ΕΥΔΑΠ: Kέρδη και επιτάχυνση επενδύσεων- μέρισμα 0,28€/μετοχή

ΕΥΔΑΠ: Kέρδη και επιτάχυνση επενδύσεων- μέρισμα 0,28€/μετοχή

Η χρήση του 2021 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την ΕΥΔΑΠ, με την ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το 2040, στο πλαίσιο της οριστικής διευθέτησης χρόνιων εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της, όπως τονίζεται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 360,8 εκατ. ευρώ από 330,3 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2% (+30,4 εκατ. ευρώ). Τα 25 εκατ. ευρώ από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.  Χωρίς το έσοδο αυτό, ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 5,4 εκατ. ευρώ (+1,6%) και θα είχε διαμορφωθεί στα 335,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 6,1 εκατ. ευρώ (+1,9%). Η συνολική κατανάλωση νερού διαμορφώθηκε στα 406,8 εκατ. κ.μ. έναντι 399,8 εκατ. κ.μ. το 2020, αυξημένη κατά 1,8%.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων) παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% ή +29 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 317,6 εκατ. ευρώ από 288,6 εκατ. ευρώ το 2020. Βασικός παράγοντας της αύξησης, αποτέλεσε η αύξηση κατά 19% στις παροχές τρίτων από 37,6 εκατ. ευρώ το 2020 σε 44,9 εκατ. ευρώ το 2021 κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας επηρεάστηκαν από τον σχηματισμό της πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2019, ύψους 135,3 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA*) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 85,5 εκατ. ευρώ από -57,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 23,7% από -17,3% το 2020.

Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά +138,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 46,3 εκατ. ευρώ από -92,2 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBITmargin διαμορφώθηκε στο 12,8% από -27,9% το 2020.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 59,4 εκατ. ευρώ από -80,4  εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ από ζημιές -66,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,5% από -20% το 2020.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο μειώθηκαν από 93,2 εκατ. ευρώ το 2020 σε 38,2 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας πτώση κατά -55 εκατ. ευρώ. Στη μείωση αυτή συνέβαλλε η αύξηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από πελάτες συνέπεια της αναστολής διανομής λογαριασμών, λόγωτης υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», η οποία οδήγησε σε χρονικές καθυστερήσεις ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ΕΥΔΑΠ έχει δώσει ήδη οριστική λύση στο θέμα και η είσπραξη των λογαριασμών έχει ομαλοποιηθεί.Οι Καθαρές Επενδυτικές Ταμιακές ροές για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε εκροή 18,7 εκατ. ευρώ,  ενώ το 2020 υπήρχε εκροή ύψους 18,6 εκατ.  ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, ποσού είκοσι οκτώ  λεπτών (Ευρώ 0,28) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 29.820 χιλ. ευρώ) για τη χρήση 2021. Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31/12/2021, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 3,6%.Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότηταπεραιτέρω διανομής μερίσματος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Επιπτώσεις Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Κρίσης

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία, η ΕΥΔΑΠ δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στις εν λόγω περιοχές, συνεπώς δεν υπάρχει και άμεση επίπτωση στις δραστηριότητές της. Παρ’ όλα αυτά, οι δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και στις τιμές πρώτων υλών οι οποίες επιδεινώθηκαν από την κατάσταση στην Ουκρανία και οι ευρύτερες μακροοικονομικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις τάσεις στις αγορές και θα αυξήσουν το ρίσκο πληθωριστικών πιέσεων.

Η ανελαστικότητα του προϊόντος αναμένεται να αποτελέσει ανάχωμα στις εν λόγω πιέσεις, ενώ η πιο ευάλωτη κατηγορία τιμολογίου είναι η επαγγελματική λόγω μεγαλύτερης έκθεσης στην αγορά.

Επιπλέον, η γεωπολιτική κρίση είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την πορεία κατασκευαστικών έργων του επενδυτικού προγράμματος λόγω της αδυναμίας εργοληπτικών εταιρειών να ανταποκριθούν στις αυξημένες τιμές καυσίμων, υλικών και  πρώτων υλών.

Η Εταιρεία φροντίζει για την επάρκεια πρώτων υλών και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στις βασικές λειτουργίες ύδρευσης και αποχέτευσης  αλλά και γενικά στην εφοδιαστική της αλυσίδα.  Λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην Ουκρανία, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η οικονομική επίδραση. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματά της.

Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση έχει δημιουργήσει μια δυσμενή συνθήκη αναφορικά με την αύξηση του κόστους κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Με βάση τις τρέχουσες τιμές και την κρατική επιδότηση, προβλέπεται ότι το κόστος ενέργειας για το 2022 θα ανέλθει σε 43,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 69,5%. Μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. επισπεύδει:

  • Τις μελέτες και τους διαγωνισμούς σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της για την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, πχ αντλιών, με ενεργειακά αποδοτικότερα.
  • Την τοποθέτηση συστημάτων ενεργειακού ελέγχου (monitoring) των εγκαταστάσεων για βελτίωση των ενεργειακών τους επιδόσεων.
  • Τους διαγωνισμούς για δημιουργία Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό, για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα.
  • Την επίτευξη του στόχου zerocarbonwater στο 2030
  • Τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στο ΚΕΛ Ψυττάλειας κατά 80% μέσα στο 2023.

Σημειώνεται ότι η συνεισφορά των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της Εταιρείας ανέρχεται ήδη σε 47,5%.

Δήλωση Χάρη Σαχίνη

«Το 2021 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ∆ΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021. Η δήλωση έχει ως εξής:

«Το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόγραμμα μετασχηματισμού και επενδύσεων που υλοποιείται, θέτουν την ΕΥΔΑΠ σε νέα τροχιά ανάπτυξης γεγονός που θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους μετόχους

 Καταφέραμε να διευθετήσουμε μακροχρόνιες εκκρεμότητες που δέσμευαν την ΕΥΔΑΠ και αποτελούσαν τροχοπέδη για την ανάπτυξή της. Η υπογραφή των δύο συμβάσεων ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, δίδει την ευχέρεια να υλοποιήσουμε το απαιτητικό στρατηγικό πλάνο που έχουμε καταρτίσει.

 Για το 2022 επικεντρωνόμαστε στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της πελατειακής βάσης και θα εξετάσουμε τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός περιοχής αρμοδιότητας εφόσον πραγματοποιηθούν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.  Όλα αυτά συντελούν σε μία συνολικά δυναμική πορεία για την ΕΥΔΑΠ.»

 

 

 

 

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top