Σύνταξη Αναπηρίας ΟΓΑ

Σύνταξη Αναπηρίας ΟΓΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από μι η νόσο χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-Έγινε, ανάπηρος σε ποσοστό 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση, που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά ιατρική πρόβλεψη.

-Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών πέντε 5 ετών, από τα οποία δύο (2) έτη μέσα στην πενταετία που προηγείται του έτους που έγινε ανάπηρος ή έχει πραγματοποιήσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Στους ανωτέρω χρόνους ασφάλισης περιλαμβάνεται και ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Παρατηρήσεις:

Α. Ο χρόνος καταβολής εισφορών Πρόσθετης Ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

Β. Ο χρόνος, κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έπαιρνε στο παρελθόν πρόσθετη σύνταξη αναπηρίας θα συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, αν έχουν καταβάλει ας προβλεπόμενες εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα από της υποχρεωτικής ή προαιρετικής υπαγωγής τους στην ασφάλιση μέχρι και του χρόνου επέλευσης της αναπηρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) έτος.

γ) Η σύνταξη λόγω αναπηρίας απονέμεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται για τον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο ανικανότητας και μπορεί να είναι οριστική, εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές γνωματεύσουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης (έστω και μία ημέρα ασφάλισης) όταν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας, ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Από 1-1-2002 οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι καθίστανται συνταξιούχοι αναπηρίας, δικαιούνται και τη βασική σύνταξη αναπηρίας (σύνταξη χωρίς εισφορά), με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας,

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η σύνταξη γήρατος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης χορηγείται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας σε:

1. Γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή, στην περίπτωση των αδελφών από έναν αδελφό/ή, σε ένα φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης.

Για την άσκηση του δικαιώματος από τον γονέα του ανάπηρου τέκνου, πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας να μην λαμβάνει ή να μην δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή και το Δημόσιό και να εργάζεται.

2. Συζύγους αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 1Οετή έγγαμο βίο. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου ασφαλισμένος του ΟΓΑ πρέπει να έχει συμπληρώσει 20 έτη. Από 1-1- 2013 και εφεξής ο χρόνος των 20 ετών ασφάλισης αυξάνεται σε 25 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο.

Ο χρόνος αυτός απαιτείται να είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης και εφόσον για τα ανάπηρα τέκνα συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :

• Είναι από τη γέννησή τους ή έγιναν ή θα γίνουν, πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη, που κατά πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

• Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

• Δεν συνταξιοδοτούνται από τον ΟΓΑ, για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία καν Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

• Δεν έχουν γίνει ανάπηρα από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν με πρόθεση και για το οποίο έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

• Δεν έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Ένας από τους γονείς τους ήταν, είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή κατά την ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος στον Οργανισμό ολόκληρη την τριετία προ του έτους υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή προ του θανάτου του.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ