Ι.Βοτσαρίδης: ΣΔΙΤ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Άννη Καρολίδου

Στα 500 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα φτάσουν οι μαζικές αποζημιώσεις από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2018 στο Μάτι και ευρύτερα στην Ανατολική Αττική, ενώ στην 25ετία μεταξύ 1993 και 2018, από καταστροφικά γεγονότα στη χώρα μας προκλήθηκαν ζημίες και, απαιτήσεις από τους πληγέντες, συνολικού ύψους 358,8 εκατ. ευρώ.

Η κλιματική αλλαγή κάνει όλο τον κόσμο αλλά βεβαίως και τη χώρα μας, πιο ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές που προκαλούν την απώλεια ανθρωπίνων ζωών όπως και πολύ υψηλές ζημίες, οι οποίες ευκολότερα και ταχύτερα θα μπορούν να αντιμετωπιστούν, εάν υπάρξουν Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Τον τρόπο που μπορούν να λειτουργήσουν τέτοιου είδους ΣΔΙΤ, εξήγησε ο πρόεδρος της «Interlife ΑΑΕΓΑ» κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης, στο πλαίσιο της  ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ασφαλιστικής Εταιρείας, αφού προηγουμένως έδωσε στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολίτες, επιχειρήσεις και κράτος σε μία κοινωνία, στην οποία η ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών δεν είναι οξυμένη πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός τείνει να αποφεύγει την ασφάλιση έναντι πιθανών κινδύνων.

Ο κ. Βοτσαρίδης, περιγράφοντας το μεγεθυνόμενο πρόβλημα που προκαλούν μεγαλύτερες και συχνότερες φυσικές καταστροφές, επικαλέσθηκε τις επισημάνσεις ΟΟΣΑ και Παγκόσμιας Τράπεζας που ζητούν από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων ζημιών που προκαλούνται. Σε αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο πρόεδρος της Interlife, οι κυβερνήσεις χρειάζονται την τεχνογνωσία των Ασφαλιστικών Εταιρειών, ώστε αφ’ ενός να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος και, αφ’ ετέρου, να επιτυγχάνεται η ταχύτερη ανακούφιση των πληγέντων όπως και η αποκατάσταση των ζημιών σε οικονομικές και κοινωνικές υποδομές.

Οι πέντε αιτίες μεγάλων ζημιών

Στην τελευταία 25ετία οι αιτίες πρόκλησης μεγάλων ζημιών στη χώρα μας, ήταν πέντε με συχνότερες τις βροχοπτώσεις (17), ακολούθησαν οι σεισμοί (5), οι δασικές πυρκαγιές (3), οι πολιτικές ταραχές (2) και μία (1) χιονόπτωση. Συνολικά σε αυτή την περίοδο συνέβησαν 38 μεγάλες καταστροφές.

Από αυτές γεννήθηκαν 24.106 δηλώσεις ζημιών και απαιτήσεις κάλυψης, συνολικού ύψους 358,8 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα αιτήματα αφορούσαν βροχοπτώσεις (10.412) με μέση ζημία 12.300 ευρώ και συνολική απαίτηση 128,6 εκατ. ευρώ και, σεισμούς (10.313) με μέση ζημία 12.900 ευρώ και συνολική απαίτηση 133,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο κ. Βοτσαρίδης, η μεγαλύτερη μέση ζημία προκλήθηκε από πολιτικές ταραχές και η αμέσως επόμενη από δασικές πυρκαγιές. Ακολουθούν ο σεισμός, οι βροχοπτώσεις και, τέλος, οι χιονοπτώσεις.

Επίσης, όπως γίνεται φανερό, τα περιστατικά έντονων βροχοπτώσεων που προκαλούν καταστροφές στην Ελλάδα εμφανίζονται αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια.

OOΣΑ: Λάβετε μέτρα πρόληψης

«Η έκθεση για τη Δημοσιονομική Ανθεκτικότητα στις Φυσικές Καταστροφές υπολογίζει ότι οι φυσικές καταστροφές στοίχισαν σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες περίπου   1,2 τρισ. δολάρια σε ζημίες την τελευταία δεκαετία. Το ποσό είναι υπερδιπλάσιο από ό, τι η αμέσως προηγούμενη περίοδος των δέκα ετών.

«Όπως ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές, οι οποίες δεν προκαλούν μόνο ανθρώπινες απώλειες αλλά και ζημίες  δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη», τόνισε ο πρόεδρος της Interlife προσθέτοντας:

«Έτσι, λοιπόν, συντάχθηκε από την ΕΕ και την επιτροπή ευρωπαϊκής ασφάλισης η Πράσινη Βίβλος (GREEN PAPER, για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών)».

Οι κυβερνήσεις ως αντασφαλιστές

Οι κυβερνήσεις, ως ασφαλιστές αλλά και ως αντασφαλιστές  τελευταίου βαθμού, θα μπορούν να συμμετέχουν ή να χρηματοδοτούν ομίλους ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, αφού δοθεί στους ασφαλιστικούς ομίλους σχετική εντολή από το κράτος.

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο κ. Βοτσαρίδης, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τυχόν ηθικούς κινδύνους, καθώς, π.χ., ενδέχεται να ενθαρρύνεται η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των κατόχων ασφαλιστηρίων, εφόσον γνωρίζουν ότι θα καλυφθούν από δημόσιους πόρους είτε έχουν προστατεύσει τους εαυτούς τους εκ των προτέρων, είτε όχι.

«Μέσω ΣΔΙΤ οι ασφαλιστές μπορούν να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για μεσαίου μεγέθους ζημίες, ενώ η κυβέρνηση περιορίζει την έκθεσή της και οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν κινδύνους σε επίπεδο που είναι εντός των δυνατοτήτων τους. Οι κυβερνήσεις ενδέχεται, επίσης, να διαχειρίζονται προγράμματα αντασφάλισης. Είναι δυνατόν να απαιτούν από την ιδιωτική αγορά να αναλαμβάνει και να πληρώνει ένα ποσοστό του κινδύνου, π.χ. συμφωνίες ποσοστιαίας εκχώρησης. Οι κυβερνήσεις είναι δυνατόν να λειτουργούν ως αντασφαλιστές τελευταίου βαθμού, αναλαμβάνοντας κινδύνους πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο ζημίας λόγω καταστροφών, π.χ. αντασφάλιση υπερβάλλοντος κεφαλαίου (excess of loss) ή περιορισμού ζημιάς (stop-loss).

«Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την ικανότητα της κυβέρνησης να επιμερίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο και την ικανότητα της αγοράς να εφαρμόζει ασφαλιστικές αρχές και να χρησιμοποιεί επίσης τις διοικητικές της ικανότητες, π.χ. την είσπραξη ασφαλίστρων, την εμπορική προώθηση και τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, τα δημόσια προγράμματα είναι δυνατόν να παρέχουν κάλυψη στα υψηλότερα επίπεδα κινδύνου, ενώ η ιδιωτική αγορά εξακολουθεί να αναλαμβάνει ορισμένες ή όλες τις χαμηλότερες βαθμίδες κινδύνου» εξήγησε ο κ. Βοτσαρίδης.

Παραμετρική ασφάλιση και Catastrophe Bonds

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Interlife, λύσεις υπάρχουν στο παραπάνω ζήτημα, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Τρεις από αυτές είναι οι εξής:

1η.       Παραμετρική ασφάλιση έναντι καιρικών φαινομένων βάσει δείκτη αναφοράς.

Με την παραμετρική ασφάλιση, επιτυγχάνεται μείωση ασφαλίστρων και γενικών εξόδων, διότι δεν απαιτείται πραγματογνωμοσύνη για τον καθορισμό των απαιτήσεων, αφού το σύστημα βασίζεται σε έναν δείκτη αναφοράς. Επίσης, επιταχύνει την αποζημίωση και είναι δυνατόν να σχετίζεται με απλούστερα ασφαλιστήρια.

2η.       Μετεωρολογική έρευνα

Η μετεωρολογική έρευνα, πρόσθεσε ο ομιλητής, δύναται να κλιμακωθεί μόνο για ευρεία κάλυψη, εάν υπάρχει συστηματική κάλυψη της επικράτειας, με μετεωρολογικούς σταθμούς αρκετά κοντά στις περιοχές κινδύνου που έχουν χαρτογραφηθεί. Πέραν της φυσικής παρουσίας μετεωρολογικών σταθμών, απαιτείται συλλογή, διατήρηση, ανταλλαγή και αρχειοθέτηση δεδομένων και άμεση διαθεσιμότητά τους σε σχέση με τα καλυπτόμενα από ασφάλιση συμβάντα. Η χρήση δορυφορικών δεδομένων, σε συνδυασμό με αριθμητικές αναλύσεις και προγνώσεις, έχει οδηγήσει ήδη σε συνεχιζόμενη αύξηση των δεξιοτήτων.

Πολλοί οικονομικοί τομείς είναι ευαίσθητοι στις κλιματικές συνθήκες και, συνεπώς, στις μεταβολές του κλίματος. Ως εκ τούτου, τα οφέλη της επένδυσης σε μετεωρολογικές υποδομές εκτείνονται και πέραν της ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων βάσει δείκτη, ιδίως για τα δασοκομικά και γεωργικά προϊόντα.

3η.       Catastrophe Bonds.

Τα χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις, όπως τα ομόλογα καταστροφών ή άλλα εναλλακτικά μέσα μεταβίβασης κινδύνου, είναι δυνατόν να θεωρηθούν αποτελεσματικός τρόπος αύξησης της ασφαλιστικής ικανότητας για εξαιρετικά απίθανα, χαμηλής συχνότητας, υψηλής σοβαρότητας συμβάντα φυσικών καταστροφών.

Για τους ασφαλιστές, τους αντασφαλιστές και τις επιχειρήσεις, τα ομόλογα παρέχουν πολυετή προστασία έναντι φυσικών καταστροφών με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Για τους επενδυτές, προσφέρουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης και μείωσης του κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

10:3420/07

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από το δήμο Αθηναίων για τυχόν ζημιές Ελλάδα

10:2620/07

«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Ουμπίνας στο Περού – Επείγουσα εκκένωση (VIDEO-ΦΩΤΟ) Διεθνή

10:1920/07

Σεισμική δόνηση στην Ιστιαία Ελλάδα

10:1220/07

Κύπρος, 45 χρόνια μετά… Η μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε τα τραγικά γεγονότα Διεθνή ,Σημαντικά

10:0420/07

Φωτιά στον Άγιο Νικόλαο – Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες Ελλάδα

09:5720/07

Ο Ολυμπιακός οφείλει να γίνει… Panathinaikos ενόψει Πλζεν Αθλητισμός

09:5120/07

Ο Μαδούρο απορρίπτει «τον εκβιασμό» της ΕΕ Διεθνή

09:4420/07

Καράογλου: Στόχος του ΥΜΑΘ να αναδείξει το brand name «Μακεδονία» Πολιτική ,Σημαντικά

09:3720/07

Καναδάς: Η Ford ανακοινώνει περίπου 200 απολύσεις Διεθνή

09:3020/07

Τραγωδία στο Κιάτο: Την σκότωσε γιατί ήθελε τη σύνταξή της (VIDEO) Ελλάδα

09:2020/07

Ηλεκτρικό μίνι λεωφορείο για μεταφορά ΑμεΑ αποκτά ο δήμος Χανίων Ελλάδα

09:1220/07

Γίνεται σεισμός και είστε στο αυτοκίνητο ή στη θάλασσα -Τι πρέπει να κάνετε Ελλάδα

09:0520/07

Στ. Πέτσας: Μείωση ΕΝΦΙΑ σε 2 δόσεις Κόμματα ,Πολιτική

08:5720/07

Βορίδης: Η κυβέρνηση θα κριθεί από το αποτέλεσμα που θα παραχθεί Κόμματα ,Πολιτική

08:5120/07

Εξάρχεια: Επίθεση κουκουλοφόρων με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ Ελλάδα

08:4420/07

Τσελέντης: «Ο ΟΑΣΠ δεν ανταποκρίθηκε στο ρόλο του» Ελλάδα

08:3720/07

Περισσότεροι από 40 οι μετασεισμοί στην Αθήνα Ελλάδα

08:3120/07

Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ στον Σταϊκούρα- Οι προτάσεις για να μειωθεί o ΕΝΦΙΑ Ελλάδα

08:2420/07

Συντάξεις Αυγούστου-Πότε ξεκινά η καταβολή Οικονομία

08:1720/07

Εργασίες στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας Β.Ελλάδα

08:1020/07

Σήμερα οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Πολιτική ,Σημαντικά

08:0320/07

Αίθριος καιρός-Τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι Ελλάδα

08:0020/07

Grampet Group: Έρχονται οι Ρουμάνοι στον ελληνικό σιδηρόδρομο Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

07:3020/07

Εργασίες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου Β.Ελλάδα

07:0020/07

Apollo 11 – Σε δημοπρασία αντικείμενα του διαστημικού ταξιδιού Διεθνή

06:3020/07

Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

06:0020/07

Πρόωρη εμμηνόπαυση – Συμπτώματα (VIDEO) Υγεία

05:3020/07

Νότια Κορέα – Έφτιαξε αναπηρικό καροτσάκι για χρυσόψαρο (VIDEO) Διεθνή

05:0020/07

Μύθοι για τον ύπνο του μωρού Διάφορα

04:3020/07

Καούρες και δυσπεψία: Συμβουλές για ανακούφιση Υγεία

04:0020/07

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης: Συμπτώματα και αίτια Υγεία

03:3020/07

Διαστημική αποστολή Apollo 11-Τι παθαίνουν οι αστροναύτες που μένουν καιρό στο διάστημα Διεθνή

03:0020/07

Ο διαβήτης μπορεί να μειώνει τη γονιμότητα Υγεία

02:3020/07

H «Charmagz» μετατρέπει τα λεωφορεία σε κινητές βιβλιοθήκες για παιδιά Διεθνή

02:0020/07

Balenciaga – Η ζωγραφική και το σύμπαν του Διεθνή

01:3020/07

Μαγειρική: Τα δύο μυρωδικά με αντικαρκινική δράση Διάφορα

01:0020/07

Τα πάντα για το κεφίρ Διάφορα

00:3020/07

Ανακαλύφθηκε μωσαϊκό του 4ου έως 7ου αι. μ.Χ στην Αλεξάνδρεια Διεθνή

00:0020/07

Βρετανία: Ο υπουργός Οικονομικών «θα κάνει τα πάντα» για να αποτρέψει ένα Brexit χωρίς ... Διεθνή

23:5019/07

Επιμένει ο Τραμπ: Οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέρριψαν» ένα ιρανικό drone Διεθνή

23:4319/07

Ο Πλακιωτάκης ζήτησε να ασφαλιστεί η περιοχή στο λιμάνι του Πειραιά που κατέρρευσε από ... Πολιτική

23:4019/07

Ηράκλειο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο Ελλάδα ,Κοινωνία

23:3419/07

Παναγιωτόπουλος: Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στ... Κόμματα ,Πολιτική

23:3019/07

Εξιτήριο πήρε ο Αλέξανδρος Ρήγας Lifestyle

23:2019/07

ΙΣΑ: Οδηγίες σε περίπτωση μετασεισμού Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

23:1019/07

Θρίλερ στο Κιάτο: Σκότωσε την μητέρα του και την έθαψε στην αυλή του σπιτιού της Ελλάδα ,Κοινωνία

23:0019/07

Στενό του Ορμούζ: Κατάσχεση βρετανικού τάνκερ από το Ιράν Διεθνή

22:5019/07

Δούρου – Σε 48ωρη ετοιμότητα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής Περιφέρειες

22:3919/07

Καλαμάτα: Γλάρος θύμα παιχνιδιού πιτσιρικάδων Ελλάδα

22:1919/07

Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς ΙΧ στα Διαβατά Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:1519/07

Αθήνα: Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων Ελλάδα ,Κοινωνία

22:0519/07

Σεισμός στην Αθήνα: Συνεργασία υπ. Τουρισμού με φορείς- Οδηγίες για τουρίστες Ελλάδα ,Κοινωνία

21:5519/07

Θεοδωρικάκος: Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών Πολιτική

21:4519/07

Πλακιωτάκης: Είμαστε παρόντες και αντιμετωπίζουμε την οποιαδήποτε δυσκολία Κόμματα ,Πολιτική ,Σημαντικά

21:3519/07

Σεισμός στην Αθήνα: Ο Κ. Μητσοτάκης στο Κέντρο Επιχειρήσεων- «Μπράβο στον κρατικό μηχαν... Κόμματα ,Πολιτική ,Σημαντικά

21:2719/07

Πολάκης για σεισμό: Υπομονή, ένα τσουνάμι, μια έκρηξη ηφαιστείου και μια πτώση μετεωρίτ... Πολιτική

21:2019/07

Σεισμός στην Αθήνα: Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω και στα δύο ρεύματα Ελλάδα ,Κοινωνία

21:1019/07

Εργατικό δυστύχημα στις Σέρρες Ελλάδα ,Κοινωνία

20:5819/07

Ηράκλειο: Άνδρας υπέστη έμφραγμα στο αεροδρόμιο Ελλάδα ,Κοινωνία

20:4819/07

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη, δεν ζούμε στη χώρα των χρυσόψαρων Κόμματα ,Πολιτική

20:3819/07

Σε επιφυλακή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ελλάδα

20:2819/07

Ιράκ: Κούρδος ο δολοφόνος του Τούρκου υποπρόξενου Διεθνή

20:1819/07

M. Χρυσοχοΐδης για σεισμό: Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα Πολιτική ,Σημαντικά

20:1219/07

Προκλητικό βίντεο της Τουρκίας για την εισβολή στην Κύπρο Διεθνή

20:0319/07

Κόσοβο: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός – Μεταβαίνει στη Χάγη ως κατηγορούμενος Διεθνή

19:4519/07

Χουλιάρας για τον σεισμό στην Αθήνα: «Ή πάμε για εκτόνωση ή πάμε για μεγαλύτερο σεισμό» Ελλάδα ,Κοινωνία

19:4019/07

Συνάντηση Γεωργιάδη – Πάιατ – Τι συζητήθηκε Πολιτική

19:3019/07

Ρωγμές στα περίφημα νεοκλασικά σπίτια του Πειραιά λόγω του ισχυρού σεισμού (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

19:1419/07

Σεισμός: Βίντεο από την στιγμή που «χτύπησε» στην Αθήνα Ελλάδα ,Κοινωνία

19:0619/07

Σεισμός στην Αθήνα: Καθησυχαστικός ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας – Εκτονώνεται το φ... Ελλάδα ,Κοινωνία

18:5919/07

ΕΒΖ: Eγκρίθηκε από τους μετόχους το Σχέδιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

18:5619/07

Έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου του δήμου Πειραιά Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4819/07

Αθήνα: Η φωτογραφία από τον σεισμό που έγινε… viral Ελλάδα

18:3219/07

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Αλέξανδρος Ρήγας- Τι συνέβη Lifestyle

18:2919/07

Σεισμός Αθήνα: Τραυματίστηκε αγοράκι- Ακόμη τρεις τραυματίες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:1619/07

Η κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων μετά τον σεισμό στην Αθήνα Πολιτισμός

18:1419/07

Αιγαίο: Νέες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη Ελλάδα

18:1119/07

Αναπηρικά αμαξίδια παρέδωσε σε δημότες με κινητικά προβλήματα ο δήμος Κορδελιού- Ευόσμου Θεσσαλονίκη

18:0519/07

Ξένα ΜΜΕ για σεισμό: Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αθήνα- Ο κόσμος εγκατέλειψε τα πολ... Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:5219/07

Αθήνα: Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής η Πυροσβεστική λόγω του ισχυρού σεισμού Χωρίς κατηγορία

17:4519/07

Σεισμός στην Αθήνα: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πλοίων Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4119/07

Σκορδίλης: Δεν περιμένει μεγαλύτερο σεισμό στην Αθήνα Ελλάδα

17:3219/07

H Oλλανδία αποδέχθηκε μερίδιο ευθύνης για τη Σρεμπρένιτσα Διεθνή

17:2819/07

Το μήνυμα του Σταύρου Καλαφάτη στους «γαλάζιους» βουλευτές Παραπολιτικά ,Πολιτική

17:1419/07

Δήμος Θέρμης: Eπενδύονται 2,4 εκ. ευρώ για το open mall Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

17:1019/07

Αττική: Αυξημένη η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες Ελλάδα

17:0519/07

Ζημιές στην Αθήνα λόγω… ρίχτερ Κοινωνία

17:0019/07

Αθήνα: Δεκάδες κλήσεις από ηλικιωμένους στο ΕΚΑΒ Ελλάδα

16:5519/07

Αθήνα: Σημειώθηκαν 11 μετασεισμοί μετά τη δόνηση των 5,1 ρίχτερ Ελλάδα

16:5119/07

Ο Ερνστ Ράιχελ νέος πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα Διεθνή

16:4119/07

OAEΔ: Αύξηση τους ανέργους, περισσότερες οι γυναίκες Κοινωνία ,Οικονομία

16:4119/07

Σεισμός στην Αθήνα: Επιθεώρηση Τασούλα στην Βουλή για μικροζημιές Ελλάδα