Η αύξηση της ρύπανσης μας κάνει ευάλωτους σε πανδημίες

Η αύξηση της ρύπανσης μας κάνει ευάλωτους σε πανδημίες
Κορωνοϊός, Περιβάλλον   | 05/06/2020 | 20:00

Νέα μελέτη φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας στοιχεία που επιβεβαιώνουν πως οι υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα ενισχύει την τρωτότητα του ανθρώπινου οργανισμού. Τι δείχνει η άρση του lockdown για την αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Από το 2019 που ξεκίνησε, ο πρωταρχικός στόχος της Ατζέντας για το Περιβάλλον για την Υγεία για την Ευρώπη (HERA), που συντονίζεται πανευρωπαϊκά από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών της Γαλλίας, και για την Ελλάδα από το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ και το ερευνητικό κέντρο HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ είναι να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ατζέντα για το περιβάλλον, το κλίμα και την υγεία για την περίοδο 2020-2030.

Αντιμέτωποι με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία που δημιουργήθηκε από την τρέχουσα πανδημία, οι ηγέτες του προγράμματος εργάζονται για τη διαμόρφωση νέων συστάσεων σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας που εστιάζει στους δεσμούς μεταξύ περιβάλλοντος, ανθρώπινης υγείας και της πανδημίας COVID-19. Αυτές οι αρχικές συστάσεις δείχνουν ότι, ο κίνδυνος πανδημίας και τα περιβαλλοντικά ζητήματα συνδέονται στενά και ότι ένα ολοκληρωμένο όραμα των παραγόντων που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία είναι απαραίτητο και χρήσιμο.

Με δεδομένο το άνευ προηγουμένου σκηνικό της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19, τα ζητήματα δημόσιας υγείας έχουν κεντρική θέση. Περισσότερο από ποτέ, η επιστημονική γνώση που προέρχεται από την έρευνα γίνεται βασικό εργαλείο για την κατανόηση του κοινωνικού αντίκτυπου αυτής της πανδημίας και για την καθοδήγηση της εφαρμογής των πολιτικών δημόσιας υγείας.

Το Πρόγραμμα Έρευνας για το Περιβάλλον της Υγείας για την Ευρώπη (HERA), που συντονίζεται στην Ελλάδα από το ΑΠΘ, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και περιλαμβάνει 15 ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στο θεσμικό όργανο μια ατζέντα για το περιβάλλον, το κλίμα και την υγεία για την περίοδο 2020-2030, προσδιορίζοντας τις ερευνητικές ανάγκες και προτεραιότητες προκειμένου να προτείνει οδικούς χάρτες που συνενώνουν τους διάφορους Ευρωπαίους εταίρους. Μια προκαταρκτική τέτοια ατζέντα προτάθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

Μετά την εμφάνιση της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την προσθήκη μιας συμπληρωματικής ερευνητικής ατζέντας με μια συνιστώσα COVID-19 προκειμένου να διερευνήσει τους δεσμούς μεταξύ πανδημίας, κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος και υγείας. Σε μια αρχική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2020, η επιστημονική ομάδα του HERA έχει ορίσει τρεις ερευνητικούς τομείς προτεραιότητας με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δεσμών μεταξύ περιβάλλοντος, εμφάνισης, εξάπλωσης και επιπτώσεων του SARS-CoV-2. Η πρόθεσή των ερευνητών είναι να προσφέρουν στις αρχές εργαλεία για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σύμφωνα με το πλαίσιο και την πρόληψη της πανδημίας, και που σέβονται το περιβάλλον και την ατομική υγεία.

1. Περιβαλλοντικοί οδηγοί της εμφάνισης και εξάπλωσης του SARS-CoV-2

Η βελτιωμένη κατανόηση της εμφάνισης του SARS-CoV-2 περιλαμβάνει την εξεύρεση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον κύκλο ζωής του και τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και ζώων (άγρια, εκτρεφόμενα ή οικιακά) – και ιδίως ο αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην αποψίλωση των δασών, βιοποικιλότητα και συμπεριφορές άγριων ζώων.

Οι ερευνητές προτείνουν επίσης τη συνεχιζόμενη μελέτη των θεμάτων της ευαισθησίας του κλίματος και της εποχικότητας των ιών. Η απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εξάπλωσης του ιού και τον εντοπισμό της πιθανής αντοχής του σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα θα καθιστούσε δυνατή τη βελτίωση της κατανόησης μας για τον τρόπο διάδοσής του. Αυτές οι μελέτες πρέπει να συνοδεύονται από την ανάπτυξη στερεών και καινοτόμων εργαλείων μοντελοποίησης.

2. Επιπτώσεις στην υγεία του COVID-19 και των περιβαλλοντικών κινδύνων

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της εναρμόνισης κοορτών*, εργαλείων και μεθοδολογιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να εντοπίζονται καλύτερα οι πληθυσμοί σε κίνδυνο. Η χρήση μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων ασθενών θα καθιστούσε δυνατή την ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της πανδημίας, της απόκρισης σε αυτήν και των ασθενειών που ευνοούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι κοορτές μεγάλης κλίμακας θα βελτιώσουν επίσης σημαντικά την αξιολόγηση των συν-νοσηρότητας που συνδέεται με τις χρόνιες ασθένειες που εμπλέκονται σε σοβαρές περιπτώσεις COVID-19, ιδιαίτερα καρδιαγγειακές και πνευμονικές παθήσεις. Οι χρόνιες ασθένειες που συμβάλλουν στη σοβαρότητα του COVID-19 επηρεάζονται τουλάχιστον εν μέρει από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γι’αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να μελετήσουμε πώς διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν το ανοσοποιητικό και καρδιαγγειακό σύστημα σε ασθενείς διαφορετικών ηλικιών.

Τέτοια δεδομένα θα αποδειχθούν πολύτιμα για την καλύτερη κατανόηση, σε επίπεδο μεμονωμένης χώρας, της αποτελεσματικότητας διαφόρων πολιτικών προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

3. Επιπτώσεις του COVID-19 στην κοινωνία, την οικονομία και την υγεία

Η αξιολόγηση των ψυχολογικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των διαφόρων στρατηγικών αντίδρασης στην πανδημία θα αποδειχθεί επίσης απαραίτητη για την ελαχιστοποίησή τους και για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ατομικό επίπεδο.

Γνωρίζοντας περισσότερα για τον κοινωνικό αντίκτυπο (αλλαγές στον τρόπο ζωής, ρόλος του αστικού περιβάλλοντος, επαναπροσδιορισμός του εργασιακού περιβάλλοντος, αντίκτυπος στη σωματική και ψυχική υγεία, επιδείνωση της ενδοοικογενειακής βίας, ευάλωτους πληθυσμούς, κ.λπ.) των διαπροσωπικών στρατηγικών που καταρτίστηκαν Ο περιορισμός της ιογενούς εξάπλωσης, όπως το lockdown ή η κοινωνική απόσταση, θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη κατανόηση των μέσων εφαρμογής νέων δημόσιων πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει πρόσκληση για έργα σχετικά με το COVID-19. Ένας από τους στόχους είναι η στήριξη και την εναρμόνιση των μελετών σε κοορτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες προσκλήσεις για έργα.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο καθ. Σαρηγιάννης, επικεφαλής του HERAστην Ελλάδα, «η ανάπτυξη της έρευνας στο σταυροδρόμι των πανδημιών, του περιβάλλοντος και της υγείας σχετίζεται όχι μόνο με την τρέχουσα κρίση, αλλά και για την πρόληψη και την καλύτερη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας, ιδίως εκείνων που συμβαδίζουν με την κλιματική αλλαγή.Εφαρμόζοντας πραγματικά την έννοια του εκθεσιώματος, δηλαδή του συνόλου της ανθρώπινης έκθεσης σε παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία καθ’ολη τη διάρκεια της ζωής, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε τώρα προς ένα πιο ολοκληρωμένο όραμα της ανθρώπινης και της πλανητικής υγείας, εισάγοντας την έννοια του κλιματικού εκθεσιώματος».

Τις επόμενες εβδομάδες, οι ερευνητές του HERA θα εκδώσουν μακροπρόθεσμες προτάσεις για να διευκρινίσουν τους δεσμούς μεταξύ της έναρξης και της σοβαρότητας των πανδημιών και των περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών.

*κοόρτη (Cohort) κλειστή ομάδα ατόμων που έχει κοινά χαρακτηριστικά και είναι εκτεθειμένη σε κοινούς παράγοντες

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11:3106/07

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική Ελλάδα ,Κοινωνία

11:3006/07

Κοντοζαμάνης: Όπου χρειάζεται να παρέμβει η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει Ελλάδα ,Πολιτική ,Υγεία

11:2006/07

Στοίχημα: Ματς ζωής για Βέρντερ! Αθλητισμός

11:1006/07

Νέες βόμβα Μιωνή: Δεν ήξερε μόνο ο Παππάς Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

11:0006/07

Χτύπησαν 14χρονη με σιδερολοστό Ελλάδα ,Κοινωνία

10:5406/07

Θεσ/νίκη: Σήκωσε αυτοκίνητα ο γερανός της Τροχαίας (ΦΩΤΟ+VIDEO) Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

10:5006/07

Κορωνοϊός: «Λουκέτο» στην ομάδα του Γ. Αντετοκούνμπο Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:4006/07

Γεωργιάδης: Αν ο Παππάς δεν κάνει μήνυση επιβεβαιώνει τον Καλογρίτσα Ελλάδα ,Πολιτική

10:3006/07

Ληστής τραυμάτισε διερχόμενο πολίτη για να ξεφύγει! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:2006/07

Λήστεψαν γυναίκα με την απειλή… σκύλου! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:1006/07

Μετρό: Παράδοση τριών νέων σταθμών Ελλάδα ,Πολιτική

10:0206/07

Πέθανε ο συνθέτης Ένιο Μορικόνε Διεθνή

10:0006/07

Βατόπουλος: Πρέπει να τεθεί θέμα απαγόρευσης στα πανηγύρια Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:4506/07

Πλακιωτάκης: Εξετάζουμε νέα αύξηση στην πληρότητα των πλοίων (VIDEO) Ελλάδα ,Πολιτική

09:3006/07

Ενέργειες για να κλείσει ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα της «Ελληνικός Χρυσός» από 54 κατοίκους τ... Ελλάδα ,Σημαντικά

09:3006/07

Ποιοι θέλουν επενδύσεις και ποιοι χτίζουν καριέρες; Editorial ,Β.Ελλάδα ,Δήμοι

09:1506/07

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ξεκινά η καταβολή του Β’ κύκλου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

09:0006/07

ΗΠΑ: Περίπου 40.000 κρούσματα από κορωνοϊό σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:4506/07

Κορωνοϊός: Στην 3η θέση παγκοσμίως η Ινδία με βάση τον αριθμό κρουσμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:3106/07

Προμαχώνας: Άνοιξαν τα σύνορα για τους εγκλωβισμένους οδηγούς Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

08:1306/07

Συνάντηση της Ένωσης Στρατιωτικών ΠΕ Θεσ/νίκης με την Ά. Ευθυμίου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4506/07

Παρουσία του πρωθυπουργού η παράδοση της επέκτασης του μετρό στη Νίκαια Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

07:3006/07

Κλείνει για τρεις μέρες τμήμα της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

07:1806/07

Αττική: Φωτιά στον Άγιο Στέφανο και στον Γέρακα Ελλάδα ,Κοινωνία

07:1506/07

Τάσιος: Άνοιξε το 61% των ξενοδοχείων της Χαλκιδικής Β.Ελλάδα ,Σημαντικά ,Τουρισμός

07:0006/07

Πυριτιδαποθήκη το Σέιχ Σου (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

07:0006/07

«Περιπολία» με τους ποδηλάτες αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης (VIDEO) Journalista ,Θέματα GR Times

07:0006/07

ΑΠΘ: Υποβοήθηση για άτομα με χαμηλή όραση Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

06:5206/07

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, σε όλη τη χώρα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

00:0106/07

Φωτογραφίες: Εντυπωσιάζει το «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5405/07

Δημοτικός σύμβουλος έκανε ντους σε ζωντανή σύνδεση (VIDEO) Διεθνή

23:5205/07

Μεταφέρονται οι πρόσφυγες από την πλατεία Βικτωρίας Κοινωνία

23:4505/07

Πλημμύρες στην Ελασσόνα από την ισχυρή βροχόπτωση Κοινωνία

23:3905/07

Λιβύη: Καταγγέλλει επιθέσεις από «άγνωστα αεροσκάφη» Διεθνή

23:2605/07

Ολομέλεια ΣτΕ : Αναδρομικά από 700 έως 11.000 ευρώ Κοινωνία ,Οικονομία

23:1305/07

Κλήρωση Τζόκερ: Διπλό τζακ ποτ – Οι τυχεροί αριθμοί Κοινωνία

23:0005/07

Συντάξεις: Ξεπερνούν τις 300.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις Κοινωνία ,Οικονομία

22:4605/07

Ψηφιακή λύση στο θέμα λογοθεραπείας – εργοθεραπείας Υγεία

22:3305/07

Ναυάγιο Σάμινα: Ρυπαίνει την Πάρο 20 χρόνια μετά (VIDEO) Κοινωνία ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

22:1905/07

Συνεχίζεται η αποχώρηση προσφύγων από τη Μυτιλήνη Κοινωνία

22:0505/07

Επιστήμονες: Ο κορωνοϊός μπορεί να μεταδοθεί με τον αέρα Κορωνοϊός

21:5405/07

Πέθανε η Σουζάνα Αντωνακάκη – Συλλυπητήρια Μενδώνη Κοινωνία

21:4905/07

Αντιδράσεις για παράνομη χωματερή στον Δρυμό (ΦΩΤΟ) Δήμοι ,Ελλάδα ,Κοινωνία

21:3905/07

Βίντεο: Πεδίο μάχης τα Εξάρχεια με βόμβες μολότοφ Κοινωνία

21:2605/07

Κορωνοϊός: Δεύτερο τοπικό lockdown στην Ισπανία Διεθνή

21:1305/07

Ιερώνυμος: Δεν θα τολμήσουν να κάνουν τζαμί την Αγία Σοφία Κοινωνία ,Σημαντικά

21:0005/07

Β. Κικίλιας: Η υγειονομική επιτυχία δείχνει το μέλλον της χώρας Πολιτική ,Υγεία

20:5305/07

ΟΑΕΔ: Παράταση για τις αιτήσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Κοινωνία

20:3805/07

COVID-19: Παρόμοιος ιός εμφανίστηκε στην Κίνα το 2012 Διεθνή ,Υγεία

20:2405/07

Ιαπωνία: Στους 34 οι νεκροί από την κακοκαιρία (VIDEO) Διεθνή

20:1005/07

Alpha Bank: Τι απαντά για τα μαζικά sms Οικονομία

19:5705/07

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου «Θεολόγος» Κοινωνία

19:4305/07

Ερντογάν: Καταρρίψαμε όλες τις παγίδες στην Αν. Μεσόγειο Διεθνή

19:3405/07

Βίντεο: Εντυπωσιακή μανούβρα του Blue Star Chios Κοινωνία

19:2005/07

Γκάλοπ Μarc: Το 67,3% κρίνει θετικά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη Πολιτική

19:0805/07

Κορωνοϊός: Πού εντοπίστηκαν τα 9 νέα κρούσματα Κορωνοϊός

18:5505/07

Γουδή: Συνωστισμός σε γλέντι 2.000 ατόμων (VIDEO) Κοινωνία

18:4005/07

Θεσσαλονίκη: Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:3505/07

Κορωνοϊος: Εννέα κρούσματα – Επτά στις πύλες εισόδου Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:2305/07

Ερντογάν στην ΕΕ: «Εάν εμείς χάσουμε μία, εσείς θα χάσετε 10!» Διεθνή

18:0905/07

Προμαχώνας: Πάνω από 20.000 τουρίστες πέρασαν στην Ελλάδα Κοινωνία

17:5505/07

Φθιώτιδα: Προβλήματα στους δρόμους από το μπουρίνι Κοινωνία

17:4305/07

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Θεολόγος» νότια της Καρύστου Κοινωνία

17:4005/07

Οπλισμένοι Αφροαμερικανοί σε πορεία στις ΗΠΑ (VIDEO) Διεθνή

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ