Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας από τα νοικοκυριά και το Δημόσιο θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Αφορούν αφενός την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών από τα νοικοκυριά και αφετέρου την εφαρμογή σχεδίου το οποίο καταρτίστηκε από τα υπουργεία  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών, για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, που περιλαμβάνει μέτρα άμεσης και μεσοπρόθεσμης απόδοσης.

Το πρώτο σκέλος -τα μέτρα άμεσης απόδοσης- αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

  • Δημιουργείται ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Δημοσίου
  • Προωθούνται άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, αλλά και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα, με στόχο τη μείωση της τελικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο τομέα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% μέχρι το 2030
  • Θεσπίζονται κίνητρα στους φορείς του Δημοσίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Τα μέτρα άμεσης απόδοσης που λαμβάνονται προβλέπουν μεταξύ άλλων:

  • Συντήρηση των κλιματιστικών, των καυστήρων και των κεντρικών μονάδων στα κτήρια του Δημοσίου και ρύθμιση των θερμοκρασιών λειτουργίας για την ορθολογική χρήση
  • Εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού όπως στον οδοφωτισμό, αλλά και στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Απενεργοποίηση ψύξης – θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι
  • Κλείσιμο λειτουργίας προσωπικών υπολογιστών, φώτων, συσκευών μετά το ωράριο εργασίας και γενικότερα σε χώρους και ώρες που δεν χρησιμοποιούνται
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης όπου απαιτείται

Για την εφαρμογή των μέτρων θα κατατεθεί τροπολογία με την οποία θα καθοριστούν διοικητικοί και τεχνικοί υπεύθυνοι για τις άμεσες και έκτακτες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να υλοποιούν τις σχετικές  δράσεις.

Για την επίτευξη των στόχων θα θεσπιστούν κίνητρα και αντικίνητρα. Έτσι, τα ποσά ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι δημόσιοι φορείς  θα προκύπτουν από το συνδυασμό του βαθμού εφαρμογής των μέτρων και του αποτελέσματος που θα επιτυγχάνονται.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για την εξοικονόμηση ενέργειας σε μόνιμη βάση, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα  «ΗΛΕΚΤΡΑ», για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 640 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος είναι τα κτήρια αφενός να ενταχθούν κατ’ ελάχιστον, κατόπιν παρεμβάσεων, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, και αφετέρου να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον, κατά 30%.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προωθεί την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για αυτοκατανάλωση, τη χρήση νέων, καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Πρόγραμμα αντικατάστασης κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών για τα νοικοκυριά

Τα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι πολίτες δεν αφορούν μόνο το Δημόσιο, αλλά και τα νοικοκυριά. Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μπαίνει σε εφαρμογή, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το πρόγραμμα «Αντικατάστασης και Ανακύκλωσης Ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Συσκευών».

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση και ανακύκλωση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών -καθώς οι συσκευές αυτές δημιουργούν τα μεγαλύτερα φορτία ηλεκτρικής ενέργειας- και έχει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές. Τα ποσοστά επιδότησης θα κυμανθούν από 30% έως 50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνοι.

Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η απόσυρση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται σε λειτουργία. Εκτιμάται ότι θα αντικατασταθούν περισσότερες από 380.000 ενεργοβόρες συσκευές, θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ότι οι πολίτες θα δουν μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από 150 έως 300 ευρώ τον χρόνο.

Με την εφαρμογή του προγράμματος η Ελλάδα θα πετύχει σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 126.000 τόνους ανά έτος.

Το όφελος της ελληνικής οικονομίας από τη μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 15 έως 27 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Β΄ κύκλος χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία

Ξεκινά στις 22 Ιουνίου -όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων- η υποβολή αιτήσεων για την 2η πρόσκληση ΕΣΠΑ, ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ, για χρηματοδότηση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του «Elevate Greece», που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι  επιχειρήσεις που είναι  εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece μπορούν να λάβουν τη μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, με στόχο την κάλυψη εξόδων τους σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους και διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Η 2η πρόσκληση δίνει μια επιπλέον σημαντική «ανάσα» στις πληττόμενες από την πανδημία νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες.

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν στον Α’ κύκλο μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000 ευρώ.

Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης – Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως συνδιαμορφωτή των συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της περιοχής σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, ανέδειξε η Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Αναφέρουν ως ενδεικτικό το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία εκπροσωπήθηκαν στη Σύνοδο σε κορυφαίο επίπεδο, αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Στη διάσκεψη έλαβε μέρος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το ενδιαφέρον της ηγεσίας της ΕΕ για τις εργασίες στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο δείπνο παρακάθησε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς -αμφότεροι έπειτα από προσκλήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, η Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου αντικατοπτρίζει κοινές προτεραιότητες των κρατών της νοτιοανατολικής Ευρώπης που συνάδουν με επιδιώξεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Κεντρικό ζήτημα ήταν η αναθέρμανση της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για ένταξη όλων των χωρών έως το 2033.

Η Σύνοδος στη Θεσσαλονίκης έλαβε χώρα, άλλωστε, δύο εβδομάδες πριν τη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, στις 23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, έπειτα από μία ενταξιακή διαδικασία που έχει διαρκέσει πολλά χρόνια, γεννώντας αμφιβολίες στα μάτια των πολιτών αυτών των χωρών για την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όραμα για ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η διακήρυξη περιέχει επίσης σαφείς αναφορές στη σημασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, σε μία συγκυρία η οποία χαρακτηρίζεται από τη ριζική επανεξέταση των πηγών και των οδεύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών της Γηραιάς Ηπείρου.

«Σημειώνουμε ότι ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, τα αποθέματα και οι βιώσιμες οδεύσεις μεταφοράς της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας αποτελούν λύση για τις ενεργειακές ανάγκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από κοινού με το LNG από διάφορους διεθνείς παρόχους», αναφέρεται στο κείμενο, τη στιγμή που η Ελλάδα κι άλλες βαλκανικές χώρες επενδύουν στην ανάπτυξη υποδομών για την υποδοχή, αποθήκευση και μεταφορά φορτίων αερίου.

Όπως επισημάνθηκε, κοινός στόχος είναι, επίσης, η προστασία των πολιτών, ειδικά των πιο ευάλωτων, από τις συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι αποφάσεις της Συνόδου ελήφθησαν ομόφωνα, στην βάση του των αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της αλληλεγγύης, ενώ όλα τα μέρη επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις «ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζουν την υπεροχή του διεθνούς δικαίου, της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Αυστηρή καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας

Η Κομισιόν, με δήλωση του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, καταδίκασε την τουρκική προκλητικότητα και ζήτησε από την Άγκυρα να σέβεται την ακεραιότητα επί του εδάφους, των θαλασσών και του εναέριου χώρου κάθε άλλης χώρας.

«Η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο τους. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι κάθε ανοιχτό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειρηνικό τρόπο, μέσω διαλόγου, καλή πίστη, πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Η ΕΕ υπήρξε και είναι ξεκάθαρη στο ότι αναμένουμε από την Τουρκία να συμπεριφέρεται με εποικοδομητικό τρόπο, να απέχει από βήματα που κλιμακώνουν, από ρητορική ή ενέργειες και να δεσμευτεί στην οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, όχι το αντίθετο».

Ακολούθησε τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατόπιν ερώτησης ελλήνων ανταποκριτών στις ΗΠΑ, ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται».

Πηγές επισημαίνουν πως είναι ξεκάθαρο ότι η εποχή του κατά βούληση αναθεωρητισμού και της ευφάνταστης ερμηνείας της Ιστορίας ανήκει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν. Η αντίδραση του Δυτικού κόσμου στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνιστά έμπρακτη απόδειξη αυτής της εξέλιξης. «Χώρες που νομίζουν ότι μπορούν να πορευτούν κάνοντας επίδειξη δύναμης ή επιχειρώντας να εκφοβίσουν δεν πρέπει να βρουν χώρο να δράσουν. Θεμέλιος λίθος της μεταπολεμικής ειρήνης ήταν το απαραβίαστο των συνόρων, αυτό δεν αλλάζει, η Ιστορία δεν ξαναγράφεται», υπογραμμίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την έκθεσή για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η έκθεση είναι έντονα αρνητική για την Τουρκία αναφορικά με τις επιδόσεις της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αλλά και σε ό,τι αφορά στην προκλητικότητα της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για τις δηλώσεις τούρκων αξιωματούχων που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα από τα νησιά της. Καταδικάζουν την παρενόχληση ερευνητικών σκαφών εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και τις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Καλούν, επίσης, την Άγκυρα να εγκαταλείψει την απαράδεκτη πρόταση της για μια «λύση δύο κρατών», να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να απόσχει από τυχόν μονομερείς ενέργειες.

Σημαντικά έργα υποδομής αλλάζουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα έχουν δρομολογηθεί μια σειρά σημαντικών έργων υποδομής που αλλάζουν την εικόνα και την προοπτική της. Αντιμετωπίζονται εκκρεμότητες από το παρελθόν με μεθοδικότητα και με αποτελεσματικότητα. Ήδη αντιμετωπίστηκε ήδη η κατασκευαστική εκκρεμότητα στον οδικό άξονα προς τη τη Χαλκιδική, ενώ πολλά άλλα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όσον αφορά το Μετρό, είναι εφικτή η παράδοση του έργου στα τέλη του 2023. Οι 18 συρμοί βρίσκονται ήδη στη θέση τους και γίνονται δοκιμαστικές λειτουργίες. Η κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου έχει αρχίσει, αφού υπήρξε πλήρης δικαίωση της θέσης της κυβέρνησης από το Ανώτατο Δικαστήριο. Το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιοτήτων έχει αποσπαστεί προσωρινά και εν τέλει τα μνημεία της πολιτιστικής Ιστορίας της Θεσσαλονίκης θα εκτίθενται στη θέση τους, με έναν τρόπο που θα τα καταστήσει επισκέψιμα για τους δεκάδες χιλιάδες χρήστες του Μετρό.

Στα μέσα της περασμένης εβδομάδας εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη Νέα Τούμπα. Υπάρχει πλέον το πλαίσιο προκειμένου ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, παράλληλα με την σημαντική ανάπλαση της γύρω περιοχής.

Παράλληλα προχωρά μία πλειάδα έργων, που κυμαίνονται από αντιπλημμυρικές πρόνοιες στη Λαχαναγορά, την Καλαμαριά και το Ωραιόκαστρο, οδικά έργα όπως το Flyover, η κατασκευή του οποίου αναμένεται να αρχίσει εντός του έτους και σιδηροδρομικές συνδέσεις, όπως η διασύνδεση της 6ης Προβλήτας του ΟΛΘ με την υφιστάμενη γραμμή που συνδέει τον Σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σταθμό και τον Λιμένα.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top