ΣΕΒΕ: Τρόποι για να δοθεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις

ΣΕΒΕ: Τρόποι για να δοθεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις
Κορωνοϊός, Οικονομία   | 30/03/2020 | 16:23

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, καταθέτει προτάσεις  για το πως μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπισθεί το εκρηκτικό πρόβλημα των μεταχρονολογημένων επιταγών, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ, με εγγυήσεις που θα παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως τονίζεται από το ΣΕΒΕ, η αναστολή λήξης των επιταγών για 75 ημέρες, δεν λύνει, απλώς μεταθέτει σε κοντινό μάλιστα χρόνο το πρόβλημα.

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒΕ, και έχουν σταλεί στους αρμόδιους υπουργούς και την ΤτΕ, αναλύει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Χασάπης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά την άμεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε ποσοστό 90%, όπως και την πιο «ευέλικτη» διαχείριση των συμβάσεων leasing.

Η λήψη δραστικότερων μέτρων, κρίνεται αναγκαία καθώς το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη ρευστότητας, πρόβλημα που με την παύση λειτουργίας ή την υπολειτουργία λόγω COVID 19, λαμβάνει απειλητικές διαστάσεις.

Το κείμενο των προτάσεων του ΣΕΒΕ:

«Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας για την επιχειρηματικότητα και γενικότερα για την οικονομία είναι η έλλειψη ρευστότητας. Για άλλη μία φορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Ιανουάριο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,6% από -1,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1.974 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2020, ήταν αρνητική κατά 1.166 εκατ. ευρώ, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 807 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 476 εκατ. ευρώ, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, αρνητική κατά 90 εκατ. ευρώ και προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά ιδρύματα αρνητική κατά 242 εκατ. Ευρώ. Η προαναφερθείσα κατάσταση επιτείνεται με την κρίση του Covid-19 και για το λόγο αυτό προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων

i. Μεταχρονολογημένες επιταγές

Περίπτωση α:  Οι μεταχρονολογημένες επιταγές να βρίσκονται στην τράπεζα ή σε factoring προς προεξόφληση και ο κομιστής να έχει ήδη λάβει  χρηματοδότηση. Η πρότασή μας είναι οι επιταγές, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020, το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πινάκια παράδοσης-παραλαβής επιταγών, στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη και υπό τον όρο να υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, το ποσό να χρηματοδοτείται από την τράπεζα ή το factoring προς τον εκδότη ως κεφάλαιο κίνησης μονιμοτέρου χαρακτήρα, μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη. Να δίδεται περίοδος χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5% και να μην ζητείται η κάλυψή του από τον δανειοδοτηθέντα κομιστή. Πρόκειται για μία παραλλαγή του factoring επιταγών χωρίς αναγωγή, όπου το ρόλο της ασφάλισης πίστωσης αναλαμβάνει μέσω εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο.

Περίπτωση β: Οι μεταχρονολογημένες επιταγές να είναι εις χείρας του τελευταίου αποδέκτη, ο οποίος θα είναι ο κομιστής τους στην τράπεζα την ημερομηνία λήξης. Η πρότασή μας είναι, οι επιταγές, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020, κάτι το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πινάκια παράδοσης-παραλαβής επιταγών, να εμφανίζονται προς είσπραξη στην ημερομηνία λήξης από τον κομιστή-τελευταίο οπισθογράφο. Στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη, εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, το ποσό να χρηματοδοτείται από την τράπεζα προς τον εκδότη ως κεφάλαιο κίνησης μονιμοτέρου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5%.

ii. Χρηματοδότηση μέσω εγχώριου factoring με αναγωγή από εκχώρηση απαίτησης με τιμολόγια.

Εφόσον η απαίτηση έχει εκχωρηθεί και η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε πριν τις 30/03/2020 και τα εκχωρηθέντα τιμολόγια δεν μπορούν να πληρωθούν στην συμφωνηθείσα ημερομηνία, διότι ο ΚΑΔ του εκδότη των εκχωρηθέντων τιμολογίων είναι πληττόμενος από την κρίση, τότε το ποσό να χρηματοδοτείται είτε από το factoring απευθείας, είτε από την τράπεζα προς το factoring για τον εκδότη των τιμολογίων, ως κεφάλαιο κίνησης μονιμοτέρου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5%.  Το ίδιο να ισχύσει και για περιπτώσεις χρηματοδότησης ή προχρηματοδότησης μέσω εξαγωγικού factoring με αναγωγή από εκχώρηση απαίτησης, είτε με τιμολόγια, είτε με εγγυητική επιστολής, είτε με letter of credit.

iii. Άμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ

Επιστροφή ΦΠΑ όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί έως την 31/03/2020, με συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο 10% να καταβληθεί μετά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου.

Με τους παραπάνω τρόπους διασφαλίζεται η άμεση ομαλή ρευστότητα στην αγορά, με σκοπό την πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού και εσωτερικού και λοιπών υποχρεώσεων, το πρόβλημα δεν μετατίθεται για μετά από 75 ημέρες και γενικότερα για επόμενο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου η αγορά θα στερηθεί πολύτιμης ρευστότητας, αξιοποιούνται με το βέλτιστο τρόπο η παρεχόμενη από την ΕΚΤ συμπληρωματική ρευστότητα και το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιεί στοχευμένα με εξαιρετικό τρόπο τις εγγυήσεις του.

iv. Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτου ή άλλου πάγιου εξοπλισμού που έχουν συναφθεί πριν τις 15/03/2020.

Με το σκεπτικό ότι πρόκειται φορολογικά για καταβολή μισθωμάτων προτείνουμε σε αντιστοίχηση με το αντίστοιχο μέτρο που ορθώς έχει θεσπιστεί για την απαλλαγή καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, την εφαρμογή του για τους πληττόμενους ΚΑΔ και για το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις συμβάσεις leasing και το εναπομείναν 40% να συσσωρευτεί και αποπληρωθεί στις εταιρείες leasingως άτοκο balloon payment στη λήξη της μισθωτικής περιόδου.

v. Συμφωνητικά μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (operating leasing) που έχουν συναφθεί πριν τις 15/03/2020.

Με το σκεπτικό ότι πρόκειται φορολογικά για καταβολή μισθωμάτων, προτείνουμε σε αντιστοίχηση με το μέτρο που ορθώς έχει θεσπιστεί για την απαλλαγή καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, την εφαρμογή του για τους πληττόμενους ΚΑΔ και για το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων. Από την πρότασή μας είναι προφανές ότι και οι συνεργάτες μας εκμισθώτριες εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων θα  έχουν έλλειμμα ρευστότητας, το οποίο επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από την κατάρρευση και της κατηγορίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, λόγω ανυπαρξίας του τουριστικού κλάδου και των επαγγελματικών μετακινήσεων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε για το υπολειπόμενο 40% τη χορήγηση χρηματοδότησης από τις τράπεζες προς τις εταιρείες εκμίσθωσης αυτοκινήτων ως κεφάλαιο κίνησης μονιμοτέρου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5%.»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21:0003/06

Καλαμαριά: Τι έδειξαν τα τεστ θετικότητας στον κορωνοϊό Δήμοι ,Κορωνοϊός

20:5703/06

Αθήνα: Επεισόδια στην αμερικάνικη πρεσβεία στην πορεία για τον Φλόιντ (ΒΙΝΤΕΟ) Κοινωνία

20:5003/06

«Πράσινες» εκδηλώσεις στους Κήπους του Πασά Δήμοι ,Περιβάλλον

20:4903/06

Ποζρικίδης: Έτσι θα προχωρήσουμε για την ανάπλαση της ΔΕΘ Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

20:4003/06

Η Ελληνίδα δικηγόρος… Μέριλιν Μονρόε (ΦΩΤΟ) Lifestyle ,Ελλάδα ,Πολιτισμός

20:4003/06

Αποκαλύψεις Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς Επιχειρήσεις

20:3003/06

ΗΠΑ: Αρχίζουν και πάλι δοκιμές υδροξυχλωροκίνης Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:2503/06

Δολοφονία Φλόιντ: Πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα Ελλάδα ,Κοινωνία

20:2203/06

Κ. Μητσοτάκης: Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Πολιτική

20:2003/06

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα Κοινωνία

20:1303/06

ΟΚ!Τhess: Oι 16 πρώτοι του online Bootcamp Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

20:1003/06

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Τ. Θεοδωρικάκο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

20:0003/06

Με περισσότερες πτήσεις το νέο θερινό πρόγραμμα της AEGEAN Επιχειρήσεις ,Οικονομία

19:5003/06

ΠΚΜ: Επιμορφωτικά σεμινάρια για τον τουρισμό Περιφέρειες ,Τουρισμός

19:4103/06

Ζέρβας: Πρόταση για «δίκτυο ποδηλατοδρόμων» (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

19:4003/06

Ε.Α.Υ.Θ: Δικαιώθηκαν οι αστυνομικοί μας Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:3003/06

Guardian: ΠΟΥ και κράτη λάθη για τον κορωνοϊό λόγω αμφιλεγόμενης εταιρείας Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Υγεία

19:2803/06

Τι είπαν στη συνάντηση τους Μητσοτάκης-Σακελλαροπούλου Πολιτική ,Σημαντικά

19:2003/06

Θεσ/νίκη: Επιστροφή στις δημοτικές πισίνες Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:1003/06

Συνάντηση Κουτσούμπα – Σακελλαροπούλου – Τι συζήτησαν Ελλάδα ,Κόμματα ,Πολιτική

19:0003/06

Πότε θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Ελλάδα ,Κοινωνία

18:5003/06

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4203/06

Γερμανία: Ανοίγει τα σύνορα με την Ελλάδα Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:4003/06

Γεωργιάδης: Σε εφαρμογή το μεγαλύτερο εργαλείο ρευστότητας Ελλάδα ,Πολιτική

18:3003/06

Έτσι διαμορφώνεται η πληρότητα στα πλοία της ακτοπλοΐας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

18:2003/06

Ξανά στο χειρουργείο η Μάρθα Καραγιάννη Lifestyle

18:1803/06

Στη Μαυροράχη η ΜΕΑ δυτικού τομέα Θεσσαλονίκη ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

18:1603/06

Θεσ/νικη: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:1003/06

Πύργος: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 9 χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του επίσης σε τροχαίο Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0003/06

Δωρεά στο ΕΣΥ από την Εκκλησία Υγεία

17:5303/06

Αγωγή αστυνομικού κατά ΠΑΕ ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:5003/06

Οι επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών με το σύστημα αξιολόγησης «Χίλων» Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Πολιτική

17:5003/06

Τα «αγκάθια» για την έναρξη λειτουργίας των κάμπινγκ Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

17:4003/06

Ηράκλειο: Σύλληψη για όπλα και ναρκωτικά Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3003/06

Πότε θα συνεχιστεί η δίκη για τις πλημμύρες στη Μάνδρα Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2003/06

Υπ. Υποδομών: Πρώτος πιστοποιημένος οργανισμός φιλικός προς το ποδήλατο Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Πολιτική

17:1003/06

Πέτσας: Προχωράμε πιο γρήγορα στην άρση των μέτρων Ελλάδα ,Πολιτική

17:0003/06

Καράογλου από Έβρο: Τα σύνορα είναι ασφαλή Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

16:5003/06

Αγρότης βρήκε χειροβομβίδα Ελλάδα ,Κοινωνία

16:5003/06

Έλεγχοι της αστυνομίας σε δημοτικά σχολεία Κοινωνία ,Παιδεία

16:4003/06

Δένδιας: Η Τουρκία να προσαρμοστεί στα δεδομένα του 21ου αιώνα Κόμματα ,Πολιτική

16:3103/06

Πατουλίδου: Παράταση για την ανασυγκρότηση των ναυπηγείων Β.Ελλάδα ,Ναυτιλία ,Περιφέρειες

16:3003/06

Σκρέκας: Αιχμή ο πρωτογενής τομέας, για μια πιο παραγωγική Ελλάδα Αγροτικά ,Βουλή ,Ελλάδα

16:2003/06

Θεσ/νίκη: Διαδικτυακά τα θεατρικά βραβεία – Ποιοι οι νικητές Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

16:1503/06

Στοίχημα: Στήριξη στις φιλοξενούμενες! Αθλητισμός

16:1003/06

Το αμήχανο χαμόγελο της Μελάνια και η «παρατήρηση» Τραμπ (VIDEO) Διεθνή

16:0903/06

Ιερά Σύνοδος: Αδιαπραγμάτευτη η Θεία Κοινωνία Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

16:0003/06

ΕΥΑΘ: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να περιοριστούν οι ουρές Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:5903/06

ΥΠΑ: Απαγόρευση πτήσεις προς και από Κατάρ Ελλάδα ,Τουρισμός

15:5703/06

ΣΕΠΕΕ: Προβληματικό για τις επιχειρήσεις το SURE Επιχειρήσεις

15:5003/06

Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

15:4003/06

Τριήμερο Α. Πνεύματος: Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών φορτίου άνω του 1,5 τόνου Ελλάδα ,Κοινωνία

15:3203/06

Πιερία: Νεκρός ο οδηγός του βυτιοφόρου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

15:3003/06

Έκλεψαν λευκά είδη και μηχανήματα από βιοτεχνία! Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

15:2003/06

Φίλαθλοι… με δόσεις στα γήπεδα, «τρένο» η Μακάμπι του Ιβιτς Αθλητισμός

15:1403/06

Στο φουλ οι μηχανές από τον Σταύρο Καλαφάτη Ελλάδα ,Πολιτική

15:1003/06

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ζέρβα – Τι συζήτησαν Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:0003/06

Θεσ/νίκη: Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:5903/06

Ιnterlife: Δύο προγράμματα για την ασφάλιση ταξιδιωτών Επιχειρήσεις

14:5803/06

Βιερίνια και Πέλκας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου (ΦΩΤΟ-VIDEO) Αθλητισμός ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:5403/06

EYAΘ Παγίων: Καθαρισμός του παλιού βιολογικού στο Φοίνικα Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

14:4903/06

Πώς θα λειτουργούν μπαρ και εσωτερικοί χώροι στην εστίαση Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

14:4503/06

Παναγιωτόπουλος σε Τουρκία: Η Ελλάδα ενίοτε δείχνει και τα δόντια της! Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:3003/06

Έστω και δύσκολα… Αθλητισμός

14:2903/06

«Συναγερμός» στην ΠΑΘΕ- Στις φλόγες βυτιοφόρο με υγραέριο Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

14:2903/06

Tρ. Πειραιώς: Χρηματοδότηση της Cubico για έργα ΑΠΕ Επιχειρήσεις

14:1503/06

Αυξημένα μέτρα της ΕΛΑΣ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Ελλάδα ,Κοινωνία

14:0503/06

MLS: Νέος CEO o κ. Νάρκισος Γεωργιάδης Επιχειρήσεις

14:0003/06

ΥΠΑΑΤ: Με ένα «κλικ» η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη Αγροτικά ,Ελλάδα ,Πολιτική

13:5503/06

ΕΟΦ: Αποσύρει 47 καλλυντικά προϊόντα Ελλάδα ,Υγεία

13:5103/06

Η ΕΥΑΘ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Επιχειρήσεις

13:4903/06

Ιπποκράτειο: Διαμαρτυρία για ΕΔΕ σε γιατρό (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:4503/06

Πιερρακάκης: Πώς o ΑΦΜ θα γίνει ο νέος προσωπικός αριθμός Ελλάδα ,Κοινωνία

13:3603/06

Μπλόκο σε κοντέινερ με λαθραία όπλα και προϊόντα μαϊμού (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:3603/06

Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν από τις 6 Ιουνίου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:3003/06

Φωτιά σε ξερά χόρτα στον οικισμό «Αγία Σοφία» (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

13:3003/06

Χατζηδάκης: Εξήγγειλε νέους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα Δήμοι ,Ελλάδα ,Ενέργεια

13:1903/06

«Πράσινο φως» στο ΠΣΕ του εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

13:1503/06

Συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να κλέψει ποδήλατα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:1103/06

Πότε ανοίγουν γυμναστήρια και κατασκηνώσεις Ελλάδα ,Κοινωνία

13:1003/06

Ισχυρός σεισμός στην μεθόριο Ιράν-Ιράκ Διεθνή

13:0103/06

Δείτε LIVE τις ανακοινώσεις Παπαθανάση για άρση μέτρων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

12:4903/06

Έκτακτη διακοπή νερού σε Αγ. Παύλο- Ηλιούπολη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:4503/06

Κοντοζαμάνης: Χημειοθεραπείες και σε Κέντρα Υγείας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

12:3003/06

Θεοδωρικάκος: Έκτακτη βοήθεια για τις καταστροφές στη Λέρο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

12:2503/06

Καλοκαιρινά ραντεβού στα cine Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός ,Πολιτισμός

12:1703/06

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης Ελλάδα ,Κοινωνία

12:1503/06

Αραμπατζή: Ιστορική ευκαιρία το αναπτυξιακό «πακέτο» της ΕΕ Ελλάδα ,Πολιτική

12:0003/06

Τους πρόλαβαν πριν τη… σπορά κάνναβης Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:5903/06

ΕΣΘ: Στηρίξτε τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

11:4503/06

Συλλήψεις για ναρκωτικά και εκκρεμή διωκτικά έγγραφα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:4303/06

H Εurobank στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ Επιχειρήσεις

11:4203/06

Νέα πρόκληση Τσαβούσογλου για Αγία Σοφία και νησιά Διεθνή ,Σημαντικά

11:3803/06

Τρ. Πειραιώς: Φιλοξενία σε καρκινοπαθείς και συγγενείς τους Επιχειρήσεις

11:3403/06

ΥΠΟΙΚ: H μείωση ΦΠΑ από 24% σε 13% αφορά και τα ταξί Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:3003/06

Ληστεία με απειλή όπλου σε στάση λεωφορείου! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

11:1503/06

Χειροπέδες σε δυο γυναίκες διαρρήκτες με μαχαίρια! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:1203/06

Θεσσαλονίκη: Μεγάλες ουρές έξω από την ΕΥΑΘ (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0003/06

ΗΠΑ-Covid-19: Αυξήθηκαν ξανά οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:5903/06

Ισχυρός σεισμός στην Χιλή Διεθνή

10:4503/06

Επίθεση με βιτριόλι: Νέα μαρτυρία για την μαυροφορεμένη γυναίκα (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

10:3803/06

ΔΕΗ: Διετές δάνειο 160 εκ. από την ΕΒRD Επιχειρήσεις

10:3503/06

Τουρκία: Νέες προκλήσεις με χάρτες για γεωτρήσεις εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας Βαλκάνια ,Ελλάδα

10:3003/06

Τζόκερ: Άγγιξαν το… θαύμα με 2,50 ευρώ! Ελλάδα ,Κοινωνία

10:1503/06

ΑΑΔΕ: 20 απαντήσεις για τη ρύθμιση χρεών σε έως 48 δόσεις Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

10:1403/06

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία εμπόρων και οδηγών ταξί (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:0003/06

Γεραπετρίτης: Κατευθύνσεις και όχι δεσμεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης (VIDEO) Ελλάδα ,Πολιτική

09:5903/06

Το 5ο Φόρουμ των Δελφών στην Επόμενη Ημέρα Οικονομία

09:4503/06

Βατόπουλος για κορωνοϊό: Θα υπάρξει κίνδυνος με τους τουρίστες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:4103/06

Σεισμός νότια του Καστελόριζου Ελλάδα ,Κοινωνία

09:3003/06

ΗΠΑ: Οι περισσότεροι Αμερικανοί συμφωνούν με τις διαδηλώσεις Διεθνή

09:1503/06

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Συνάντηση με επιχειρηματίες του τουρισμού Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

09:0003/06

Κορωνοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων στη Βραζιλία Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:4503/06

Σέρρες: Φωτιά στην Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων (ΒΙΝΤΕΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

08:3003/06

ΠΑΜΑΚ: Ημέρες Καριέρας και διαδικτυακά Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:1503/06

ΗΠΑ: Ένας νεκρός, τραυματίες από πυρά στη Νέα Υόρκη (BINTEO) Διεθνή

08:0003/06

Αμπελόκηποι: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 33χρονου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:5003/06

Τρεις συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4003/06

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε ψιλικατζίδικο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:3003/06

Ουάσινγκτον: Στους δρόμους 1.600 στρατιώτες (ΒΙΝΤΕΟ) Διεθνή

07:2003/06

ΟΑΣΘ: Πολλές κρούσεις για το διαγωνισμό των 180 λεωφορείων Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:1003/06

Διακοπή ρεύματος στη Χαλκιδική Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

07:0003/06

Ο καιρός για σήμερα, Τετάρτη, σε όλη τη χώρα Κοινωνία ,Σημαντικά

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ