Eurobank: Συγχώνευση της Eurobank Serbia με Direktna Banka a.d. Kragujevac

Eurobank: Συγχώνευση της Eurobank Serbia με Direktna Banka a.d. Kragujevac

Η Τράπεζα Eurobank ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους μετόχους της Direktna Banka a.d. Kragujevac («Direktna»), για τη συγχώνευση της Direktna με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία, Eurobanka.d. Beograd («Eurobank Serbia») με απορρόφηση της Direktna από τη Eurobank Serbia.

Η συνενωμένη τράπεζα («Eurobank Direktna») θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισ. ευρώ, συνολικά ίδια κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ και, μετά την πλήρη υλοποίηση των εκτιμώμενων συνεργειών, προ προβλέψεων και καθαρά κέρδη άνω των 50 εκατ. και 35 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Το μερίδιο αγοράς της ενοποιημένης τράπεζας θα υπερβεί το 6,5%, βάσει συνολικών δανείων, καθιστώντας την έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα στη Σερβία.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank θα ελέγχει περίπου το 70% της ενοποιημένης τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Direktna θα κατέχουν το υπόλοιπο 30%. Και τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί σε ένα επιχειρηματικό  προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, ενσωματώνοντας φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στην συνενωμένη τράπεζα να χρηματοδοτήσει τη σερβική οικονομία και να αναπτυχθεί κερδοφόρα τα επόμενα χρόνια. Η Συναλλαγή περιλαμβάνει και την καταβολή μερίσματος/επιστροφής κεφαλαίου στην Eurobank. Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τη Eurobank με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 3% μετά την υλοποίηση των συνεργιών.

Η Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος και περαιτέρω ανάπτυξη με συμπληρωματικές εξαγορές και φιλικές συγχωνεύσεις.

O κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,GroupChief Οperating Οfficer (COO) &Επικεφαλής των Διεθνών Δραστηριοτήτων της Eurobank, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμετη συμφωνία με τους μετόχους της Direktna για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών μας στη Σερβία και τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρότερου, μεγαλύτερου και δυναμικού τοπικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτή η Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών, συγχωνεύσεων ή κοινοπραξιών. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με δύο εξαιρετικούς Σέρβους επιχειρηματίες, τονAndrej και τονBojan, και είμαστε σίγουροι για την επιτυχία των φιλόδοξων σχεδίων μας στη Σερβία. Η συγχώνευση της EurobankSerbia με την Direktna έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ενοποιημένης τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών λιανικής όσο και των πελατών επιχειρηματικής τραπεζικής, των καταθετών, των υπαλλήλων και των ρυθμιστικών αρχών».

Ο κ. Andrej Jovanović και ο κ. Bojan Milovanović, μέτοχοι της Direktna, σχολίασαν: «Αυτή η συγχώνευση αποτελεί μια ξεκάθαρη ευκαιρία για ενίσχυση της κερδοφόρας ανάπτυξης που έχουμε επιτύχει με την Direktna. Πιστεύουμε ότι η EurobankDirektna θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθεί από το ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο και το μέγεθος που φέρνουν οι εταίροι μας από την Eurobank και από τη βαθιά μαςγνώση της εγχώριας αγοράς. Ο συνδυασμός των ανθρώπων και της εξειδικευμένης γνώσης μας θα καταστήσει την EurobankDirektnaμία τράπεζα επιλογής στη σερβική αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμφωνία μας και ανυπομονούμε να ξεκλειδώσουμε όλες τις συνέργειες που θα φέρει αυτή η συγχώνευση».

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Η BNP Pariba sενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank Serbia για την εν λόγω Συναλλαγή, ενώ η MilbankLLP, το δικηγορικό γραφείο Živković Samardžić και οι Moravčević Vojnović σε συνεργασία με τη Schoenherr παρείχαν νομική υποστήριξη και συνδρομή.

Σημαντική Σημείωση: Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε συγκεκριμένες βασικές παραδοχές. Εξαιτίας πολλών παραμέτρων, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβάλλονται ή εννοούνται στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων που εμπεριέχουν, συνιστάται στους αναγνώστες να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Eurobank δεν έχει αναλάβει την υποχρέωση να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις και περιέχονται στην παρούσα, εκτός εάν απαιτείται ρητά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τι σημαίνει η συμφωνία σε αριθμούς

Με τη συμφωνία η Eurobank ενισχύει την παρουσία της στη Σερβία μέσω συγχώνευσης της Eurobank Serbia με τη Direktna Bank

•  Η Eurobank θα διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή (70%) στο νέο σχήμα, ενώ το υπόλοιπο 30% θα κατέχουν οι δύο μέτοχοι της Direktna, Σέρβοι επιχειρηματίες Andrej Jovanovic και Bojan Milovanovic. Η Eurobank διατηρεί επίσης το μάνατζμεντ του νέου σχήματος και θα διορίζειCEO.

• Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Eurobank για συνεχή ανάπτυξη και των διεθνών δραστηριοτήτων, τόσο οργανικά, όσο και μέσω εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων.

• Η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που διατηρεί παρουσία στη Σερβία, όπου στο παρελθόν είχαν θυγατρικές όλες οι σημερινές συστημικές τράπεζες.

• Η ενίσχυση της Eurobank στην αγορά της Σερβίας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων στη Βουλγαρία, όπου η θυγατρική της Eurobankεξαγόρασε το 2016 την Alpha Bank Bulgaria και το 2019 την Piraeus Bank Bulgaria.

• Η Eurobank είναι η ελληνική τράπεζα με ισχυρές διεθνείς δραστηριότητες και διακριτή παρουσία στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Ο Όμιλος είναι παρών σε πέντε χώρες εκτός Ελλάδος (Βουλγαρία, Κύπρος, Σερβία, Λουξεμβούργο και Βρετανία). Έχει την 3η σε μέγεθος τράπεζα της Βουλγαρίας (Postbank) και την κορυφαία corporate bank στην Κύπρο (Eurobank Cyprus) και μια εξειδικευμένη στο private banking και το wealthmanagement θυγατρική, την Eurobank Private Bank Luxembourg. Να σημειωθεί ότι το 30% των βασικών εσόδων προ-προβλέψεων του Ομίλου, προέρχονται από τις παραπάνω διεθνείς δραστηριότητες.

• Μετά τη συγχώνευση η νέα τράπεζα θα είναι η 7ηστη Σερβία σε συνολικό ενεργητικό, 7η σε δάνεια και 8η στις καταθέσεις. Θα διαθέτει
– Ενεργητικό άνω των 2 δισ. ευρώ
– Δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω του 1,5 δισ. ευρώ
– Θα είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη με περίσσεια ρευστότητας και καταθέσεις περίπου 2 δισ. ευρώ

• Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τον Όμιλο.

• Η στρατηγική της Eurobank, αφού πρώτη ολοκλήρωσε την ενίσχυση των κεφαλαίων της μέσω της συγχώνευσης με την Grivaliaκαι την απαλλαγή της από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι στρατηγική ανάπτυξης και χρηματοδότησης των πελατών της, ιδιαίτερα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, μεγάλων, μεσαίων και μικρών.

Όπως όλα τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια και αυξημένες δυνατότητες λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού, θα συνεχίσει να την εφαρμόζει αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που αποτελούν βασικές αγορές.

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top