Bitcoin και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Bitcoin και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Άρθρα   | 11/01/2021 | 08:00

Του Εμμανουήλ Βλαχογιάννη α’ αντιπροέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Από την τρέχουσα δημόσια συζήτηση για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας περνά σχεδόν απαρατήρητη η εκπληκτική πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα για το bitcoin, που καταγράφει μέρα με τη μέρα ολοένα και υψηλότερα επίπεδα τιμών έναντι των θεσμοθετημένων νομισμάτων.

Εκ πρώτης όψεως η εικαζόμενη δημιουργία μιας καιροσκοπικής συνθήκης για ένα εν πολλοίς αμφιλεγόμενο δημιούργημα του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου δεν μπορεί να σχετίζεται με την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, όπως αυτή διαμορφώνεται διεθνώς και αποτυπώνεται στις ασύλληπτες για ειρηνική εποχή υφεσιακές επιδόσεις των διαφόρων χωρών.

Και όμως, όπως υποστηρίζω, η υψηλή μεταβλητότητα της τιμής του bitcoin αποτελεί μια σαφή ένδειξη για τη θεσμική πια παθογένεια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, την στιβαρή ενεργοποίηση του οποίου επιδιώκουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες, για να αντιμετωπίσουν την κρίση, και ως εκ τούτου λοιπόν εφαρμόζουν πολιτικές ισχυρής νομισματικής επέκτασης. Φοβάμαι ότι με την αποκλειστική επιλογή του παθογενούς χρηματοπιστωτικού συστήματος για την παροχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία οδηγούμαστε στην ουσιαστική αδρανοποίηση της θεωρητικά ορθής νομισματικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα τίθενται οι βάσεις για την τροφοδότηση ενός επόμενου κύματος χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

Επιδιώκοντας να καταδείξω την σύνδεση της τρέχουσας καιροσκοπικής συνθήκης για το bitcoin με την παθογένεια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν θα περιοριστώ στην είδηση ότι η J.P.Morgan προσδιόρισε πρόσφατα ως τιμή-στόχο για το bitcoin επίπεδο τρεις φορές υψηλότερο από το τρέχον, αλλά θα εστιάσω στις ιδιότητες του ίδιου του ψηφιακού αυτού δημιουργήματος, που είναι το θεμέλιο για την κατανόηση των πραγμάτων.

Το bitcoin δημιουργήθηκε με το σκοπό να χρησιμεύσει ως μέσο πληρωμής για τις ψηφιακές συναλλαγές, διευκολύνοντας την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε πλήρη αντίθεση με τα θεσμοθετημένα νομίσματα δεν εκδίδεται από καμία δημόσια αρχή αλλά παράγεται από τις συνθήκες της αγοράς. Για να παραχθεί – εξορυχθεί, σύμφωνα με την ειδική ορολογία του κλάδου – μια πρόσθετη μονάδα bitcoin, πρέπει να επιβεβαιωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η αυθεντικότητα μιας ψηφιακής συναλλαγής που έχει λάβει χώρα μεταξύ δύο μερών στον ψηφιακό χώρο. Η ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών στηρίζεται στην ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων μεταξύ των μερών, η δε επιβεβαίωση της αυθεντικότητας από τρίτο μέρος συνίσταται στην μερική αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων, πράγμα που καθιστά απαραίτητη την πραγματοποίηση ενός ασύλληπτα μεγάλου όγκου υπολογισμών μέσα στο ταχθέν χρονικό διάστημα. Την εξόρυξη αυτή μπορούν να την κάνουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με φοβερά υψηλή υπολογιστική δύναμη και ταχύτητα δαπανώντας ηλεκτρική ενέργεια, μέρος της οποίας χρησιμοποιείται για την δημιουργία ψύξης προς αποφυγή υπερθέρμανσης. Επιπρόσθετα ο υποκείμενος αλγόριθμος εξόρυξης του bitcoin περιορίζει την παραγωγή του σε 21.000.000 μονάδες.

Το bitcoin ανταλλάσσεται ως γνωστόν με θεσμοθετημένα νομίσματα, των οποίων η έκδοση δεν αντιμετωπίζει δέσμευση παραγωγικών πόρων ούτε αλγοριθμικές οροφές. Κατά τούτο εύστοχα το bitcoin μπορεί να προσομοιωθεί με ένα μεταλλικό νόμισμα, όπως τον χρυσό, που έχει και αυτός τις ιδιότητες ότι απαιτεί εξόρυξη με κόστος παραγωγής ενώ και τα εξορύξιμα αποθέματα είναι περιορισμένα.

Συνεπώς η προσφορά του bitcoin είναι δυνητικά εξαιρετικά μικρή σε σχέση προς την πιθανή ζήτηση, πράγμα που ερμηνεύει την ανοδική
τάση της τιμής του, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί δεόντως. Όπως και ο χρυσός, το bitcoin αποκτά σταδιακά σχεδόν αποκλειστικά την άλλη ιδιότητα που χαρακτηρίζει το χρήμα, δηλαδή ως μέσο διατήρησης του πλούτου. Η τάση αυτή ενισχύεται επειδή δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί αν και κατά πόσο το bitcoin χρησιμεύει πράγματι ως μέσο πληρωμής και επιπλέον δεν φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μια αγορά δανείων σε ψηφιακό χρήμα, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό, όπως καθίσταται εμφανές από τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις, που παρατηρούνται στα επιτόκια δανεισμού που διαπιστώνονται κατά την περιήγηση στους σχετικούς ιστοτόπους.

Η ζήτηση λοιπόν για ψηφιακό χρήμα ως καταφύγιο αποθησαυρισμού δείχνει να ενισχύεται σχεδόν ταυτόχρονα με την εφαρμογή της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής.

Γίνεται αντιληπτό ότι η παροχετευόμενη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω της διόγκωσης των ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών δεν κατευθύνεται με τη σειρά της στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στις επενδύσεις, στο εμπόριο και στην κατανάλωση, αλλά ενισχύει τη ζήτηση για ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού (assets) στα οποία πια προστίθεται και το ψηφιακό χρήμα. Επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό που χαρακτήρισε την διεθνή οικονομία αμέσως μετά την ποσοτική χαλάρωση ως δράση πολιτικής για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009. Η ανάκαμψη των οικονομιών συντελέστηκε με αργούς ρυθμούς, ενώ δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα με κρίσεις χρέους οι
ευάλωτες οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

Χαρακτηρίζω λοιπόν ως παθογενές το χρηματοπιστωτικό σύστημα που αποτυγχάνει να κατευθύνει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, που στην ουσία αποσυνδέεται από αυτή, τροφοδοτεί με αστάθεια τις αγορές των assets και δημιουργεί προϋποθέσεις δημιουργίας επαναλαμβανόμενων σημείων Minsky, όπως η κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008. Η παθογένεια του συστήματος αυτού, της οποίας ισχυρή ένδειξη όπως υποστηρίζω είναι η εκτόξευση του bitcoin, αναδεικνύεται από πλείστες όσες κριτικές τοποθετήσεις που εκκινούν από διαφορετική αφετηρία, όπως της Kelton ή της πιο ριζοσπαστικής Pettikofer, αλλά και από τον αντίποδα τους, τη Νεο Αυστριακή Σχολή. Η δίψα για ένα πιο
εύρωστο και στιβαρό χρηματοπιστωτικό σύστημα γίνεται ολοένα και πιο εμφανής και ελπίζω ότι θα παρακινήσει την κυρίαρχη σήμερα οικονομική ορθοδοξία να αναθεωρήσει την άποψή της για την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το πλέγμα που συντίθεται από τα υποσυστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κινήτρων και οργάνωσης αγορών, ώστε να εφοδιάσει τη δημόσια πολιτική με ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο.

Τέλος πρέπει να επισημάνω ότι οι υποκείμενοι σήμερα κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι για δύο λόγους. Η αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την ανάδυση νέων μορφών εμπορίου, αν και υποκείμενων σε συγκεκριμένους περιορισμούς του φυσικού κόσμου, προκαλεί κλονισμό της τιμής και των αποδόσεων ορισμένων στοιχείων του στάσιμου φυσικού κεφαλαίου. Με τα παραδεκτά τραπεζικά κριτήρια οι σχετιζόμενες με τα στοιχεία αυτά δραστηριότητες δεν μπορούν να θεωρούνται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ως επιλέξιμες για δανεισμό, ακόμη και αν είναι κρίσιμες για την απασχόληση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η υποκείμενη αυτή συνθήκη σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της επεκτατικής
νομισματικής πολιτικής μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος οδηγεί στην επιπλέον συσσώρευση ρευστών και λιμναζόντων διαθεσίμων στις τράπεζες.

Ελλοχεύει ένας ιδιαίτερος πειρασμός αυτό να θεωρείται ως απόδειξη ανεπαρκούς στόχευσης της νομισματικής πολιτικής και να οδηγεί σε περεταίρω επέκτασή της δίχως να προκύπτει ουσιώδες αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία. Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να αποφύγουν την παγίδευση αυτή, αναλαμβάνοντας την απευθείας διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά σε μεγαλύτερη έκταση. Το εργαλείο για παράδειγμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως επίσης και ο πολλαπλασιασμός περιφερειακών μέτρων του τύπου της δράσης της ΠΚΜ «Διέξοδος» συνιστούν καλές πρακτικές για την αναζωογόνηση της οικονομίας και πρέπει να συμπληρωθούν με μέτρα ενθάρρυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

00:0520/01

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στην Ουάσιγκτον Διεθνή

00:0020/01

Κύπρος: Επιπλέον 565 χιλ. δόσεις εμβολίου της Pfizer/BioNTech εξασφάλισε μέσω ΕΕ Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5519/01

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται αύριο 46ος πρόεδρος Διεθνή

23:5419/01

Ιταλία: Η Γερουσία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Κόντε Διεθνή

23:5019/01

Μπορέλ για σύλληψη Ναβάλνι: Οι κυρώσεις στη Ρωσία δεν είναι η μοναδική δυνατή απάντηση Διεθνή

23:4919/01

Ιστιοπλοϊκά Σωματεία ζητάνε την παραίτηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αθλητισμός

23:4519/01

Πρωτοβουλία Εστίασης: Κάντε το υπουργικό συμβούλιο σε εξωτερικό χώρο Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

23:4119/01

Ιταλία: 603 θάνατοι και 10.497 νέα κρούσματα – Ακόμη δύο γιατροί απεβίωσαν Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4019/01

Πορτογαλία-covid-19: Ρεκόρ ημερήσιων θανάτων για δεύτερη συνεχή ημέρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3219/01

Tουρκία: Δύο εκρήξεις στο πυρηνικό εργοστάσιο Ακούγιου (VIDEO) Διεθνή

23:3019/01

Φον Ντερ Λάιεν: Στόχος να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού μας έως το καλοκαίρι ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:2819/01

Η αποχαιρετιστήρια ομιλία Τραμπ: «Το κίνημά μας μόλις ξεκίνησε» Διεθνή

23:2019/01

Μαρόκο: Εντοπίστηκε κρούσμα παραλλαγμένου στελέχους κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:1519/01

Μπάιντεν: Πρότεινε διεμφυλική καθηγήτρια παιδιατρικής να αναλάβει υφυπουργός Υγείας Διεθνή

23:1219/01

Κλείνει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας λόγω κρουσμάτων COVID Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

23:1019/01

Σουηδία: 9.779 νέα κρούσματα κορωνοϊού σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0219/01

Θεσ/νίκη: Συγκρούστηκε λεωφορείο του ΟΑΣΘ με ΙΧ Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

23:0219/01

Με δάκρυα στα μάτια, ο Μπάιντεν αναχώρησε για την Ουάσινγκτον Διεθνή

23:0019/01

Στάση εργασίας αύριο των ηλεκτροδηγών του τραμ Κοινωνία

22:5719/01

Τρεις συλλήψεις για τα επεισόδια στο κέντρο της Πάτρας Κοινωνία

22:5519/01

ΗΠΑ: Φόρος τιμής από τον Μπάιντεν στους 400.000 νεκρούς της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5019/01

Ισπανία-Φιλομένα: Ζώνες καταστροφής η Μαδρίτη και άλλες πληγείσες περιοχές Διεθνή

22:4219/01

ΕΣΕΕ: Webinar για το λιανεμπόριο με τη συμμετοχή Αδ. Γεωργιάδη Επιχειρήσεις ,Πολιτική

22:4019/01

Κορωνοϊός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί στη Σερβία Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3519/01

ΗΠΑ-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 400.000 οι θάνατοι Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3019/01

Κίνα: Πάνω από 100 κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2519/01

Ακσόι: Επίθεση στον Ν. Δένδια – «Θλιβερές» οι δηλώσεις για την ελληνική μειονότητα Διεθνή

22:2219/01

Κλήρωση Τζόκερ 19/1/21: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί Αθλητισμός

22:2019/01

Ν. Αφρική: Η μετάλλαξη του κορωνοϊού διπλάσια πιο μεταδοτικό, όχι πιο θανατηφόρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:1919/01

Σύψας: Τελευταία θα ανοίξει η εστίαση – Οι μήνες που θα κρίνουν την απόφαση Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1519/01

Σιμόπουλος: Εάν δεν βελτιωθεί το οδικό δίκτυο προς το Φίλυρο θα θρηνήσουμε θύματα… Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

22:1019/01

Κορωνοϊός-Ρωσία: 21.734 νέα κρούσματα και 586 νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0919/01

Κυρ. Μητσοτάκης: Όλα προχωρούν με βάση το σχεδιασμό αλλά δεν δικαιολογείται εφησυχασμός Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Σημαντικά

22:0519/01

Σ. Λιβανός: Αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον η ψηφιοποίηση του ΕΛΓΑ Πολιτική

22:0019/01

Γερμανία: Παράταση του lockdown έως τις 14 Φεβρουαρίου Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5519/01

Πτώμα σε βαλίτσα στα Βίλια: Νέες πληροφορίες για την 38χρονη Κινέζα Κοινωνία

21:5019/01

Αιθιοπία: Πάνω από 350 νέα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:4519/01

Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας Πολιτική

21:4019/01

Επίσημη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Φλώρου στην Αίγυπτο Διεθνή ,Ελλάδα

21:3519/01

Επίσκεψη Ζωής Ράπτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Πολιτική ,Υγεία

21:3019/01

Αφγανιστάν: Είκοσι νεκροί σε επιθέσεις των Ταλιμπάν στον βορρά Διεθνή

21:2519/01

Πλακιωτάκης: Αλλάζει τα δεδομένα στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών το ν/σ-τομή για τη ... Πολιτική

21:2019/01

Τηγανητά φαγητά: Αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού Υγεία

21:1719/01

Μήνυμα Ναβάλνι από τη φυλακή: Η εξουσία «φοβάται εκείνους που αγωνίζονται» Διεθνή

21:1519/01

Στα 17,8 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα του Προϋπολογισμού το 2020 Οικονομία

21:1019/01

Ιταλίδα 108 ετών εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0519/01

Υπουργείο Παιδείας: Δεκατέσσερα ερωτήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ Κόμματα ,Παιδεία

21:0219/01

Αγρίνιο: Προφυλακιστέοι οι τρεις άνδρες για τη ληστεία ηλικιωμένου ζευγαριού Κοινωνία

21:0019/01

Σε αυτοαπομόνωση τίθεται ο Βρετανός υπουργός Υγείας Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5519/01

Τι απάντησαν Παναγιωτόπουλος – Στεφανής για ζητήματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με α... Βουλή ,Πολιτική

20:5119/01

Σταϊκούρας: Mείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ Οικονομία ,Πολιτική

20:5019/01

ΠΑΜΑΚ: Δώρισε αναπηρικό αμαξίδιο από πλαστικά καπάκια Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:4519/01

Η πανδημία έφερε στο φως τις αδυναμίες του ΠΟΥ Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:4019/01

Παλαιστίνη – Κορωνοϊός: Παραλαμβάνει σήμερα τις πρώτες δόσεις εμβολίου Sputnik-V Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

20:3519/01

Κ. Χατζηδάκης: Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή πάνε χέρι-χέρι Πολιτική

20:3019/01

Σχοινάς: Το τέλος της πανδημίας είναι ορατό αν και δεν έχει φτάσει ακόμη Κορωνοϊός ,Πολιτική

20:2519/01

Ρωσία: Ο Πούτιν βούτηξε στα παγωμένα νερά για τα Θεοφάνεια Διεθνή

20:2419/01

Γιαννάκος: Έχουν βρει τρόπο οι ιδιωτικές κλινικές να ξεφεύγουν της διατίμησης των τεστ; Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

20:2019/01

Παραλειπόμενα από ορκωμοσίες Αμερικανών προέδρων Διεθνή

20:1819/01

Πράσινο φως αλλά με αυστηρά μέτρα για τα χιονοδρομικά ζητά ο Δήμαρχος Έδεσσας Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

20:1519/01

Βρετανία-Covid-19: Νέο ρεκόρ με 1.610 ημερήσιους θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:1019/01

Διαδοχικές συναντήσεις Κ. Ζέρβα με Κ. Σκρέκα και Μ. Βορίδη στην Αθήνα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

20:0719/01

Πάνω από 100 καταγγελίες σε βάρος καθηγητή του ΑΠΘ για σεξουαλικές παρενοχλήσεις Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:0519/01

Δένδιας: Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για επέκταση των χωρικών της υδάτων οπουδήποτε Πολιτική

20:0019/01

Ηλιόπουλος: Αν δεν ληφθούν τώρα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης, τα λουκέτα σύντομα θα είνα... Κορωνοϊός ,Πολιτική

19:5019/01

Πλειάδα επιστημόνων του ΑΠΘ στους κορυφαίους παγκοσμίως Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

19:4519/01

Αυγενάκης για Μπεκατώρου: Με εντολή του πρωθυπουργού θα πάμε μέχρι τέλους Αθλητισμός ,Πολιτική

19:4519/01

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στο έλεος της κακοκαιρίας χιλιάδες πρόσφυγες σε Λέσβο και Χίο Κόμματα ,Πολιτική

19:4019/01

Κορωνοϊός: Εμβολιάστηκε ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Κ. Μανδαλιανός Δήμοι ,Κορωνοϊός

19:3919/01

Κορωνοϊός: Δυο νέα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

19:3019/01

«Έφυγε» η ηθοποιός Πένυ Σταυροπούλου Lifestyle

19:2519/01

Έγκλημα στην Κρήτη: Εντοπίστηκε ο Νορβηγός σύντροφος της 54χρονης Κοινωνία

19:2119/01

Εμβολιάστηκαν οι πρώτοι αστυνομικοί – Το 70% είναι επιφυλακτικό Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

19:2019/01

Ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού σε σπρέι έδειξε ασφάλεια και ανοσολογική απόκριση Κορωνοϊός

19:1619/01

Η ΚΟ της ΝΔ «πέρασε» την αθλητική μεταρρύθμιση Βουλή ,Κόμματα ,Πολιτική

19:1019/01

Κλειστά σχολεία στη Δυτική Μακεδονία, λόγω ισχυρού ψύχους Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Παιδεία

19:0019/01

Βραζιλία-covid-19: Σχεδόν 24.000 κρούσματα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:5319/01

Με 150 υδατοδρόμια η Ελλάδα αποκτά το Νο 1 ευρωπαϊκό δίκτυο Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

18:5019/01

Υπόθεση Ναβάλνι: Η Μόσχα δεν θα λάβει υπ’ όψιν τις εκκλήσεις των δυτικών χωρών Διεθνή

18:4519/01

Στο ΠΑΓΝΗ γυναίκα που προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της Κοινωνία

18:4019/01

Επίσκεψη της Κεραμέως στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κορωνοϊός ,Πολιτική

18:3419/01

Δ. Κογκίδου: Άλλες 10 καταγγελίες άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

18:3019/01

Αχτσιόγλου: Ρύθμιση οφειλών με κούρεμα, όχι μόνο δόσεις Κορωνοϊός ,Οικονομία ,Πολιτική

18:2519/01

Πλακιωτάκης: Αλλάζει τα δεδομένα το νομοσχέδιο – τομή για τη Νησιωτική Πολιτική Κοινωνία ,Πολιτική

18:2019/01

Εστίαση: «Επανεκκίνηση μόνο με εσωτερικούς χώρους και ασφάλεια» Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:1019/01

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ υιοθέτησε την πρότασή μας για επέκταση χωρικών υδάτων στην Κρήτη Κόμματα ,Πολιτική

18:0019/01

Ασημακοπούλου: Ένα ακόμη εργαλείο για να επιβάλλει η ΕE στην Τουρκία τη συμμόρφωση με τ... Διεθνή ,Πολιτική

17:5019/01

Ελπιδοφόρος: Η Δικαιοσύνη απαιτεί σκληρή δουλειά Διεθνή ,Κοινωνία

17:4919/01

Χάρτης κορωνοϊού: Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

17:4019/01

Γεραπετρίτης: Σε πολύ καλύτερη θέση η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:3619/01

Κορωνοϊός: 566 νέα κρούσματα, 30 νεκροί και 320 διασωληνωμένοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3019/01

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα εθνικά σχέδια χρειάζονται ακόμη πολλή δουλειά Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

17:2019/01

Επιστολή στον πρωθυπουργό από τους εργαζόμενους του Βυζαντινού Μουσείου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

17:1819/01

Κινέζοι γιατροί παραδέχονται ότι έλεγαν ψέματα για τον κορωνοϊό Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

17:1019/01

Καπιτώλιο: Συνελήφθη ο κιθαρίστας Iced Earth Διεθνή

17:0519/01

ΕΝΙΘ: «Διαλυμένη» η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Υγεία

17:0019/01

Τσίπρας: Προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων έναντι των ΑΕΙ Κόμματα ,Παιδεία ,Πολιτική

16:5019/01

Κορωνοϊός: Πόσα πρόστιμα για μη τήρηση μέτρων Κοινωνία ,Κορωνοϊός

16:4019/01

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: 462.060 ευρώ για αναβάθμιση των παιδικών σταθμών Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

16:3019/01

Αναστέλλεται η χρηματοδότηση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας με απόφαση Αυγενάκη Αθλητισμός ,Πολιτική

16:2019/01

Διοίκηση Δ. Θεσ/νίκης: Μηδενική ανοχή στην κακοποίηση γυναικών Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:1019/01

Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη ,Υγεία

16:0019/01

Γερμανία: Υπάλληλοι απειλήθηκαν με απόλυση σε περίπτωση που εμβολιαστούν! Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:0019/01

Με το 1.93 της Γουέστ Χαμ και ρίσκο στη Μπουντεσλίγκα Αθλητισμός

15:5819/01

ΠΑΜΘ: Ενίσχυση 57 επενδύσεων σε Ροδόπη και Ξάνθη Β.Ελλάδα ,Οικονομία ,Περιφέρειες

15:5019/01

Χωρίς κόσμο και υπό πρωτοφανή μέτρα η ορκωμοσία Μπάιντεν Διεθνή

15:4019/01

ΕΕΑ: Με ευθύνη υπ. Οικονομικών χιλιάδες επαγγελματίες εκτός Επιστρεπτέας 5 Επιχειρήσεις

15:3019/01

Πάτρα: Δύο προσαγωγές σε πορεία συμπαράστασης στον Δ. Κουφοντίνα Κοινωνία

15:2019/01

Θεοχάρης: Οι πυλώνες για την επανεκκίνηση του Τουρισμού Ελλάδα ,Τουρισμός

15:1019/01

Αρνείται τα πάντα ο καθηγητής του ΑΠΘ περί σεξουαλικής παρενόχλησης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:0119/01

Κοζάνη: Ανοιξε η συζήτηση για την λειτουργία ΧΥΤΑΜ αμιάντου στο Ζιδάνι Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Ενέργεια

15:0019/01

Το «αντίο» της Μελάνια Τραμπ: «H βία δεν είναι ποτέ λύση» Διεθνή

14:5419/01

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι κατηγορούμενοι Κοινωνία

14:5019/01

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τους δημότες της Καλαμαριάς Δήμοι

14:4019/01

Η ΑΕΚ… Λονδίνου και ο Big Sam Αθλητισμός

14:3019/01

Η Disneyland στο Παρίσι αναβάλλει την επαναλειτουργία της λόγω της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

14:2019/01

«ΔιαβάΖΟΥΜΕ»: Διαδικτυακές δράσεις με αφιέρωμα στη λογοτεχνία Περιφέρειες ,Πολιτισμός

14:1019/01

POLE | HOLE | BALL του Νίκου Παπαδόπουλου Κοινωνία ,Πολιτισμός

14:0019/01

Τραμπ: Εγκαταλείπει με τη δημοτικότητά του ιστορικά χαμηλή Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:5919/01

Ιnterlife: Πρεμιέρα της μετοχής στο ΧΑΑ στις 26/1 Επιχειρήσεις

13:5919/01

Ασημακοπούλου: Η ΕΕ μπορεί να «σηκώσει» την αναστολή της τελωνειακής ένωσης με Τουρκία ... Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:4519/01

Θεσ/νίκη: Με εντατικούς ρυθμούς η τοποθέτηση υπόγειων κάδων Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

13:3719/01

Πρόεδρος ΣΕΓΕ για σεξουαλική παρενόχληση: Θα καταθέσω όταν με καλέσει ο Εισαγγελέας Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:3619/01

Kourtidis Group: Νέα εποχή για την παραλία Οφρυνίου με τουριστική καμπάνια και επενδύσεις Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

13:3019/01

Κυριακίδου: Ο κορωνοϊός απαιτεί παγκόσμιες λύσεις Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:1519/01

DNV GL και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ενώνουν τις δυνάμεις τους στη θαλάσσια διάσωση Ελλάδα

13:1119/01

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η αλλαγή της απλής αναλογικής Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:0019/01

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Κατακόρυφη πτώση τιμών διανομής κατά 45% στη Θεσσαλονίκη Ενέργεια

12:4519/01

Το Ισραήλ κοινοποιεί στην Pfizer δεδομένα για την πορεία της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:4519/01

Γερμανία: Σήμερα οι αποφάσεις για αυστηρότερα μέτρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:4019/01

Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο Κοινωνία

12:3019/01

Δένδιας: Τα χωρικά ύδατα είναι θέμα κυριαρχίας, δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση Πολιτική

12:1519/01

Συνάντηση Σακελλαροπούλου – Κεραμέως για σχολεία και ανώτατη εκπαίδευση Παιδεία

12:0719/01

Εξαδάκτυλος: Δεν είναι δεδομένα τα βήματα εμπρός Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:0419/01

Δένδιας για επέκταση αιγιαλίτιδας: Η στιγμή έχει στοιχείο ιστορικότητας Πολιτική

12:0019/01

Έρευνα ΓΣΕΕ: 6/10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δηλώνουν μείωση εισοδημάτων Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:5919/01

Λεοντιάδης: «Βουτιά» τζίρου 85% για τα ταξί της Θεσσαλονίκης (ΗΧΗΤΙΚΟ) Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

11:4719/01

Μαύρη Σοκολάτα: Γλυκός πειρασμός με σημαντικά οφέλη Health-Fitness ,Διάφορα

11:4619/01

ΕΕΘ: Tεστ covid αύριο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

11:4519/01

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Τελευταία ημέρα αιτήσεων Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:3019/01

Σέρρες: Αρνήθηκαν να κάνουν rapid-test και συνελήφθησαν Κοινωνία

11:3019/01

Σ. Μισέλ: Απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ η επιτάχυνση των εμβολιασμών Διεθνή ,Κορωνοϊός

11:1919/01

Παπαϊωάννου: Είμαστε εδώ για καταγγελίες-Να μη φοβηθεί κανείς (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:1519/01

Σερβία: Διευθυντής δραματικής σχολής κατηγορείται για 8 βιασμούς φοιτητριών Διεθνή

11:0319/01

Θεσσαλονίκη: Ουρές και σήμερα έξω από αλυσίδες καταστημάτων (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0019/01

Δένδιας: Να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας η Τουρκία Πολιτική

10:5319/01

Νεκρός εργαζόμενος σε αγρόκτημα στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκη

10:4519/01

Ευκαιρία να διορθώσει το λάθος του Αθλητισμός

10:3019/01

Στον ανακριτή οι ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό σταθμάρχη Κοινωνία

10:1519/01

Χανιά: Έφερε 14 κακώσεις στο σώμα της η 54χρονη Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ