Χρόνοι που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα ΒΑΕ

Χρόνοι που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα ΒΑΕ

Για τους χρόνους που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα ΒΑΕ μας ενημερώνει ο Γιάννης Σωπασής, οικονομολόγος, πρώην διευθυντής ΙΚΑ και σύμβουλος εργασίας και ασφάλισης. Μέσα από το Grtimes.gr και τη στήλη του, «Κοινωνία με τον Γ.Σωπασή», μπορείτε να μαθαίνετε σημαντικές πληροφορίες γύρω από καίρια ζητήματα που απασχολούν ασφαλισμένους, εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 4336/15 θεσπίσθηκαν σταδιακές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων. Από τις αυξήσεις αυτές εξαιρέθηκαν ρητώς όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του νέου Πίνακα ΒΑΕ. Σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Εργασίες και ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον ΚΒΑΕ

Για τους απασχολούμενους σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., παύει από 1/1/2012 η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εάν μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» 3.600 ημέρες ασφάλισης ή οι «νέοι ασφαλισμένοι» 3,375 ημέρες ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι/ες που αναγνωρίζουν με εξαγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 4336/2015

Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους/ες ασφαλισμένους/ες πληρούν – χωρίς να απαιτείται αναγνώριση – την ειδική προϋπόθεση των 3600 και 1000 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Πίνακα Βαρέων και. Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο Πίνακα, (Εγγρ. ΙΚΑ Σ42/8/2016)

Β) Εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ

Για όσους είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε. έστω και αν εξαιρέθηκε η εργασία ή η ειδικότητά τους από τον Κανονισμό (σχετ. Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ10221/οικ. 1325/90/6-2- 2012 ΑΔΑ: ΒΟΖΦΛ-ΤΒΦ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο έλεγχος γνησιότητας των Δ.Α.Τ.Ε. εν γένει (σχετ.: Γ.Ε. Α02/1102/142/31.10.2014), των ενσήμων που έχουν επικολληθεί και των εγγραφών τους είναι νόμιμος και δυνατός μόνο από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες διαθέτουν ή μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία προς εξακρίβωση της γνησιότητας, ο έλεγχος δε, ειδικότερα, της γνησιότητας των επικολληθέντων ενσήμων είναι δυνατός μόνο με εξέταση των αντίστοιχων πρωτότυπων Δ.Α. Τ.Ε..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Μεταλλεία λιγνιτωρυχεία, ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΑ: Επιχειρήσεις κατεργασίας του ξηρού Ασβέστη

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: Τσιμεντοβιομηχανίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: Κατεργασία μαρμάρων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5: Επεξεργασία στόκου – γύψου, καολίνες – ταλκ – θηραϊκής γης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6: Κεραμοποιεία – Πλινθοποιεία – Αγγειοπλαστεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7: Φορτοεκφορτώσεις ξέρας και θάλασσας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8: Βυρσοδεψία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9: Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, Χάλυβος και λοιπών μετάλλων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10Α: Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβες, χυτοσιδήρου κλπ μετάλλων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10Β: Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλυβα θερμής ελάσεως

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11: Υαλουργία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12: Βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13: Παραγωγή διθειούχου άνθρακα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14: Παραγωγή ανόργανων οξέων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15: Χημική βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγωγών αυτού

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16: Βιομηχανίες και βιοτεχνίας παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών Φαρμάκων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 18: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών, αρωμάτων και Κτηνιατρικών φαρμάκων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 19: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20: Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής οργανικών χρωμάτων, βερνικιών και μελάνων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 21: Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22: Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικιακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργείων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 23: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ανόργανων Χρωμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 24: Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών Μολύβδου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 25: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυρίμαχων και οξύμαχων υλικών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 26: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και Πυρίτιδων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 26Α: Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ πυριτιδοποιείου – καλυκοποιείου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 27: Οινοπνευματοποιία, οινοποιία, ποτοποιία, ζυθοποιία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 28: Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε Αερολιμένες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 29: Αεροπορική βιομηχανία (κατασκευαστική -επισκευαστική)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 30: Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 31: Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφ. Οργανισμών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 32: Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 33: Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 34: Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 35: Καπναποθήκες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36: Καπνοβιομηχανίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 37: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 38: Εταιρείες πετρελαιοειδών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 39: Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 40: Διυλιστήρια πετρελαίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 41: Λιμενικοί χώροι

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 42: Ναυπηγεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 43: Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε «Δημόκριτος»

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 44: Ιχθυόσκαλες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 45: Ιχθυοκαλλιέργειες- ιχθυοτροφεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 46: Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 47: Τυροκομεία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 48: Αλλαντοποιία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 49: Παραγωγή υαλοβάμβακα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 50: Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 51: Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 52: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 53: Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 54: Αμαξοποιία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 55: Στρατιωτικές υπηρεσίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 56: Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειμένων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 57: Βιομηχανία κρέατος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 58: Χημική βιομηχανία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 59: Υπηρεσίες Υγιεινής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 60: Παρασκευή αλιπάστων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 61: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και σαπωνοποιίας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Β

Ειδικότητες εργαζομένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή χώρο εργασίας που απασχολούνται:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών Καυσίμων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Ματσακονιστές ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: Υφαλοχρωματιστές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5: Εργάτες αλιείας θαλάσσης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6: Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7: Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8: Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χημικοί και βιοχημικοί απασχολούμενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9: Νυχτοφύλακες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10: Λιθοξόοι

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11: Δύτες – Σπογγαλιείς

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12: Εργάτες φορτηγίδων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13: Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από Τσιμέντο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14: Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15: Υποδηματοποιοί – Υποδηματεργάτες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16: Ψήστες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17: Λαντζέρηδες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 18: Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρα)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 19: Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχ/σεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20: Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 21: Αποκλειστικός απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22: Αρτεργάτες – Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδρι-στές, ζυγιστές, πασαδόροι) – Μυλωθροί

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 23: Καθαριστές – Καθαρίστριες με πλήρη απασχόλησ-. πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

α. γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού κο τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και Α.Ε που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ και Β’ του Ν. 3429/2005 όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες, τους ως άνω αναφερόμενους φορείς

β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 24: Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμηση μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) – Ρητινοσυλλέκτες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 25: Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλει¬στικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ,Θ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 26: Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών καθώς και τα· υπογείων δικτύων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 27: Νεκροπομποί

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 28: Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 29: Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 30: Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 31: Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 32:

32Α: Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66000 ΥΟΕΤ), γομωτές – πυροδότες

32Β: Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργεια: της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α)

32Γ : Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι

32Δ: Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 33: Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 34: Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 35: Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36: Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 37: Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 38: Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκέτων και λοιπών ειδών από ξύλο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17:3218/09

«Ιανός»: Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:2018/09

Καλαφάτης: Ιταμή πρόκληση η μετατροπή της Αγ. Σοφίας σε τζαμί (VIDEO) Πολιτική

17:1818/09

Καραμανλής: Τα νέα μεγάλα έργα θα είναι σιδηροδρομικά Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

17:1018/09

Σχοινάς: Το Αριστοτέλειο αλλάζει θεαματικά Θεσσαλονίκη

17:0018/09

Καραμανλής: Tέρμα στο ράβε- ξήλωνε με το σταθμό Βενιζέλου Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

16:5318/09

«Ιανός»: Εγκλωβισμένοι σε σπίτια και αυτοκίνητα στη Φθιώτιδα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

16:5018/09

Ευρωπαίος αξιωματούχος: Θα υπάρξουν συνέπειες, εάν η Τουρκία ξεπεράσει τα όρια Διεθνή

16:4418/09

Ληξούρι: Έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους Ελλάδα

16:4018/09

Χανιά: Αμάξι προσγειώθηκε πάνω σε σκεπή (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

16:4018/09

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Δωρεά μόνιτορ στη ΜΕΘ από την ΤΙΤΑΝ Χωρίς κατηγορία

16:3018/09

Κορωνοϊός: Νέο γρήγορο και αξιόπιστο βρετανικό τεστ Κορωνοϊός

16:2818/09

Καμπανάκι ΕΟΦ για φάρμακο κατά της κώφωσης Ελλάδα

16:2018/09

Δεύτερο γενικό lockdown από σήμερα στο Ισραήλ Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:2018/09

Γρεβενά: Καλλιεργούσε 97 δενδρύλλια κάνναβης Β.Ελλάδα

16:1118/09

Η καινοτομία στο επίκεντρο συνάντησης Ζέρβα – Σταϊκούρα Θεσσαλονίκη

16:1018/09

Στη Λήμνο το Σάββατο 25/09 η Λίνα Μενδώνη Πολιτική

16:0618/09

Περί Συνθηκών Άρθρα

16:0018/09

Τσιόδρας: «Στο πορτοκαλί η Αττική – Προχωράμε σε λήψη νέων μέτρων» Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:5018/09

Αρνητικός στον κορωνοϊό ο Θεοδωρικάκος Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:4918/09

Η επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Πατούλη – Χατζηθεοδοσίου Οικονομία ,Πολιτική

15:4018/09

Ερντογάν: «Ναι» σε διάλογο με την Ελλάδα – Το Oruc Reis θα επιστρέψει Διεθνή

15:3018/09

Τουρκία: Νεκροί δύο στρατιώτες σε επίθεση στο βόρειο Ιράκ Διεθνή

15:2018/09

Κορωνοϊός: 32 νέα κρούσματα στην Κίνα Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:1018/09

Συνεχίζει να θερίζει ο κορωνοϊός στη Ρωσία Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:0218/09

Δ. Ακριτίδου: Ανακαλούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις για το πρωινό στα σχολεία Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:0018/09

Κορωνοϊός: Μετανάστες θετικοί στη δομή του Κουτσόχερου Λάρισας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:5318/09

Θ. Φωτίου: Βολές κατά Ζέρβα για το κολατσιό στα σχολεία (ΗΧΗΤΙΚΟ) Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

14:5018/09

«Ιανός»: Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη Ελλάδα ,Κοινωνία

14:4618/09

Σταϊκούρας: Τον Οκτώβριο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

14:4018/09

Χανιά: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία ενόψει «Ιανού» Ελλάδα

14:3018/09

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μέρκελ για το προσφυγικό Πολιτική

14:2618/09

Πέθανε ο αγροτοσυνδικαλιστής Βαγγέλης Μπούτας Ελλάδα ,Κοινωνία

14:2018/09

Δ. Θεσ/νίκης: Μηνυτήρια αναφορά για fake news περί αδέσποτων Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:1518/09

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πάνος Ρεντούμης Ελλάδα

14:1018/09

Επίσημη επίσκεψη της ΠτΔ στην Κύπρο από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου Πολιτική

14:0318/09

Προγνωστικά στοίχημα: Με το combo του ΠΑΟΚ και Λυών στο 1.90 Αθλητισμός

14:0018/09

Τραγωδία στην Άρτα – Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο Ελλάδα ,Κοινωνία

13:5018/09

Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αστυνομίας στο Καρά Τεπέ (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

13:4318/09

Σταϊκούρας: Θα τα καταφέρουμε (VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

13:4018/09

Περιορισμένες ζημιές από τον «Ιανό» στον Πύργο (VIDEO) Ελλάδα

13:3918/09

Φλώρινα: Πλήγμα για τις εξαγωγές το κλείσιμο του τελωνείου Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

13:3018/09

Κορωνοϊός: Πάνω από 41.000 έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:3018/09

Η ανακοίνωση της οικογένειας Φύσσα για την επέτειο της δολοφονίας Ελλάδα ,Κοινωνία

13:1518/09

«Ιανός»: Εκκενώθηκε νηπιαγωγείο στη Λαμία Ελλάδα ,Κοινωνία

13:0018/09

Μυστήριο με θάνατο 36χρονου στον ύπνο του – Υποψίες για κορωνοϊό Ελλάδα ,Κοινωνία

12:5018/09

Πυροβόλησε την γειτόνισσα του με καραμπίνα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:4618/09

Χρυσοχοΐδης: Η Μόρια θα ισοπεδωθεί, η ασχήμια της τελείωσε (ΗΧΗΤΙΚΟ) Ελλάδα ,Πολιτική

12:4518/09

Κορωνοϊός: Τα μέτρα «εξαφάνισαν» τη γρίπη Κορωνοϊός

12:3018/09

ΠΚΜ: Επιχορήγηση 160.000€ στο νοσοκομείο Χαλκιδικής Κοινωνία ,Περιφέρειες ,Υγεία

12:2218/09

Ακυβέρνητο σκάφος με μετανάστες στον Κυπαρισσιακό Ελλάδα ,Κοινωνία

12:1918/09

Θεσ/νίκη: Κατάληψη σε σχολείο της Σταυρούπολης (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:1518/09

ΑΑΔΕ: Κλειστές τρεις ΔΟΥ σε Αττική, Ζάκυνθο και Αργοστόλι Ελλάδα ,Κοινωνία

12:0018/09

Μήνυμα Δένδια για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα Ελλάδα ,Κοινωνία

11:5918/09

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

11:4518/09

«Η Ψυχή μου, εσύ!»: Το νέο τραγούδι του Κ. Τσαχουρίδη (VIDEO) Πολιτισμός

11:3618/09

Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι για νέα μέτρα στην Αττική Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Σημαντικά

11:3018/09

Γεωργιάδης για νέο lockdown: Πολύ μεγάλη η ζημιά στην οικονομία Κορωνοϊός ,Πολιτική

11:2018/09

Σάμος: Σύλληψη υποκινητή του εμπρησμού κοντά στο ΚΥΤ Κοινωνία

11:1518/09

Έκτακτη παρέμβαση Μητσοτάκη για την έξαρση του κορωνοϊού (LIVE) Κορωνοϊός ,Πολιτική

11:0818/09

Στα Δικαστήρια οι αντιεξουσιαστές – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0318/09

Παροχή Υπηρεσιών προς την ΕΔΑ ΘΕΣΣ Ενέργεια

11:0018/09

Σύψας: «Ένα βήμα πριν το οριζόντιο lockdown» (VIDEO) Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:4518/09

Μπενφίκα στην… πίεση! Αθλητισμός

10:3018/09

Ποια σχολεία βάζουν «λουκέτο» λόγω covid Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

10:1518/09

Νέες αντικειμενικές τιμές σε 16 περιοχές Κοινωνία ,Οικονομία

10:0018/09

Covid: Έκλεισε σχολείο μετά από κρούσμα σε καθαρίστρια Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:4518/09

Παγώνη: Οι τρεις παράγοντες που θα καθορίσουν το lockdown Ελλάδα ,Κορωνοϊός

09:3018/09

Τραμπ: Από τον Λευκό Οίκο θα μιλήσει στη Συνέλευση του ΟΗΕ Διεθνή

09:2018/09

Χαρδαλιάς για Ιανό: Κρίσιμο το επόμενο 9ωρο – Είμαστε σε επιφυλακή Ελλάδα ,Κοινωνία

09:1518/09

«Ιανός»: Έχει «μάτι» 50 χιλιομέτρων! Δείτε LIVE την πορεία του Κοινωνία ,Σημαντικά

09:0018/09

«Ιανός»: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στη δυτική Ελλάδα Ελλάδα ,Κοινωνία

08:4518/09

Σεισμική δόνηση στα Κύθηρα Κοινωνία

08:3018/09

Ινδία-Covid-19: Πάνω από 96.400 νέα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:1518/09

Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

08:0018/09

Ιθάκη: Αγκυροβολημένο ιστιοφόρο παρασύρθηκε από τους ανέμους Κοινωνία

07:4518/09

Σε εξέλιξη η επέλαση του «Ιανού»- Δείτε LIVE την πορεία του Κοινωνία

07:2018/09

Γ. Φουντούλης: Κοντεύει να πνιγεί η Νάουσα στα αποθέματα κρασιού Αγροτική Οικονομία ,Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times

07:1518/09

Διακοπές ρεύματος σε Θεσσαλονίκη, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

07:0018/09

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 18/09 Ελλάδα ,Σημαντικά

23:5917/09

Έρευνα: Δεν ήταν όλοι οι Βίκινγκ Σκανδιναβοί Διεθνή

23:5517/09

«Έσπασε» το ρεκόρ του Μπούμπκα μετά από 26 χρόνια Αθλητισμός

23:5017/09

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ για τους 51 συλληφθέντες αντεξουσιαστές Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

23:4017/09

Κορωνοϊός – Ρωσία: Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 19.000 Διεθνή ,Κορωνοϊός

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ