Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Διμερή Επιμελητήρια στην Ελλάδα: Υπέρβαση εμποδίων για ενισχυμένη συνεργασία

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Διμερή Επιμελητήρια στην Ελλάδα: Υπέρβαση εμποδίων για ενισχυμένη συνεργασία

Του Θάνου Νιφόρου*

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Διμερή Επιμελητήρια στην Ελλάδα διαδραματίζουν ήδη και μπορούν να διαδραματίσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο και κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην προώθηση του διεθνούς εμπορίου και αντιμετώπισης κρίσεων καθώς και στην υποστήριξη στρατηγικών οικονομικών συνεργασιών για την προσέλκυση Αμέσων Ξένων Επενδύσεων και Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών εταίρων. Ωστόσο, όπως κάθε οργανισμός, αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις που μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα τους. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διμερή οικονομικά επιμελητήρια στην Ελλάδα και θα αναφερθώ σε πιθανές στρατηγικές για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων.

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Διμερή Επιμελητήρια είναι η περιορισμένη ενημέρωση και συμμετοχή των επιχειρήσεων. Πολλές εταιρείες, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να μην γνωρίζουν τα οφέλη και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Αυτή η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή συμμετοχή και περιορισμένη συνεργασία, περιορίζοντας την ικανότητα τους να προωθήσουν αποτελεσματικά την οικονομική συνεργασία. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση τα Διμερή Επιμελητήρια μπορούν να αναπτύξουν ένα μεγάλο αριθμό δράσεων και ενημέρωσης βέλτιστων πρακτικών που υιοθετούνται από τις χώρες που εκπροσωπούν προς τα μέλη τους όπως ενδεικτικά οι παρακάτω :

  • Προώθηση των βιώσιμων πρακτικών και πολιτικών για την υιοθέτηση πράσινων και αειφόρων τεχνολογιών και υποστήριξη πρωτοβουλιών που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων για αειφόρες επιχειρηματικές πρακτικές στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφαρμογές νέων τεχνολογιών ΑΠΕ καθώς και με την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά φιλικές πολιτικές.

 

  • Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο. Τα Διμερή Επιμελητήρια μπορούν να επικεντρωθούν στην υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο και στην υποστήριξη πολιτικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεργασία με διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς και επιχειρηματικούς ομίλους των χωρών εταίρων οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και έχουν επενδύσει με γνώμονα το κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Επίσης στην ανεύρεση διεθνών πόρων και καθοδήγησης για κοινωνικούς επιχειρηματίες και οργάνωση ευκαιριών εθελοντισμού για τα μέλη τους.

 

  • Υποστήριξη περιφερειακής ανάπτυξης προωθώντας επενδυτικές ευκαιρίες και την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη διοργάνωση περιφερειακών επιχειρηματικών φόρουμ με την παρουσία εταιρειών και επενδυτών της κάθε χώρας και με την συμμετοχή των τοπικών επιμελητηρίων και κυβερνητικών φορέων.

 

  • Προώθηση της ψηφιακής μετάβασης. Τα Διμερή Επιμελητήρια μπορεί να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης στις επιχειρήσεις της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων για ψηφιακές δεξιότητες, την υποστήριξη βελτίωσης της ψηφιακής υποδομής και τη διευκόλυνση συνεργιών μεταξύ παραδοσιακών επιχειρήσεων και εταιρειών που εφαρμόζουν ψηφιακές λύσεις στη διοικητική και παραγωγική λειτουργία.

 

  • Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση σε οικονομικές πρακτικές και ανάλυσης επιχειρηματικών κινδύνων, τη διοργάνωση αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη χρηματοδότηση Start-Up ιδεών και επιχειρήσεων, την παροχή ευκαιριών καθοδήγησης και δικτύωσης για επιχειρηματίες και προτάσεις πολιτικών που ενθαρρύνουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις.

 

  • Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διοργάνωση εμπορικών αποστολών, τη φιλοξενία διεθνών επιχειρηματικών συνεδρίων και τη διευκόλυνση ευκαιριών δικτύωσης με επιχειρήσεις από άλλες χώρες με ενεργή παρουσία των φορέων που διαμορφώνουν χρηματοδοτικά εργαλεία των χωρών εταίρων. Μέσω της συνεργασίας, τα επιμελητήρια μπορούν να αξιοποιήσουν τα συλλογικά τους πλεονεκτήματα, να συγκεντρώσουν πόρους και να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις που αναζητούν διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες και επιθυμούν να επεκταθούν παγκοσμίως.

 

  • Eνδυνάμωση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης με προτεραιότητα στην διαπολιτισμική ανταλλαγή και συνεργασίας στα μέλη και στις δραστηριότητές τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν ίσες ευκαιρίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων ομάδων, οργανώνοντας εκδηλώσεις και προγράμματα που υπογραμμίζουν διαφορετικές φωνές και παρέχοντας πόρους και υποστήριξη για επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειοψηφίες και άλλες μη εκπροσωπούμενες ομάδες καθώς και στην ενεργή προσέλκυση και υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Ωστόσο, τα διμερή οικονομικά επιμελητήρια συχνά αντιμετωπίζουν και οικονομικούς περιορισμούς, που μπορούν να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και τις πρωτοβουλίες τους. Τα επιμελητήρια εξαρτώνται από τις εισφορές των μελών, τις χορηγίες και την κυβερνητική υποστήριξη για να χρηματοδοτήσουν τις λειτουργίες τους. Έτσι, η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσει ένα γολγοθά στην ανεύρεση επαρκών πόρων. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, τα επιμελητήρια μπορούν να εξερευνήσουν συνεργασίες με κυβερνητικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς για να εξασφαλίσουν επιπλέον χρηματοδότηση. Μπορούν επίσης να επικεντρωθούν στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους προσφέροντας υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία, όπως συμβουλευτική, έρευνα αγοράς ή διευκόλυνση εμπορικών αποστολών, που μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα για την υποστήριξη των λειτουργιών τους.

Επίσης, τα διμερή οικονομικά επιμελητήρια στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζουν ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια που μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά τους. Αυτά τα εμπόδια μπορεί να περιλαμβάνουν περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, νομικούς περιορισμούς και δυσκίνητες διοικητικές διαδικασίες. Τέτοιες προκλήσεις μπορούν να επιβραδύνουν την ικανότητα των επιμελητηρίων να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών τους και να διευκολύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, τα επιμελητήρια μπορούν να συνεργαστούν ενεργά με τις σχετικές κυβερνητικές αρχές και τους νομοθέτες για να υποστηρίξουν απλούστευση των διαδικασιών και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Μέσω της ανάδειξης της σημασίας της μείωσης των διοικητικών εμποδίων και της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής ευκολίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Συνοψίζοντας, τα διμερή οικονομικά επιμελητήρια στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις που μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά τους στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και του εμπορίου. Ωστόσο, μέσω της αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και της εφαρμογής στρατηγικών για την υπέρβασή τους, αυτά τα επιμελητήρια μπορούν να ενισχύσουν την επίδρασή τους και να παρέχουν αξιόλογη υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Μέσω αυξημένης ενημέρωσης, βελτιωμένης χρηματοδότησης, απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και ενισχυμένης συνεργασίας, μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των διεθνών εταιρικών σχέσεων και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά.

*Οικονομικός Αναλυτής & Σύμβουλος Στρατηγικών Επενδύσεων, Συντονιστής του Θεματικού Τομέα Διμερών Επιμελητηρίων, Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top