Τιτάν: Ισχυρές επιδόσεις το β’ τρίμηνο, με μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών και ανάκαμψη της κερδοφορίας

Τιτάν: Ισχυρές επιδόσεις το β’ τρίμηνο, με μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών και ανάκαμψη της κερδοφορίας

Χάρη στις καλύτερες επιδόσεις του β’ τριμήνου 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε €1.035,5εκ., σημειώνοντας άνοδο 26,1% έναντι τις αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η άνοδος αποτυπώνει την υψηλή ζήτηση στις περισσότερες αγορές, καθώς και τις αυξήσεις των τιμών σε όλες τις χώρες και τις κατηγορίες προϊόντων.

Η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμένων με αυτό νομισμάτων, συνέβαλε στην αύξηση του κύκλου εργασιών (άνοδος κατά 21,3% σε εγχώρια νομίσματα). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,1% το β’ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα €92,7εκ. ευρώ ενώ για το α’ εξάμηνο 2022διαμορφώθηκαν στα €139,1 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,5%, λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας και ναύλων, ενόσω οι αυξήσεις της τιμών πώλησης των προϊόντων του ομίλου δεν είχαν υλοποιηθεί πλήρως το α’ τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €43,9 εκ.το β’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα από το 2021κατά 2,9%, και για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε €45,2 εκ.έναντι€58,0 εκ.την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω των χαμηλότερων αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου το 2022.
Το β’ τρίμηνο 2022 οι πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Εφαρμόστηκαν αυξήσεις τιμών στα τέλη του 2021 και στο α’ εξάμηνο 2022 προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και άλλων στοιχείων κόστους. Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των στοιχείων κόστους, δεδομένου του ευμετάβλητου περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί, και εφαρμόζει μια δυναμική τιμολογιακή πολιτική για να διασφαλίσει τα επίπεδα κερδοφορίας.

Υψηλές επιδόσεις στις ΗΠΑ

Οι δραστηριότητες του Τιτάνα στις ΗΠΑ κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις το β’ τρίμηνο 2022, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς στηρίζουν τη ζήτηση σε μια χώρα με ισχυρή οικονομία. Στις δύο βασικές γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Η άνοδος στον κλάδο της κατοικίας και η συνεχιζόμενη δυναμική δραστηριότητα στον κλάδο των υποδομών στήριξαν τη ζήτηση στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Στη Φλόριντα καθώς η οικονομία σημειώνει αλματώδη πρόοδο, η ζήτηση στον κλάδο των κατοικιών καταγράφει σημαντική άνοδο.

Παράλληλα παρατηρείται αναθέρμανση του κλάδου των εμπορικών ακινήτων συνέπεια της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Τέλος σημειώνεται ότι τόσο στη Φλόριντα όσο και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά προγράμματα υποδομών.

Σε αυτό το θετικό περιβάλλον, ο Όμιλος προέβη επιτυχώς σε αυξήσεις τιμών στο πρώτο εξάμηνο και κατάφερε σταδιακά να αποκαταστήσει την κερδοφορία με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων(EBITDA) να διαμορφώνονται σε €42,8 εκ., κοντά σε αυτά του β’ τριμήνου 2021 (€44,9 εκ.). Δεδομένου ότι η τελευταία αύξηση τιμών έγινε τον Ιούνιο, περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους αναμένεται κατά το γ’ τρίμηνο 2022.Η ευρεία αποδοχή της χρήσης τσιμέντου Τύπου IL και γενικά των προϊόντων με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ, ενισχύει τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του Ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 23,4% στα €595,4εκ. το α’ εξάμηνο 2022 (11,7% αύξηση σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε€66,8 εκ. έναντι€83,4 εκ., μειωμένα κατά 20% σε σχέση με το α’ εξάμηνο2021. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στη καθυστερημένη επίδραση της αύξησης των τιμών, σε σύγκριση με τις προγενέστερες και επίμονες πιέσεις των υψηλών στοιχείων του κόστους, όπως αυτά της ενέργειας, των μεταφορών, της εργασίας και των πρώτων υλών.

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη

Η εγχώρια αγορά της Ελλάδας διατήρησε τη θετική δυναμική της κατά το α’ εξάμηνο σημειώνοντας αυξημένες πωλήσεις. Η αγορά απορρόφησε τις αυξήσεις τιμών -μία τον Οκτώβριο του 2021 και μια δεύτερη προς τα τέλη του α’ τριμήνου του 2022- οι οποίες ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις αυξήσεις που σημειώθηκαν στα κόστη παραγωγής. Όσον αφορά τις εξαγωγές, υλοποιήθηκαν επίσης αυξήσεις τιμών με επιτυχία σε όλους τους εξαγωγικούς προορισμούς προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη παραγωγής και ναύλων. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλεςπόλεις στην περιφέρεια, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δραστηριότητας καθώς μεγάλα έργα έχουν ξεκινήσει, ενώ οι ανακαινίσεις και τα μικρής κλίμακας έργα του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν κάποια επιβράδυνση, αποτυπώνοντας τις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υψηλές τιμές που επικρατούν σήμερα. Ο Όμιλος συνέχισε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να μειώσει το ανθρακικό του αποτύπωμα και να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας των αυξήσεων στο κόστος.

Το α’ εξάμηνο 2022, ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 21,3% σε€158,3 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων(EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικάσε €16,1 εκ. έναντι €14,8 εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασε υψηλή αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο, παρά το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους αγορών. Η περιορισμένη προσφορά στην περιοχή και οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής διαμόρφωσαν τις συνθήκες για αυξήσεις τιμών που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις αγορές, χάρη στις οποίες η κερδοφορία έχει ήδη επανέλθει σε αντίστοιχα επίπεδα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η δραστηριότητα στον κλάδο των ακινήτων παραμένει σε καλά επίπεδα καθώς η κατοικία θεωρείται μια ασφαλής επενδυτική επιλογή, δεδομένου του ευμετάβλητου περιβάλλοντος κόστους και επιτοκίων. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η υλοποίηση έργων υποδομών στις περισσότερες οικονομίες της περιοχής. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στις προσπάθειες του Ομίλου για τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, χάρη στα προϊόντα τσιμέντου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ που τέθηκαν σε κυκλοφορία στις περισσότερες χώρες της περιοχής. Προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητά του και να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αύξηση του κόστους, ο Όμιλος επενδύει περαιτέρω στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, στην αποσυμφόρηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων του.

Ο κύκλος εργασιών για τον γεωγραφικό τομέα συνολικά αυξήθηκε για το α’ εξάμηνο 2022 κατά 27,5% στα €168,6 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,2% στα €43,8 εκ.

Ανατολική Μεσόγειος

Στην Αίγυπτο η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τις μακροοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα. Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στα επίπεδα των τιμών και διατηρήθηκε η δυναμική που επιτεύχθηκε χάρη στον εξορθολογισμό της εγχώριας προσφοράς, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει. Η κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων από το κράτος και τα έργα υποδομών που ήδη υλοποιούνται, παραμένουν οι βασικοί παράγοντες της ζήτησης τσιμέντου. Επίσης, η χώρα εναρμονίζεται με τη γενικότερη τάση υιοθέτησης χρήσης ανάμεικτων τσιμέντων, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και του κόστους παραγωγής.

Στην Τουρκία σημειώθηκε ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος και η χώρα έφθασε σε επίπεδα υπερπληθωρισμού πρωτοφανή για τα τελευταία 20 χρόνια. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν εξαιτίας των μεγάλων περικοπών των κρατικών επενδύσεων και του ιδιαίτερα έντονου χειμώνα στις αρχές του έτους, ο οποίος επηρέασε τις πωλήσεις του α’ εξαμήνου. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι τιμές αυξήθηκαν για να καλύψουν τον πληθωρισμό, καθώς οι παραγωγοί κινήθηκαν άμεσα προκειμένου να μετριάσουν τους κινδύνους. Επιπλέον, η μακροοικονομική αναταραχή που έχει επέλθει ανέδειξε τα ακίνητα σε προτιμώμενη θέση μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτικών επιλογών, με αποτέλεσμα να δοθεί σημαντική ώθηση στα νέα έργα στον κλάδο των ακινήτων. Το ΔΛΠ 29 για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε στην Τουρκία, αυξάνοντας τις αποσβέσεις κατά €1,6 εκ. και το κόστος φορολογίας κατά €1,7 εκ., δημιουργώντας παράλληλα ένα κέρδος της καθαρής θέσης ύψους €14,6 εκ. Η διοίκηση προχώρησε σε απομείωση υπεραξίας επιχείρησης (goodwill) ύψους €10,4 εκ. αντισταθμίζοντας το κέρδος υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου το α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €113,1 εκ., καταγράφοντας αύξηση 48,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν αισθητά, φτάνοντας τα €12,4 έναντι €2,4 εκ.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Στη Βραζιλία η εύθραυστη οικονομική κατάσταση της χώρας -πιο συγκεκριμένα, τα υψηλά επιτόκια, ο υψηλός πληθωρισμός και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών-είχαν αντίκτυπο στην κατανάλωση τσιμέντου, η οποία μειώθηκε κατά 2,7% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Όπως και σε άλλες αγορές, αυξήθηκε το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές τσιμέντου αυξήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς. Από την άλλη, παρατηρείται μια ώθηση -ιδίως ενόψει των φετινών εθνικών εκλογών τον Οκτώβριο- στις επενδύσεις σε εργατικές κατοικίες και σε έργα υποδομών, ενώ η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική προσιτότητα.

Κατά το α’ εξάμηνο του έτους η Apodi κατέγραψε άνοδο του κύκλου εργασιών στα €50,5 εκ., έναντι €36,7 εκ. το α’ εξάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3,6 εκ. έναντι €8,8 εκ.

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατά το α’ εξάμηνο του έτους κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους€49εκ., συγκριτικά με καθαρές εισροές ύψους €60,5εκ. το α’ εξάμηνο του 2022. Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών (€96 εκ. το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι €54 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021) που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, κυρίως στις ΗΠΑ, καθώς και από τα αποθέματα καυσίμων που αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και από τα υψηλότερα επίπεδα των εμπορικών απαιτήσεων λόγω του υψηλότερου επιπέδου πωλήσεων.

Το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2022 μειώθηκε  σε €14,6 εκ. ενώ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθε σε €795 εκ., υψηλότερος κατά €81 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2021.

Στις 16 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που θα ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 28 Απριλίου 2022.Το αντίστοιχο ποσό καταβλήθηκε στις 5 Ιουλίου 2022.
Ο Όμιλος έχει υλοποιήσει διαδοχικά προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2022 είχε επαναγοράσει 943.076 μετοχές στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) έναντι συνολικού τιμήματος ύψους €12,2 εκ. Στις 30 Ιουνίου ο Όμιλος κατείχε ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,10% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκ. αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Ιουλίου 2022. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος και θα είναι μέγιστου ποσού ύψους €10 εκ. και διάρκειας έως και έξι μηνών. Ο Όμιλος θα ενημερώνει ανελλιπώς την αγορά σχετικά με την εξέλιξη των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οικονομικά Αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου του 2022

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το β’ τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν περισσότερο σε σχέση με το α’ τρίμηνο, αποτυπώνοντας την επίδραση των αυξήσεων των τιμών σε όλες τις αγορές, τη στιγμή που τα κόστη παραγωγής και μεταφορώνπαρέμεναν σε υψηλά επίπεδα και ενώ παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζήτηση διατηρούσε τη δυναμική της. Στο ευμετάβλητο περιβάλλον που διαμορφώθηκε, οι πωλήσεις τσιμέντου στις εγχώριες αγορές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Κατά το β’ τρίμηνο 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση 29% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2021 και ανήλθε σε €580,9 εκ., ενώ όλοι οι γεωγραφικοί τομείς κατέγραψαν ποσοστά αύξησης πωλήσεων μεγαλύτερα του 20%. Αντιστρέφοντας τις τάσεις των προηγούμενων τριμήνων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 7,1%, καθώς οι αυξήσεις των τιμών καλύψαν την σωρευτική αύξηση των βασικών στοιχείων του κόστους, όπως της ενέργειας, των πρώτων υλών, των μεταφορικών και των logistics. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €43,9 εκ. σε σύγκριση με €42,6 εκ. κατά το β’ τρίμηνο 2021.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ΤΙΤΑΝ είναι πρωτοπόρος στη χρήση ψηφιακών καινοτομιών στον κλάδο τσιμέντου και εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο και να θέτει νέα ορόσημα καθώς αναπτύσσει στην πράξη το λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου, το οποίο διαμορφώνεται με γνώμονα την ανάπτυξη, τη συνεχή βελτιστοποίηση και την ψηφιακή τεχνολογία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και το δεύτερο εργοστάσιο του Τιτάνα στις ΗΠΑ εφάρμοσε λύσεις βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (RTOs), γεγονός που σημαίνει ότι η παραγωγή τσιμέντου και στα δύο εργοστάσια του Ομίλου στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί πλέον έναν μοναδικό συνδυασμό λογισμικού έχοντας ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες ενισχύουν την απόδοση των εγκαταστάσεων, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, παρέχουν ειδοποιήσεις για λειτουργικές ή διαδικαστικές ανωμαλίες και παρακολουθούν στενά την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι λύσεις αριστοποίησης σε πραγματικό χρόνο συμβάλλουν στην επίτευξη χαμηλότερων επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας, υψηλότερων περιβαλλοντικών επιδόσεων και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων του Ομίλου. Αυτές οι πρακτικές έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε πέντε εργοστάσια του Τιτάνα και σταδιακά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου έως το τέλος του 2023.

Ο Όμιλος προβαίνει σήμερα σε ένα νέο πρωτοποριακό βήμα: Ο ΤΙΤΑΝ απέκτησε από την εταιρία Precognize, με την οποία συνεργάζεται σε επίπεδο τεχνολογίας, τα παγκόσμια δικαιώματα για τη λύση εντοπισμού βλαβών με τη βοήθεια της μηχανικής εκμάθησης ειδικά για τον κλάδο τσιμέντου και δημιούργησε την CemAI, μια θυγατρική εταιρία η οποία θα εξυπηρετεί τον κλάδο δομικών υλικών παγκοσμίως με τη μοναδική λύση προληπτικής συντήρησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και υλοποιείται μέσω εξ αποστάσεως κέντρου εξυπηρέτησης.

Επισκόπηση επιδόσεων σχετικών με την κλιματική αλλαγή

Το πρώτο εξάμηνο του έτους ο ΤΙΤΑΝ κατέγραψε σημαντική πρόοδο για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου.

Οι εκπομπές CO21 μειώθηκαν κατά 38 kg/t τσιμεντοειδούς προϊόντος (-5,6%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, χάρη στη σημαντική μείωση του λόγου κλίνκερ-τσιμέντου. HΤΙΤΑΝAmerica βρίσκεται στο δρόμο επίτευξηςτου στόχουτης ώστε το 100% των πωλήσεών τσιμέντου να αποτελείται από προϊόντα χαμηλότερου κλίνκερ έως τον Δεκέμβριο του 2022. Επιπλέον, ο Όμιλος εισάγει παρόμοια προϊόντα και σε άλλες αγορές στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Στην Ελλάδα μια επένδυση αξίας €25 εκ. στο εργοστάσιο του Καμαρίου, η οποία θα επιτρέψει την αυξημένη υποκατάσταση ορυκτών από εναλλακτικά καύσιμα κατά περίπου 80%, εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023. Επιπλέον, στο ίδιο εργοστάσιο εγκαταστάθηκε μια πιλοτική μονάδα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «RECODE», που στοχεύει στη δέσμευση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα (CarbonCapture and Utilization) για την παραγωγή χημικών και υλικών προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ από κοινού με την Breakthrough Energy Ventures και την Energy Impact Partners, κορυφαίες εταιρίες επενδύσεων που στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τον εξηλεκτρισμό, επενδύει στη Rondo Energy, μια νεοφυή επιχείρηση (start-up) παροχής λύσεων μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου τσιμέντου και άλλων βιομηχανιών μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας που έχει αναπτύξει «μπαταρία θερμότητας».

Προοπτικές

Η μακροοικονομική αναταραχή που παραμένει από τις αρχές του έτους έχει επιτείνει τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα, καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εξέλιξη πολλών καθοριστικής σημασίας παραγόντων. Πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και από τις συνέπειές του στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, οι κεντρικές νομισματικές αρχές ανά τον κόσμο καλούνται να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να αποτρέψουν την περαιτέρω υπερθέρμανση της οικονομίας, καθώς αυτή η κίνηση θα μπορούσε να ανακόψει την ανάπτυξη.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΤΙΤΑΝ εστιάζει στα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει την παραγωγή, να προστατέψει την κερδοφορία, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να συνεχίσει να εφαρμόζει τις στρατηγικές του Ομίλου για τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς υλοποιούνται έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και σε όλες τις αγορές τίθενται σε κυκλοφορία τσιμέντα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ, τα οποία γνωρίζουν ευρεία αποδοχή. Επιπλέον, οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις φάσεις της παραγωγής μεταφράζονται σε μείωση του κόστους και βελτίωση της παραγωγής. Καθώς οι πιέσεις από πλευράς κόστους αναμένεται ότι θα διατηρηθούν αμείωτες σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις δυσμενείς συνθήκες που προκύπτουν παγκοσμίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους, αναπροσαρμόζοντας δυναμικά τις τιμές προκειμένου να διασφαλίσει τις επιδόσεις του.

Στις ΗΠΑ, τα θεμελιώδη μεγέθη διατηρούν τη δυναμική τους. Η δραστηριότητα στον κλάδο κατοικιών παραμένει αυξημένη, παρά τις ανησυχίες που προκύπτουν σχετικά με τα αυξανόμενα επιτόκια και την οικονομική προσιτότητα. Καθώς οι δημόσιοι προϋπολογισμοί βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αναμένεται ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα για τα δημόσια έργα θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί όταν αρχίσει η υλοποίηση του νέου πακέτου έργων υποδομής το 2023. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος έχει παρουσία σε ορισμένες από τις περισσότερο αναπτυσσόμενες περιοχές των ΗΠΑ, οι οποίες εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από αυτούς της υπόλοιπης χώρας. Ο ΤΙΤΑΝ, ειδικά μετά το πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, θα βρεθεί σε πολύ καλή θέση για να επωφεληθεί από την ανάπτυξη της αγοράς.

Οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της πιο άμεσης έκθεσής τους στα δίκτυα ενέργειας που έχουν πληγεί. Ενώ η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της εξασφάλισης ενέργειας και να διατηρήσει την ανάπτυξη στην περιοχή, η προοπτική του κατασκευαστικού κλάδου παραμένει μεν θετική αλλά ενέχει σημαντική αβεβαιότητα. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος και η διάρκεια του αυξημένου κατά πολύ κόστους ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ζήτησή κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Στην Ελλάδα η δραστηριότητα θα συνεχίσει να αντλεί στήριξη από τα μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα που άρχισαν να υλοποιούνται, χάρη στα οποία διαμορφώνεται ένας ορίζοντας αυξημένης ζήτησης για αρκετά έτη. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν -η οποία φαίνεται ότι θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα, αναμένεται η εκκίνηση σχετιζόμενων με τον τουριστικό κλάδο έργων, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την επόμενη σεζόν. Η έλλειψη διαθέσιμου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις οικοδομικές δραστηριότητες ενδεχομένως να επιβραδύνει τον ρυθμό των εργασιών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που, δυστυχώς, παρατηρείται στις αγορές όλης της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα συνεχίσει να αποτυπώνει τις διαφορές μεταξύ των αγορών, ενώ τα επίπεδα δραστηριότητας αναμένεται να διατηρηθούν. Τα επίπεδα της συνολικής κερδοφορίας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό και από τα επίπεδα του κόστους που θα διαμορφωθούν κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη στρατηγική τοποθέτησή του στις χώρες προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η αγορά της Αιγύπτου αναμένεται ότι θα αντεπεξέλθει στις μακροοικονομικές δυσκολίες, δεδομένης της σημασίας του κατασκευαστικού κλάδου.

Επιπλέον, οι διατηρούμενες ποσοστώσεις παραγωγής στον κλάδο τσιμέντου εξασφαλίζουν καλά επίπεδα τιμών και ανάκαμψη της κερδοφορίας.
Στην Τουρκία αναμένεται ότι θα συνεχιστεί η κάμψη των πωλήσεων, εάν δεν σταθεροποιηθεί η οικονομία της χώρας. Οι εκλογές που μέχρι στιγμής είναι προγραμματισμένες για το 2023 ενδέχεται να προσφέρουν μια προσωρινή ανάπαυλα, ενώ η αγορά έχει διαχειριστεί την κρίση με δυναμική τιμολόγηση και με την πλήρη εκμετάλλευση των σημαντικών εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η Βραζιλία, μια χώρα που έχει μεγάλο και νεαρό πληθυσμό, δέχεται ισχυρό πλήγμα από τις πληθωριστικές πιέσεις. Η αγορά τσιμέντου ενδέχεται να υποχωρήσει ελαφρώς καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει τη δυναμική του στεγαστικού της προγράμματος και να αμβλύνει τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική προσιτότητα, σε μια κρίσιμη εκλογική χρονιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βαβέλ αυθαιρεσιών στο 80% των παλαιότερων κατασκευών

Πανελλαδικές: Εκτιμήσεις για «βουτιά» στις βάσεις εισαγωγής – Έως αύριο η ανακοίνωσή τους

Φραστική επίθεση στον Πέτρο Φιλιππίδη έξω από το δικαστήριο – «Αληταρά, μεγαλώνουμε παιδιά κι εμείς» (VIDEO)

Ουχάν: Σε καραντίνα ένα εκατομμύριο πολίτες για 4 κρούσματα !

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχεται νέα παρέμβαση για τα πάγια

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο: Ήταν θετικός στον κορωνοϊό

ΞΕΕ – ΕΛΙΤΟΥΡ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο για τουρισμό υγείας & ευεξίας

Κ. Πιερρακάκης για Gov.gr Wallet: Πάνω από 44.000 ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης μέσα σε λίγες ώρες (VIDEO)

Λέσβος: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες- Απεγκλωβίστηκαν πατέρας και γιος

Μελιοείδωση: Βακτήρια που προκαλούν την σπάνια αλλά θανατηφόρα λοίμωξη εντοπίστηκαν στον Μισισιπή

Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό: Πώς θα τα «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet – Η διαδικασία (VIDEO)

Στην Αθήνα η Γερμανίδα ΥΠΕΞ Α. Μπέρμποκ – Αύριο συναντιέται με Μητσοτάκη και Δένδια

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Από σήμερα οι αιτήσεις -Η επιδότηση για αυτοκίνητα και δίκυκλα

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έως τέλος Αυγούστου μπορούν οι δικαιούχοι να πληρώσουν την 1η και την 2η δόση

Πανελλαδικές 2022: Οι μεταβολές στις βάσεις και οι σχολές «κρυφά διαμάντια» για υποψήφιους με χαμηλές βαθμολογίες

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top