Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

Χορηγείται σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, (αρθ. 4 του ν. 4169/1961).

Στην περίπτωση εγγάμων ο ή η σύζυγος δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, (άρθ. 4 του ν. 4169/1961). Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το ποσό αυτό δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ως άνω ποσό.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ,

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά, τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού :ης παροχής που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού).

γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, (ν. 1813/1988).

δ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη τι ιν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον ανώτατο ποσό ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον ανώτατο ποσό. Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται:

  1. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τ.μ..

 

  1. Τα προνοιακά επιδόματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που .χορηγούνται σε ΑΜΕΑ.
  2. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.( Ν. 4331/2015)

Εξαιρούνται της παροχής:

-οι μοναχοί/ες οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και

-όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΓΑ

  1. i. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος απαιτείται: α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης.

β) η συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών και γ) η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, (Για τους γεννηθέντες το έτος 1948 και εντεύθεν απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους).

  1. ii. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται:

α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης και

β) συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών. ϋΐ.Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου απαιτείται: α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης και

γ) συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών, γ) ο επιζών σύζυγος ή η σύζυγος να μη συνταξιοδοτούνται με ίδιο δικαίωμα από οποιαδήποτε πηγή περιλαμβανόμενου και του ΟΓΑ

δ) το ορφανά παιδιά να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση τους από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

Σημείωση: Η σύνταξη αυτή είναι δυνατόν να χορηγηθεί τόσο στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης, όσο και αυτοτελώς από τον ΟΓΑ.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

(Βλέπε και Διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Όταν η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης και σε άλλο/α ελληνικό/ά ταμείο/α), αν ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του (40 έτη ασφάλισης και συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας) ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την κρίση σε πρώτο στάδιο (1500 ημέρες ασφάλισης συνολικά στον ΟΓΑ, εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης), τότε η αίτηση για σύνταξη δεν διαβιβάζεται στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.

Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται απορριπτική απόφαση . Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης εκτός από την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (40 έτη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την συμπλήρωση των απαραίτητων 1.500 ημερών, προκειμένου ο Ο.Γ.Α. να καταστεί αρμόδιος φορέας για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Ο Ο.Γ.Α. απονέμων φορέας.

Αν ο Ο.Γ.Α. είναι αρμόδιος και καταστεί και απονέμων φορέας, θα χορηγείται και η Βασική Σύνταξη εφόσον ο ασφαλισμένος έχει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (αναφέρεται παραπάνω).

Ο Ο.Γ.Α. συμμετέχων φορέας.

Όταν ο Ο.Γ.Α. είναι συμμετέχων φορέας, για αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά τις 8.10.2014, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ς ηλικίας του, 40 έτη ασφάλισης συνολικά και 15 χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν . ναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως αυτές διαμορφώνονται από την 13/5/2016 (ημερομηνία εφαρμογής του ν.4387/2016), «βλέπεται μεταβατικό καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης και σταδιακή εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 7 (Εθνική Σύνταξη), 8 (Ανταποδοτική σύνταξη), 27 (ποσοστά σύνταξης αναπηρίας) και 28 (συντάξιμες αποδοχές) του ν. 4387/2016 για τη χορήγηση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ που υποβάλλονται εντός του 2017, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: α) κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι 12/5/2016 (ισχύ του ν. 4387/2016), με την επιφύλαξη του άρθρου 40 (εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ) και β) κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Τα ανωτέρω ποσοστά μεταβάλλονται (αυξομειώνονται) τα επόμενα χρόνια, ώστε καταληκτικά από 1-1-2031 και εφεξής να χορηγείται μόνο εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4387/2016.

Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από την ισχύ του ν. 4387/2016 και μέχρι 31-2-2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προϊσχύον του νόμου αυτού καθεστώς. (Εγγρ. Φ. 10034/18282/566/20.4.2017 ΥΕ).

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ ΟΓΑ

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων (μείωση 60% της σύνταξης) έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025, καθώς από το έτος αυτό και μετά η συμμετοχή εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης στο συνολικό ποσό της σύνταξης προσεγγίζει και εν συνεχεία υπερβαίνει το 60%, το ποσοστό δηλαδή περικοπής της σύνταξης που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν, 4387/2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε. Φ,Κ,Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικός υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Οι συνταξιοδοτηθέντες από τους λοιπούς πλην του πρώην ΟΓΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 12/5/2016, καθώς και εκείνοι στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (σχετική η αριθ. Φ.80000/οικ. 29713/779/30.6.2016 εγκύκλιος, ) οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31/12/2016 θα εξακολουθήσουν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας, και να μην εμπίπτουν και στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016. (Εγγρ. ΥΕΚΑ Φ.10043/οικ. Ζ27751/824/2017)

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ