Προαιρετική Ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Προαιρετική Ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Η Προαιρετική Ασφ/ση διενεργείται για 25 ημέρες ασφ/σης το μήνα και 300 το χρόνο. Αποκλείεται η δυνατότητα Προαιρετικής Ασφ/σης για μειωμένο αριθμό ημερών κατ’ έτος (50 ή 100) προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για λήψη παροχών για ένα χρόνο ή για θεμελίωση δικαιώματος για μειωμένη σύνταξη.

Δεν μπορούν να συνυπολογισθούν για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων, δηλ. 500 ή 3.000 ημερομισθίων, οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στην προαιρετική που προηγήθηκε, εφόσον η διακοπή της προαιρετικής δεν οφείλεται σε ανάληψη εργασίας ή σε συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας του ασφαλισμένου.

Αποκλείονται τα πρόσωπα που έχουν ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης ανώτερο του 67% (τα ασφαλιστικά ικανά άτομα π.χ. τυφλοί που απασχολούνται ως τηλεφωνητές δεν αποκλείονται από την προαιρετική ασφάλιση, Αρθρ. 11 Ν.Δ. 4277/62, Αρθρ. 22 του Ν. 1654/86, Εγκ. ΙΚΑ 21/86, 150/81, 112/86, 2, 77, 20, 83, 38/83). Διακοπή – Αναστολή Προαιρετικής Ασφάλισης (Εγγρ. ΙΚΑ 142716/11-12- 80 και Εγκ. ΙΚΑ 11/87, 12/92).

Αποκλείεται η Προαιρετική Ασφάλιση για τους κλάδους του ΟΑΕΔ, Ε.Ε και ΟΕΚ καθώς επίσης και για Β.Α Επαγγέλματα (Εγκ. ΙΚΑ 91/80). Ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας ( μετά την 1/8/51) ή ασθενείας και χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δεν συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των 1500 ημερών ασφάλισης. (Εγκ. ΙΚΑ 67/96).

Η Αυτασφάλιση γίνεται άσχετα από τον λόγο που προκάλεσε τη διακοπή της Κανονικής Ασφάλισης (δηλαδή είτε είχε απολυθεί απ’ την εργασία του είτε σταμάτησε μόνος του να εργάζεται).

Η συνέχιση προαιρετικά της Ασφάλισης αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν μπορεί να ανατρέξει αναδρομικά.

Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση μέχρι 31,12.2016 συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλιση με τους ίδιους όρους με τους οποίους υπήχθησαν σε αυτή.

Οι διατάξεις της προαιρετικής ασφάλισης εφαρμόζονται αναλογικά και για την προαιρετική ασφάλιση σε φορείς της επικουρικής ασφάλισης.

Δικαίωμα για αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχει κάθε ασφαλισμένος εφόσον συγκεντρώνει τις εξής ΘΕΤΙΚΕΣ και ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ προϋποθέσεις:

Θετικές:

Να υπάρχει αρχικά διακοπή (για οποιοδήποτε λόγο) της ασφάλισης της εργασίας του στον ΕΦΚΑ και να έχει συμπληρώσει στην ασφάλιση του 3.000 ημερομίσθια (10 έτη ασφάλισης). Ανεξάρτητα αν τα έχει συνεχώς ή διακεκομμένα, αν είναι πρόσφατα ή παλαιά (όποτε κι αν τα έχει), δεν υπάρχει προθεσμία για την αυτασφάλιση (μπορεί να την αρχίσει όποτε θέλει ή να την δια- κόψει, συστηματική όμως επανυπαγωγή θεωρείται κατάχρηση δικαιώματος και δεν ισχύει).

Ο ασφαλισμένος που δεν συμπληρώνει 3.000 ημερομίσθια μπορεί να κάνει αυτασφάλιση αν έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του σε ασφ/κό φορέα ή κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης.

Με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2079/92 ορίστηκε ότι οι διατάξεις του ΝΔ 4202/61, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης.

Συνεπώς, ο ασφαλισμένος που πραγματοποίησε ορισμένο χρόνο στην ασφάλιση ενός οργανισμού που δεν είναι αρκετός για να συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, δικαιούται να προσμετρήσει τον χρόνο ασφάλισης του στον προηγούμενο οργανισμό, ώστε να συμπληρώσει τον χρόνο που απαιτείται από την νομοθεσία του Οργανισμού που είναι ασφαλισμένος για την συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης του.

Αρνητικές:

Είτε με τα 3.000 ημερομίσθια γίνεται η Αυτασφάλιση είτε με τα 5 έτη πρέπει συγχρόνως ο αϊτών:

1) Να μην έχει αναπηρία (κατά την έννοια του στοιχείου της παρ.5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951, γνωμάτευση γι αυτό από την Υγειονομική Επιτροπή ύστερα από ιατρικές εξετάσεις).

2) Να μην εργάζεται σε εργασία που ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ (τόσο κατά την έναρξη της αυτασφάλισης όσο και κατά την διάρκειά της , εάν αναλάβει ασφαλιστέα εργασία τότε γίνεται αναστολή της προαιρετικής για όσο διάστημα διαρκεί η υποχρεωτική ασφάλιση). Δηλαδή δεν επιτρέπεται να αυτοασφαλίζεται κάποιος όταν μπορεί και υποχρεούται να ασφαλίζεται από την εργασία που κάνει.

Διακοπή/λήξη προαιρετικής ασφάλισης

Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει: α) με αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη του μήνα της υποβολής της, β) με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου γ) αν ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτήσει ιδιότητα με βάση την οποία υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και δ) με το θάνατο του ασφαλισμένου .

Καταβολή εισφορών μετά τη διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης, δεν γεννά κανένα δικαίωμα, πλην της άτοκης επιστροφής των εισφορών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης.

Καταβολή εισφοράς- Ποσοστό- Εισφορές

Η εισφορά για την προαιρετική ασφάλισης καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία και ανά κατηγορία ασφαλιστικών προθεσμιών. Το ποσοστό ασφαλίστρου ανέρχεται για τον κλάδο Σύνταξης σε 20% και για τον κλάδο Ασθενείας σε 7,10%. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή βαρύνεται με τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία τόκους για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

Απώλεια δικαιώματος

Εφόσον ο ασφαλισμένος καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για περισσότερο από δύο έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή, επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτημα για προαιρετική ασφάλιση μετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολικά ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης μέχρι 3 φορές.

Καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης μισθωτών

Ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζομένου – εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και να ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοσμένων με την ετήσια μεταβολή μισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα από τον κλάδο Παροχών του ΕΦΚΑ, ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίος εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενης αντίστοιχος επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.

Καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων

Προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενων, η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί το οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρμοσμένου με την ετήσια μεταβολή μισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή επί του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς .

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίος εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη αντίστοιχος επί του εισοδήματος όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα ή σε περίπτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. (Αρθρ. 37 ν.4387/2016).

Σημείωση:
– Οι διατάξεις των άρθρων 42 του Ν. 2084/1992, 41 του Α.Ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

– Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς τις προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά, σύμφωνα με τους κανόνες του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. (άρθ.18, 37 Ν.4387/2016)

– Οι μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπονται μέχρι 5 χρόνια για να λάβουν πλήρη σύνταξη μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης. Εγκ ΙΚΑΕΤΑΜ 60/12006.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15:4006/08

Λήμνος: Βρέθηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι Ελλάδα ,Κοινωνία

15:3006/08

Επιμελητήριο Πιερίας: Αναβολή της 11ης ΕΒΕΠ-ΚΜ για το 2021 Δήμοι

15:2006/08

Ελληνικό Ινστιτούτου Βενετίας: Ανέλαβε ο νέος πρόεδρος Πολιτισμός

15:1006/08

Αδ. Γεωργιάδης: Υπό έγκριση άλλη μια μεγάλη επένδυση Πολιτική

15:0606/08

Με «λουκέτο» απειλείται το ΤΑ Λευκού Πύργου μετά τις μεταθέσεις Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:0406/08

Τζήκας: Αίτημα της ΔΕΘ-Helexpo η έκτακτη συνεδρίαση Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

15:0406/08

Συμφωνία με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ – Στο Κάιρο ο Δένδιας Διεθνή ,Πολιτική ,Σημαντικά

15:0006/08

Οδηγούσε σε πεζόδρομο και παρέσυρε 3χρονο κορίτσι! Κοινωνία

14:5006/08

ΣΥΡΙΖΑ: «Χαστούκι» από Συμβούλιο της Ευρώπης για κυβέρνηση  Πολιτική

14:4106/08

ΠτΔ: Ζητά καταδίκη για την Αγία Σοφία από 14 Ευρωπαίους ηγέτες Ελλάδα ,Κοινωνία

14:4006/08

Ανατίναξαν τέσσερα ΑΤΜ σε εμπορικό κέντρο – Αφαίρεσαν χρήματα Κοινωνία

14:3006/08

Ο «Δεκάλογος» της ΕΛΑΣ για να μην πέσετε θύματα απάτης Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:2606/08

Φωτιά στην Αταλάντη- Κοντά σε σπίτια οι φλόγες (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

14:1506/08

ΕΦΕΤ: Αποσύρονται επικίνδυνα αλλαντικά Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

14:1506/08

Μήνυμα Μακρόν: Ο Λίβανος δεν είναι μόνος Διεθνή

14:0606/08

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»: Δεύτερη αποχή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

14:0106/08

Ιστορίες… τρέλας για τα αποψινά ματς του Europa League Αθλητισμός

14:0006/08

«Γέφυρα»: 13.806 αιτήσεις μέσα σε τρεις μέρες! Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

13:4406/08

1,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία των πολιτικών κομμάτων Πολιτική

13:3006/08

Βατόπουλος: Οι τοπικές συρροές κρουσμάτων μπορούν εύκολα να ξεφύγουν Κορωνοϊός

13:2706/08

Έκρηξη Βηρυτός: Προθεσμία τεσσάρων ημερών για απόδοση ευθυνών Διεθνή ,Σημαντικά

13:2006/08

Πέρασε τον γιο του για… αλεπού και τον πυροβόλησε! Κοινωνία

13:1506/08

Το παλεύει ο Ολυμπιακός με 1.95 στην Αγγλία Αθλητισμός

13:1006/08

Ελληνοβουλγαρική συμμαχία για την καινοτομία (ΦΩΤΟ) Βαλκάνια ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

13:0606/08

Κορωνοϊός: Τη Δευτέρα… κληρώνει για νέα μέτρα Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

13:0606/08

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού- Ποιες περιοχές επηρεάζονται Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

13:0006/08

Γιαμαρέλλου: Θα φοράμε όλοι μάσκα, θα το πάρουμε απόφαση! Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:5606/08

Πέτσας: Συνδρομή κλιμακίου της ΕΜΑΚ στη Βηρυτό Πολιτική

12:4506/08

Καρκίνος μαστού: Ακριβές… αλλά φτηνό νέο τεστ-εξπρές Επιστήμη ,Υγεία

12:4006/08

Κορωνοϊός: 390 παραβάσεις – Που έπεσαν πρόστιμα Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

12:3506/08

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Στέλιο Πέτσα Πολιτική

12:3006/08

Δημοτικό Συμβούλιο: «Ανοιχτή συνεδρίαση» ζητούν 4 παρατάξεις Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

12:2506/08

Βηρυτός: Ο πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας για την «επόμενη μέρα» Κοινωνία

12:1506/08

Επιστολή Ζέρβα στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

12:1506/08

Πέθανε ο Γιώργος Παπανδρέου, αδερφός του Ανδρέα Ελλάδα ,Κοινωνία

12:0006/08

Ακόμα ελπίζει η Ραγιάν Αθλητισμός

11:4506/08

Νοσ. Λάρισας: Αναστολή τακτικών ιατρείων σε δυο κλινικές Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:4406/08

Υπογράφηκε το καταστατικό για το Thess Intec (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

11:3006/08

Σε επιφυλακή οι αρχές για τη «Θάλεια» Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

11:2206/08

Σε αυτές τις περιοχές υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, σήμερα Ελλάδα ,Κοινωνία

11:1506/08

Ασκληπιός: Ελπιδοφόρο φάρμακο κατά της πολλαπλής σκλήρυνσης Επιστήμη ,Υγεία

11:0006/08

Βηρυτός: Διάσωση 4χρονης από τα συντρίμμια (VIDEO) Διεθνή

10:4806/08

Σύγκρουση τριών οχημάτων στη Ν. Ραιδεστό Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:4506/08

Τραμπ για Βηρυτό: Κανείς δεν ξέρει αν ήταν επίθεση ή δυστύχημα Διεθνή

10:3206/08

Καμπάνια ενίσχυσης του τουρισμού από τους επαγγελματίες της Πιερίας Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

10:3006/08

Χαλκιδική: Ακυρώνεται το Φεστιβάλ Κασσάνδρας λόγω κορωνοϊού Κορωνοϊός ,Πολιτισμός

10:1506/08

Εκρήξεις στη Βηρυτό: Νεκρός ο αρχιτέκτονας Ζαν-Μαρκ Μπονφίς Διεθνή ,ΕΕ

10:0006/08

ΑΑΔΕ: Εκκρεμούν περίπου 1 εκατ. φορολογικές δηλώσεις! Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

09:4506/08

Συνελήφθη στην Ομόνοια ο δραπέτης της Ευελπίδων Ελλάδα ,Κοινωνία

09:3306/08

Σεισμός βόρεια της Αλόννησου Ελλάδα ,Κοινωνία

09:3006/08

Κορωνοϊός: Ξεπέρασαν τα 18,8 εκατ. τα κρούσματα παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

09:1506/08

Μήνυμα Μητσοτάκη προς Ερντογάν: Συμφωνία ή Χάγη Πολιτική ,Σημαντικά

09:0506/08

Σουηδία: Ποιο ελληνικό νησί προτείνεται για διακοπές Διεθνή ,ΕΕ ,Ελλάδα

08:5306/08

Στο… έλεος της «Θάλειας» περιοχές της Β. Ελλάδας Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

08:3406/08

Θεσ/νίκη: Συγκέντρωση για τα 75 χρόνια από τις βόμβες σε Χιροσίμα -Ναγκασάκι Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:1406/08

Βηρυτός: Η ισχυρότερη έκρηξη μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι Διεθνή ,Σημαντικά

07:5806/08

Προβλήματα υδροδότησης στον Δήμο Ωραιοκάστρου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:3006/08

Γερμανία: Αύξηση κρουσμάτων και «κόκκινο» σε βελγική επαρχία Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

07:1606/08

Κορωνοϊός: Χωρίς τέλος η τραγωδία στις ΗΠΑ Διεθνή ,Κορωνοϊός

07:0006/08

Θεσσαλονίκη: Αναβολή μεταγγίσεων λόγω ελλείψεων σε αίμα Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:0006/08

Συνεχίζεται και σήμερα η κακοκαιρία στη Μακεδονία Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5905/08

Covid-19: Τη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων από τον Ιούνιο κατέγραψε η Ισπανία Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5405/08

Τατόι: Κατέπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος Κοινωνία

23:5005/08

Αυστρία: Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στον Λίβανο Διεθνή

23:4005/08

Γαλλία – Covid 19: Περίπου 1.700 νέα κρούσματα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3005/08

Βέλγιο: Δεκάδες κρούσματα Covid 19 σε σφαγείο στη Φλάνδρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2005/08

Κορωνοϊός: Εστίες μετάδοσης σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης-Λάρισας Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

23:1005/08

Παρατείνεται η παραμονή αλλοδαπών εργατών γης Αγροτικά ,Κοινωνία

23:0405/08

Σύψας: Σκέψεις για μείωση καλεσμένων στους γάμους Κοινωνία ,Κορωνοϊός

23:0005/08

Ιταλία: Αύξηση ρεκόρ σήμερα σε νέα κρούσματα Covid 19 Διεθνή

22:5005/08

Βηρυτός: Στα 15 δισ. οι ζημιές – Νέο hashtag αλληλεγγύης Διεθνή

22:4005/08

Κύπρος: 15 νέα κρούσματα covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3005/08

Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης Ειδήσεις ,Οικονομία

22:3005/08

Αιγίνιο – Διακοπή ρεύματος: «Εγκλωβισμός» τριών επιβατικών τρένων Κοινωνία

22:2005/08

Συναγερμός στην Ηλεία: Με κορωνοϊό τρία στελέχη του ΕΟΔΥ Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1005/08

Εξπρές Σάμινα: Απάντληση καυσίμων 20 χρόνια μετά την τραγωδία Κοινωνία

22:0005/08

Σωτήρια… αναβάθμιση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 Κοινωνία

21:4505/08

Τροχαίο στο ύψος του εμπορικού κέντρου Cosmos Θεσσαλονίκη

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ