Χρόνοι που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα ΒΑΕ

Χρόνοι που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα ΒΑΕ

Για τους χρόνους που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα ΒΑΕ μας ενημερώνει ο Γιάννης Σωπασής, οικονομολόγος, πρώην διευθυντής ΙΚΑ και σύμβουλος εργασίας και ασφάλισης. Μέσα από το Grtimes.gr και τη στήλη του, «Κοινωνία με τον Γ.Σωπασή», μπορείτε να μαθαίνετε σημαντικές πληροφορίες γύρω από καίρια ζητήματα που απασχολούν ασφαλισμένους, εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 4336/15 θεσπίσθηκαν σταδιακές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων. Από τις αυξήσεις αυτές εξαιρέθηκαν ρητώς όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του νέου Πίνακα ΒΑΕ. Σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Εργασίες και ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον ΚΒΑΕ

Για τους απασχολούμενους σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., παύει από 1/1/2012 η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εάν μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» 3.600 ημέρες ασφάλισης ή οι «νέοι ασφαλισμένοι» 3,375 ημέρες ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι/ες που αναγνωρίζουν με εξαγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 4336/2015

Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους/ες ασφαλισμένους/ες πληρούν – χωρίς να απαιτείται αναγνώριση – την ειδική προϋπόθεση των 3600 και 1000 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Πίνακα Βαρέων και. Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο Πίνακα, (Εγγρ. ΙΚΑ Σ42/8/2016)

Β) Εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ

Για όσους είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε. έστω και αν εξαιρέθηκε η εργασία ή η ειδικότητά τους από τον Κανονισμό (σχετ. Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ10221/οικ. 1325/90/6-2- 2012 ΑΔΑ: ΒΟΖΦΛ-ΤΒΦ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο έλεγχος γνησιότητας των Δ.Α.Τ.Ε. εν γένει (σχετ.: Γ.Ε. Α02/1102/142/31.10.2014), των ενσήμων που έχουν επικολληθεί και των εγγραφών τους είναι νόμιμος και δυνατός μόνο από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες διαθέτουν ή μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία προς εξακρίβωση της γνησιότητας, ο έλεγχος δε, ειδικότερα, της γνησιότητας των επικολληθέντων ενσήμων είναι δυνατός μόνο με εξέταση των αντίστοιχων πρωτότυπων Δ.Α. Τ.Ε..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Μεταλλεία λιγνιτωρυχεία, ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΑ: Επιχειρήσεις κατεργασίας του ξηρού Ασβέστη

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: Τσιμεντοβιομηχανίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: Κατεργασία μαρμάρων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5: Επεξεργασία στόκου – γύψου, καολίνες – ταλκ – θηραϊκής γης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6: Κεραμοποιεία – Πλινθοποιεία – Αγγειοπλαστεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7: Φορτοεκφορτώσεις ξέρας και θάλασσας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8: Βυρσοδεψία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9: Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, Χάλυβος και λοιπών μετάλλων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10Α: Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβες, χυτοσιδήρου κλπ μετάλλων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10Β: Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλυβα θερμής ελάσεως

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11: Υαλουργία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12: Βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13: Παραγωγή διθειούχου άνθρακα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14: Παραγωγή ανόργανων οξέων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15: Χημική βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγωγών αυτού

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16: Βιομηχανίες και βιοτεχνίας παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών Φαρμάκων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 18: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών, αρωμάτων και Κτηνιατρικών φαρμάκων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 19: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20: Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής οργανικών χρωμάτων, βερνικιών και μελάνων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 21: Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22: Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικιακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργείων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 23: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ανόργανων Χρωμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 24: Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών Μολύβδου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 25: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυρίμαχων και οξύμαχων υλικών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 26: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και Πυρίτιδων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 26Α: Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ πυριτιδοποιείου – καλυκοποιείου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 27: Οινοπνευματοποιία, οινοποιία, ποτοποιία, ζυθοποιία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 28: Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε Αερολιμένες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 29: Αεροπορική βιομηχανία (κατασκευαστική -επισκευαστική)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 30: Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 31: Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφ. Οργανισμών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 32: Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 33: Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 34: Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 35: Καπναποθήκες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36: Καπνοβιομηχανίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 37: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 38: Εταιρείες πετρελαιοειδών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 39: Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 40: Διυλιστήρια πετρελαίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 41: Λιμενικοί χώροι

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 42: Ναυπηγεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 43: Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε «Δημόκριτος»

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 44: Ιχθυόσκαλες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 45: Ιχθυοκαλλιέργειες- ιχθυοτροφεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 46: Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 47: Τυροκομεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 48: Αλλαντοποιία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 49: Παραγωγή υαλοβάμβακα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 50: Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 51: Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 52: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 53: Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 54: Αμαξοποιία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 55: Στρατιωτικές υπηρεσίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 56: Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειμένων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 57: Βιομηχανία κρέατος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 58: Χημική βιομηχανία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 59: Υπηρεσίες Υγιεινής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 60: Παρασκευή αλιπάστων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 61: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και σαπωνοποιίας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Β

Ειδικότητες εργαζομένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή χώρο εργασίας που απασχολούνται:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών Καυσίμων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Ματσακονιστές ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: Υφαλοχρωματιστές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5: Εργάτες αλιείας θαλάσσης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6: Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7: Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8: Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χημικοί και βιοχημικοί απασχολούμενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9: Νυχτοφύλακες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10: Λιθοξόοι

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11: Δύτες – Σπογγαλιείς

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12: Εργάτες φορτηγίδων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13: Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από Τσιμέντο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14: Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15: Υποδηματοποιοί – Υποδηματεργάτες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16: Ψήστες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17: Λαντζέρηδες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 18: Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρα)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 19: Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχ/σεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20: Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 21: Αποκλειστικός απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22: Αρτεργάτες – Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδρι-στές, ζυγιστές, πασαδόροι) – Μυλωθροί

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 23: Καθαριστές – Καθαρίστριες με πλήρη απασχόλησ-. πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

α. γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού κο τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και Α.Ε που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ και Β’ του Ν. 3429/2005 όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες, τους ως άνω αναφερόμενους φορείς

β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 24: Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμηση μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) – Ρητινοσυλλέκτες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 25: Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλει¬στικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ,Θ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 26: Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών καθώς και τα· υπογείων δικτύων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 27: Νεκροπομποί

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 28: Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 29: Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 30: Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 31: Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 32:

32Α: Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66000 ΥΟΕΤ), γομωτές – πυροδότες

32Β: Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργεια: της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α)

32Γ : Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι

32Δ: Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 33: Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 34: Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 35: Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36: Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 37: Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 38: Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκέτων και λοιπών ειδών από ξύλο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:5204/04

Πρόεδρος ιταλικής Βουλής: Ευχαριστώ στην Ελλάδα για την αλληλεγγύη Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3904/04

Κορωνοϊός-Παγκόσμια Τράπεζα: Προβλέψεις για μεγάλη ύφεση Οικονομία

23:2604/04

Κορωνοϊός: Περισσότεροι από 45.000 νεκροί στην Ευρώπη Κορωνοϊός

23:1404/04

Κορωνοϊός: 501 νεκροί στην Τουρκία Κορωνοϊός

23:0204/04

Πιερρακάκης: Χρήσιμο όπλο κατά της πανδημίας οι ψηφιακές πρωτοβουλίες Κορωνοϊός ,Πολιτική

22:4904/04

Κορωνοϊός: Δραματική κατάσταση στη Γαλλία-441 νεκροί σε ένα 24ωρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3704/04

Κορωνοϊός: Πάνω από 60.000 οι νεκροί παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

22:2404/04

Μόσιαλος: Τώρα πρέπει να προσέξουμε πολύ Κορωνοϊός

22:1104/04

Λιόσια: Οκτάχρονη στο νοσοκομείο από πυροβολισμό στο πόδι Ελλάδα ,Κοινωνία

21:5904/04

Το «ευχαριστώ» μιας μητέρας στον Μητσοτάκη-Άκουσε την έκκληση της Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:4204/04

Θεσ/νικη: Μεγάλη φωτιά σε εταιρία χαρτικών (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

21:2904/04

Κορωνοϊός-Κοντοζαμάνης: Όσες προσλήψεις χρειαστούν Κορωνοϊός ,Υγεία

21:1704/04

Δένδιας– ΝτιΜάιο: Αντιμετώπιση κρισής με αλληλεγγύη Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

21:0504/04

Θεσ/νικη: 20χρονος δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο Ελλάδα ,Κοινωνία

20:5104/04

Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου Πολιτική ,Υγεία

20:3204/04

Κορωνοϊός-Ισπανία: Παράταση κατάσταση έκτακτης ανάγκης Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:2004/04

Κορωνοϊός: Προφυλακτική αγωγή για τους υγειονομικούς Κορωνοϊός ,Υγεία

20:0804/04

Κορωνοϊός-Κύπρος: 30 νέα κρούσματα- 426 συνολικά Κορωνοϊός

19:5604/04

Γεραπετρίτης: Όλα τα αναγκαία μέτρα για το δημόσιο συμφέρον Κορωνοϊός ,Πολιτική

19:4404/04

Κορωνοϊός στην Ιταλία: Πάνω από 15.000 οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:3204/04

Κορωνοϊός-Βρετανία: Νεκρό ένα πεντάχρονο αγοράκι–708 νεκροί σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:1904/04

Κορωνοϊός: 630 νεκροί σε ένα 24ωρο στη Νέα Υόρκη Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:0704/04

Τσιόδρας: Τι είπε για μάσκες και κλιματιστικά Κορωνοϊός

18:5404/04

Απαγόρευση Κυκλοφορίας: 353 παραβάσεις σήμερα, Σάββατο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:3904/04

Κορωνοϊός: 10306- Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Κορωνοϊός

18:1504/04

Θεσ/νίκη: Εντοπίστηκε αλλοδαπός από τη δομή Ριτσώνας – Δεν του έγιναν εξετάσεις Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:1504/04

Χαρδαλιάς: Μέχρι 27 Απριλίου η απαγόρευση κυκλοφορίας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:0504/04

Κορωνοϊός: 60 νέα κρούσματα- 1673 συνολικά στην χώρα μας Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:0004/04

Κορωνοϊός: LIVE η ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας Κορωνοϊός

17:4504/04

Μητσοτάκης: Η καθημερινότητα γύρω από την αντιμετώπιση του ιού Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:3204/04

ΕΟΔΥ: Εξέτασε στην Κέα 176 αιτούντες άσυλο Κοινωνία ,Κορωνοϊός

17:1904/04

Συνάντηση Μητσοτάκη-Τσιόδρα για τις επόμενες κινήσεις Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:0604/04

Παπαθανάσης: Πρόστιμα έως και ένα εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια Κορωνοϊός ,Οικονομία ,Πολιτική

16:4804/04

Μαγκριώτης: Μερικές, όχι ευχάριστες, αλλά, ίσως χρήσιμες σκέψεις Άρθρα

16:3504/04

Κορωνοϊός: 8.000 κλίνες ιδιωτικών κλινικών στο υπ. Υγείας Κορωνοϊός ,Υγεία

16:2104/04

Κικίλιας: Κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος για την εξάπλωση του ιού Κορωνοϊός ,Υγεία

15:5504/04

Δ. Λαγκαδά: Ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ΦΩΤΟ) Δήμοι ,Κοινωνία ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

15:4004/04

Ρωσία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη (VIDEO) Διεθνή

15:3004/04

Κορωνοϊός: Περισσότεροι από 59.000 νεκροί παγκοσμίως Κορωνοϊός ,Σημαντικά

15:1704/04

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Πάνω από 1.700 πρόστιμα σε μία μέρα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:0504/04

Κεραμέως: Πανελλαδικές ακόμη και τον Ιούλιο Κορωνοϊός ,Παιδεία

14:5304/04

Καλαφάτης: «Ανάσα» τα 6 δισ. ευρώ που εξασφάλισε ο Πρωθυπουργός Κορωνοϊός ,Πολιτική

14:4004/04

Μητσοτάκης: «Συζητώντας τα επόμενα βήματα με τον Τσιόδρα» Κορωνοϊός ,Υγεία

14:3404/04

Αναστάσιος: Να μετατρέψουν οι πιστοί τα σπίτια σε ναούς για το Πάσχα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:2204/04

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Γαλαξίδι Κοινωνία

14:1004/04

Μήνυμα Κικίλια για την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Κοινωνία ,Πολιτική

13:5804/04

Κορωνοϊός: Θετικός στον ιό αστυνομικός – 15 σε καραντίνα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:4504/04

Κορωνοϊός – Ισπανία: Ακόμα 809 νεκροί – 11.744 συνολικά Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:3404/04

Κορωνοιός: Κοντά στους πολίτες η αστυνομία – Διαρκείς οι έλεγχοι (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:3304/04

Κορωναϊός: Νέα τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Κορωνοϊός ,Υγεία

13:2104/04

Στοίχημα: Νικαράγουα και Λευκορωσία στο 3.00! Αθλητισμός

13:1404/04

Viral – Κορωνοϊός: «Μένουμε σπίτι» αλά κρητικά! (VIDEO) Διάφορα ,Κορωνοϊός

13:0804/04

Κορωνοϊός – Μηταράκης: Υπάρχει σχέδιο για τις δομές προσφύγων Κορωνοϊός ,Πολιτική

12:5604/04

Έρχεται νέο επίδομα 800 ευρώ και για τον Μάιο Κορωνοϊός

12:4404/04

Πώς έπαιζαν στοίχημα οι Αγγλοι όταν είχε διακοπεί ξανά… 57 χρόνια πριν! Αθλητισμός

12:3204/04

Θεσ/νίκη: Οπαδοί πέταξαν πέτρες και βεγγαλικά σε διαμέρισμα! Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:2204/04

Κορωνοϊός: Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με εθελοντές για 3D εκτύπωση Πολιτική

12:0904/04

Πιερρακάκης: 150.000 πολίτες στην πλατφόρμα άυλης συνταγογράφησης Κορωνοϊός

11:5304/04

Κορωνοϊός: Στους 67 οι νεκροί στην Ελλάδα Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

11:4904/04

Προς εξάμηνη παράταση του πλαισίου προστασίας της α’ κατοικίας Οικονομία

11:4604/04

Κ. Χατζηκαλλία: Πως επηρεάζει τα παιδιά ο κορωνοϊός Κορωνοϊός ,Υγεία

11:3604/04

Ικαρία: Αγωγή για την αεροδιακομιδή του 25χρονου Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:3304/04

Κ. Μακεδονία: Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες Κοινωνία

11:2404/04

Σε εξέλιξη η νέα κακοκαιρία: Βροχές & θυελλώδεις άνεμοι Κοινωνία

11:1204/04

Κορωνοϊός: «Πάγωμα» της αλλαγής μόνιμης κατοικίας Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:0104/04

Κορωνοϊός – Πανελλαδικές: Αυτό είναι το σχέδιο ανάγκης Κορωνοϊός ,Παιδεία

10:5004/04

Στο Ωνάσειο νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοινωνία

10:3904/04

Κορωνοϊός: Οι περιοχές της Ελλάδας χωρίς κρούσματα Κορωνοϊός ,Υγεία

10:2604/04

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:2004/04

Βρούτσης: Πώς θα δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ Κορωνοϊός ,Οικονομία ,Σημαντικά

10:1304/04

Γεωργιάδης: Έρχεται ρευστότητα 7 δισ. στην αγορά Οικονομία

10:0104/04

Κορωνοϊός – Μέτρα: Πάνω από 4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:5104/04

Spiegel: «Δειλή» η άρνηση του Βερολίνου για ευρωομόλογα ΕΕ ,Οικονομία

09:3904/04

Έρευνα ΑΠΘ: Ο κορωνοϊός αλλάζει τον χάρτη των ΜΜΕ Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:2604/04

Πέτσας: Περιορισμός στον αριθμό και τη διάρκεια των μετακινήσεων Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

09:1404/04

Πατριάρχης Θεόδωρος: Θα αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:0204/04

Αγνοούνται δύο μέλη της οικογένειας Κένεντι Διεθνή

08:5104/04

Κορωνοϊός: Εθελοντική Αιμοδοσία στον δήμο Λαγκαδά Δήμοι ,Κορωνοϊός ,Υγεία

08:3804/04

Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Σχεδόν 1.500 θάνατοι σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:2604/04

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Έπρεπε να κλείσουν οι εκκλησίες Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:1304/04

Κορωνοϊός: Πως θα «ξεκολλήσουν» τα παιδιά απ’το κινητό Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

08:0004/04

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο Κοινωνία

07:4004/04

Αirbnb: Η φούσκα, το τέλος του sharing και… now business Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ