Προαιρετική Ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Προαιρετική Ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Η Προαιρετική Ασφ/ση διενεργείται για 25 ημέρες ασφ/σης το μήνα και 300 το χρόνο. Αποκλείεται η δυνατότητα Προαιρετικής Ασφ/σης για μειωμένο αριθμό ημερών κατ’ έτος (50 ή 100) προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για λήψη παροχών για ένα χρόνο ή για θεμελίωση δικαιώματος για μειωμένη σύνταξη.

Δεν μπορούν να συνυπολογισθούν για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων, δηλ. 500 ή 3.000 ημερομισθίων, οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στην προαιρετική που προηγήθηκε, εφόσον η διακοπή της προαιρετικής δεν οφείλεται σε ανάληψη εργασίας ή σε συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας του ασφαλισμένου.

Αποκλείονται τα πρόσωπα που έχουν ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης ανώτερο του 67% (τα ασφαλιστικά ικανά άτομα π.χ. τυφλοί που απασχολούνται ως τηλεφωνητές δεν αποκλείονται από την προαιρετική ασφάλιση, Αρθρ. 11 Ν.Δ. 4277/62, Αρθρ. 22 του Ν. 1654/86, Εγκ. ΙΚΑ 21/86, 150/81, 112/86, 2, 77, 20, 83, 38/83). Διακοπή – Αναστολή Προαιρετικής Ασφάλισης (Εγγρ. ΙΚΑ 142716/11-12- 80 και Εγκ. ΙΚΑ 11/87, 12/92).

Αποκλείεται η Προαιρετική Ασφάλιση για τους κλάδους του ΟΑΕΔ, Ε.Ε και ΟΕΚ καθώς επίσης και για Β.Α Επαγγέλματα (Εγκ. ΙΚΑ 91/80). Ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας ( μετά την 1/8/51) ή ασθενείας και χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δεν συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των 1500 ημερών ασφάλισης. (Εγκ. ΙΚΑ 67/96).

Η Αυτασφάλιση γίνεται άσχετα από τον λόγο που προκάλεσε τη διακοπή της Κανονικής Ασφάλισης (δηλαδή είτε είχε απολυθεί απ’ την εργασία του είτε σταμάτησε μόνος του να εργάζεται).

Η συνέχιση προαιρετικά της Ασφάλισης αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν μπορεί να ανατρέξει αναδρομικά.

Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση μέχρι 31,12.2016 συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλιση με τους ίδιους όρους με τους οποίους υπήχθησαν σε αυτή.

Οι διατάξεις της προαιρετικής ασφάλισης εφαρμόζονται αναλογικά και για την προαιρετική ασφάλιση σε φορείς της επικουρικής ασφάλισης.

Δικαίωμα για αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχει κάθε ασφαλισμένος εφόσον συγκεντρώνει τις εξής ΘΕΤΙΚΕΣ και ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ προϋποθέσεις:

Θετικές:

Να υπάρχει αρχικά διακοπή (για οποιοδήποτε λόγο) της ασφάλισης της εργασίας του στον ΕΦΚΑ και να έχει συμπληρώσει στην ασφάλιση του 3.000 ημερομίσθια (10 έτη ασφάλισης). Ανεξάρτητα αν τα έχει συνεχώς ή διακεκομμένα, αν είναι πρόσφατα ή παλαιά (όποτε κι αν τα έχει), δεν υπάρχει προθεσμία για την αυτασφάλιση (μπορεί να την αρχίσει όποτε θέλει ή να την δια- κόψει, συστηματική όμως επανυπαγωγή θεωρείται κατάχρηση δικαιώματος και δεν ισχύει).

Ο ασφαλισμένος που δεν συμπληρώνει 3.000 ημερομίσθια μπορεί να κάνει αυτασφάλιση αν έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του σε ασφ/κό φορέα ή κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης.

Με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2079/92 ορίστηκε ότι οι διατάξεις του ΝΔ 4202/61, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης.

Συνεπώς, ο ασφαλισμένος που πραγματοποίησε ορισμένο χρόνο στην ασφάλιση ενός οργανισμού που δεν είναι αρκετός για να συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, δικαιούται να προσμετρήσει τον χρόνο ασφάλισης του στον προηγούμενο οργανισμό, ώστε να συμπληρώσει τον χρόνο που απαιτείται από την νομοθεσία του Οργανισμού που είναι ασφαλισμένος για την συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης του.

Αρνητικές:

Είτε με τα 3.000 ημερομίσθια γίνεται η Αυτασφάλιση είτε με τα 5 έτη πρέπει συγχρόνως ο αϊτών:

1) Να μην έχει αναπηρία (κατά την έννοια του στοιχείου της παρ.5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951, γνωμάτευση γι αυτό από την Υγειονομική Επιτροπή ύστερα από ιατρικές εξετάσεις).

2) Να μην εργάζεται σε εργασία που ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ (τόσο κατά την έναρξη της αυτασφάλισης όσο και κατά την διάρκειά της , εάν αναλάβει ασφαλιστέα εργασία τότε γίνεται αναστολή της προαιρετικής για όσο διάστημα διαρκεί η υποχρεωτική ασφάλιση). Δηλαδή δεν επιτρέπεται να αυτοασφαλίζεται κάποιος όταν μπορεί και υποχρεούται να ασφαλίζεται από την εργασία που κάνει.

Διακοπή/λήξη προαιρετικής ασφάλισης

Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει: α) με αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη του μήνα της υποβολής της, β) με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου γ) αν ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτήσει ιδιότητα με βάση την οποία υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και δ) με το θάνατο του ασφαλισμένου .

Καταβολή εισφορών μετά τη διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης, δεν γεννά κανένα δικαίωμα, πλην της άτοκης επιστροφής των εισφορών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης.

Καταβολή εισφοράς- Ποσοστό- Εισφορές

Η εισφορά για την προαιρετική ασφάλισης καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία και ανά κατηγορία ασφαλιστικών προθεσμιών. Το ποσοστό ασφαλίστρου ανέρχεται για τον κλάδο Σύνταξης σε 20% και για τον κλάδο Ασθενείας σε 7,10%. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή βαρύνεται με τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία τόκους για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

Απώλεια δικαιώματος

Εφόσον ο ασφαλισμένος καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για περισσότερο από δύο έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή, επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτημα για προαιρετική ασφάλιση μετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολικά ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης μέχρι 3 φορές.

Καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης μισθωτών

Ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζομένου – εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και να ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοσμένων με την ετήσια μεταβολή μισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα από τον κλάδο Παροχών του ΕΦΚΑ, ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίος εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενης αντίστοιχος επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.

Καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων

Προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενων, η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί το οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρμοσμένου με την ετήσια μεταβολή μισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή επί του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς .

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίος εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη αντίστοιχος επί του εισοδήματος όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα ή σε περίπτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. (Αρθρ. 37 ν.4387/2016).

Σημείωση:
– Οι διατάξεις των άρθρων 42 του Ν. 2084/1992, 41 του Α.Ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

– Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς τις προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά, σύμφωνα με τους κανόνες του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. (άρθ.18, 37 Ν.4387/2016)

– Οι μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπονται μέχρι 5 χρόνια για να λάβουν πλήρη σύνταξη μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης. Εγκ ΙΚΑΕΤΑΜ 60/12006.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

09:4223/01

Διασώστες παντός… καιρού με διάθεση προσφοράς! Ελλάδα ,Σημαντικά

09:3023/01

Τσαβούσογλου για Λιβύη: Δε θα στείλουμε άλλους στρατιωτικούς Βαλκάνια

09:2023/01

Πανικός στην Κρήτη: Άρχισε να πυροβολεί με καραμπίνα Ελλάδα

09:1123/01

Αργολίδα: Φωτιά σε σπίτι- Φόβοι για δυο νεκρούς (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Χωρίς κατηγορία

09:0023/01

Ν. Ζηλανδία: Στους 20 οι νεκροί της ηφαιστειακής έκρηξης Διεθνή

08:5023/01

Άρχισε η απομάκρυνση μπαζών από τον οικισμό Αγία Σοφία Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:4023/01

Σκρέκας: Αναγκαίο ένα σχέδιο διαχείρισης υδάτων Αγροτικά ,Ελλάδα ,Κοινωνία

08:3023/01

Καθυστερεί το ελληνικό Hollywood Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

08:2523/01

Συναγερμός για «ύποπτο» μηχανάκι κοντά στο σπίτι της νέας ΠτΔ Ελλάδα ,Κοινωνία

08:2023/01

Κοροναϊός: Σήμερα η απόφαση ΠΟΥ για παγκόσμιο συναγερμό Διεθνή

08:1023/01

Πυρπόλησαν τέσσερα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι Ελλάδα ,Κοινωνία

08:0023/01

Γιώργος Μαργαρίτης: Η παρουσίαση του βιβλίου του (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός ,Σημαντικά

07:5223/01

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Παιδεία

07:4523/01

ΙΒΕΤ + ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ: Η σπιρουλίνα θρέφει τη γαριδοκαλλιέργεια Επιστήμη ,Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

07:4523/01

Ημαθία: Ένας 30χρονος το θύμα του τροχαίου με εγκατάλειψη Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

07:3523/01

Θανατηφόρο τροχαίο στη Σίνδο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:3023/01

Στο Νταβός σήμερα και αύριο ο Κ.Μητσοτάκης Πολιτική ,Σημαντικά

07:2023/01

Διακοπή νερού σήμερα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:1023/01

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε Καλαμαριά- Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:0423/01

Καλαμαριά: Ποια σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Παιδεία

07:0023/01

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη Κοινωνία ,Σημαντικά

06:3023/01

Τραμπ σε Αφγανιστάν: Πρώτα εκεχειρία και μετά συνομιλίες Διεθνή

06:0023/01

ΠΟΥ: Κατάλληλα τα μέτρα του Πεκίνου για τον νέο κοροναϊό Διεθνή

05:3023/01

Δωρεάν καλλιτεχνικά Εργαστήρια στις Συκιές Χωρίς κατηγορία

05:0023/01

Νιόβη Κλαυδιανού και Σπύρος Σουλαδάκης στο MOMus Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

04:3023/01

ΑΠΘ: Διεθνές βραβείο Λογοτεχνίας για την Ζ. Ζωγραφίδου Θεσσαλονίκη ,Παιδεία ,Πολιτισμός

04:0023/01

Βιβλιοπαρουσίαση: Το Casu Consulto στην Πρωτοπορία Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

03:3023/01

«Μετά τον Βυσσινόκηπο» στο θέατρο Αμαλία Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

03:0023/01

Θεσ/νίκη: Ημερίδα για το γυναικείο ποδόσφαιρο (ΦΩΤΟ) Αθλητισμός ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

02:0023/01

Ο Τραμπ σχολιάζει τη διαδικασία καθαίρεσής του: Καμία πίεση Διεθνή

01:3023/01

Λιβύη: Ο στρατός του Χάφταρ κατέρριψε τουρκικό drone Διεθνή

01:0023/01

Έγκλημα στην Κέρκυρα: Σοκάρει το βούλευμα για τον παιδοκτόνο Κοινωνία

00:3023/01

Big 4: Η ενημέρωση της ΓΓΑ γι’ αυτά που συμφωνήθηκαν Αθλητισμός

23:5922/01

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λέρο για τις νέες δομές (VIDEO) Κοινωνία

23:5022/01

Λιαργκόβας: Ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός του 2020 Οικονομία

23:4022/01

Τουρκία: Η στιγμή του ισχυρού σεισμού (VIDEO) Διεθνή

23:3522/01

Αμετανόητος ψυχολόγος της CIA για βασανιστήρια σε κατηγορούμενους της 11/9 Διεθνή

23:3022/01

Γαλλία: Σαρωτικό το πέρασμα της καταιγίδας Γκλόρια Διεθνή

23:2022/01

Κοροναϊός: Αύριο αποφασίζει ο ΠΟΥ για παγκόσμιο συναγερμό Υγεία

23:1022/01

Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχής της Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

23:0522/01

Ασφαλιστικό:Σε δημόσια διαβούλευση την Πέμπτη-Τι προβλέπει Οικονομία

22:5022/01

Στη Βουλή ο κίνδυνος λουκέτου του ξενώνα της «Αρσις» Πολιτική

22:4022/01

Σταϊκούρας: Έρχονται οι διατάξεις για την φοροδιαφυγή Οικονομία ,Σημαντικά

22:3022/01

Μακρόν: Έβαλε τις φωνές σε άνδρες της ισραηλινής ασφάλειας (Βίντεο) Διεθνή

22:2022/01

ΚΕΔΕ: Θωράκιση των συνόρων για το προσφυγικό Πολιτική

22:1022/01

Προανακριτική: Τι δήλωσε η Ράικου για τον Παπαγγελόπουλο Πολιτισμός

22:0022/01

Συνάντηση «Big4»: Εντάσεις και συγκλίσεις Αθλητισμός ,Χωρίς κατηγορία

21:5022/01

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία- Αισθητός στο Αιγαίο Διεθνή

21:4022/01

Παπαγγελόπουλος: Στην Ράικου αρέσει να αυτογελοιοποιείται Πολιτική

21:3022/01

Αναστασιάδης: Κινητοποιείται η Ομογένεια για τις Εκδηλώσεις του 2021 Πολιτική

21:2022/01

ΟΠΕΚΑ: Αιτήσεις από σήμερα για προσλήψεις Κοινωνία

21:1022/01

Τι έλεγε η Σακελλαροπούλου στην ΔιαΝΕΟσις (VIDEO) Πολιτική

21:0022/01

Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων Ελλάδα

20:5022/01

ΚΕΔΕ: Έκτακτο Συνέδριο τον Μάρτιο και συνάντηση με Πρωθυπουργό Πολιτική

20:4022/01

ΕΑΥΘ: Ενισχύστε και στηρίξτε την Υπ. Αθλητικής Βίας Κοινωνία

20:3022/01

Επιχείρηση-σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

20:2722/01

Regeneration Academy: Αιτήσεις από νέους επιστήμονες Οικονομία ,Παιδεία

20:2022/01

ΕΟΦ: Διεθνές φαινόμενο οι ελλείψεις ογκολογικών φαρμάκων Υγεία

20:1422/01

Συνεταιρισμοί και η Νέα Γενιά αγροτών Αγροτική Οικονομία ,Θεσσαλονίκη

20:1022/01

Κικίλιας: Fake news ότι κλείνουν τμήματα σε τρία νοσοκομεία Πολιτική

20:0322/01

Τσίπρας: Μέλημα κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η πελατεία των κολεγίων Πολιτική

19:5022/01

Έτσι θα προστατεύσετε τα σπίτια σας από τους διαρρήκτες Κοινωνία ,Σημαντικά

19:4022/01

ΣΚΑΙ:«Καθένας έχει δικαίωμα να προσφεύγει στα Δικαστήρια» Media

19:3022/01

ΟΗΕ: Προετοιμαστείτε για εκατομμύρια πρόσφυγες λόγω της κλιματικής αλλαγής Διεθνή

19:2022/01

Οδοντίατροι: Η κρίση μείωσε την πρόσβαση σε υπηρεσίες στοματικής υγείας Υγεία

19:1022/01

Α. Στεφανής: Συστράτευση, εθνική ενότητα και ομοψυχία Πολιτική

19:0022/01

Κοροναϊός: Ραγδαία εξάπλωση-Στους 17 οι νεκροί Υγεία

18:5022/01

ΑΣΕΠ: Έως 28/1 οι αιτήσεις για 317 θέσεις σε φορείς πρόνοιας Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4022/01

Ακύρωση χημειοθεραπειών λόγω έλλειψης φαρμάκων Υγεία

18:4022/01

«Ρουβίκωνας»: Παρέμβαση στο Κέντρο Υγείας Πατησίων Ελλάδα ,Κοινωνία

18:2022/01

Τζιτζικώστας: Στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΦΩΤΟ) Περιφέρειες

18:1022/01

Κ.Χατζηδάκης: Ιστορική η εκλογή Σακελλαροπούλου Πολιτική

18:0022/01

Ελεγχόμενη η κατάσταση του Τρύφωνα Αλεξιάδη Ελλάδα ,Κόμματα

17:4022/01

Κλειστά σχολεία αύριο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

17:3022/01

ΕΕΔΑ για Σακελλαροπούλου: Ενηλικίωση της Ελληνικής Δημοκρατίας Ελλάδα

17:2622/01

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες μαθητές χωρίς σχολικά γεύματα Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

17:2022/01

Αναστολή λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, λόγω… ψύχους Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

17:1022/01

Το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Πολιτική

17:0022/01

Η συνάντηση των Big-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου Αθλητισμός

16:5722/01

Καταδικάστηκαν 4 οπαδοί για επεισόδια σε αγώνα ΠΑΟΚ- Ολυμπιακού Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

16:5022/01

Tέλη Φεβρουαρίου η πρώτη δόση του επιδόματος γέννας Ελλάδα ,Πολιτική

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ