Πρόσκληση ΕΣΠΑ για Ενεργειακές Κοινότητες

Πρόσκληση ΕΣΠΑ για Ενεργειακές Κοινότητες

Προδημοσιεύθηκε η πρόσκληση ΕΣΠΑ για Ενεργειακές Κοινότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η ίδρυση και η λειτουργία τους ανά την επικράτεια.

Πρόκειται για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με προϋπολογισμού 25 εκατ.

Οι πόροι είναι αυξημένοι κατά 10 εκατ. σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις λόγω του πολύ υψηλού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση εντάσσεται στις τομεακές προτεραιότητες για αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και την προαγωγή παραγωγής και διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με την παρούσα ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΝΚΟΙΝ) δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναμική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ & ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

 • στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα,
 • στην αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας,
 • στην προαγωγής της ενεργειακής αειφορίας,
 • στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας,
 • στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους
 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που θα χρηματοδοτηθούν από τη Δράση είναι οι εξής:


Μέρος του σχεδιασμού είναι και η δημιουργία ενός Helpdesk στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες, ενημέρωση και καθοδήγηση είτε τηλεφωνικά είτε ψηφιακά.


 • Η ένταση της ενίσχυσης των ΕΝΚΟΙΝ θα κυμαίνεται στο 40%, ενώ το μέγιστο όριο χρηματοδότησης αναμένεται να φτάνει το  1 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
 • Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για χρηματοδότηση αφορούν αποκλειστικά έργα ΑΠΕ αλλά και ηλεκτροκίνησης, ενώ ειδική μέριμνα δίνεται στις ΕΝΚΟΙΝ που προορίζονται για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας όπως π.χ. η παροχή ή ο συμψηφισμός ενέργειας.
 • Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με εγκατεστημένη ισχύ έως 1MW λαμβάνουν τη μεσοσταθμική τιμή αναφοράς που προέκυψε κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του προηγούμενου έτους προσαυξημένη κατά 10%.

 ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

Κατηγορία Α δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες,  όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης. Οι Ενεργειακές Κοινότητες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει:

 • κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα να έχει υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.
 • κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) να είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ του ν. 3419/2005 (ΑΆ 267) και να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Κατηγορία Β δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης  της δράσης και οι οποίες:

 1. Είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ. του Ν. 4513/2018μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.
 2. Έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας), κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος χρηματοδότησης.

Κάθε Ενεργειακή Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ