Συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου

Συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου

Ο επιζών σύζυγος (και τα έτερα μέρη του συμφώνου συμβίωσης) δικαιούται σύνταξη εφ’ όρου ζωής , εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, αν δεν συντρέχουν οι περιοριστικές προϋποθέσεις παύσης (τέλεση γάμου κ,λ,π.)

Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου αλλά έχει συμπληρώσει ήδη το 52ο έτος της ηλικίας του τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα.. Μετά την πάροδο της τριετίας ελέγχεται εάν ο επιζών σύζυγος συμπλήρωσε ή όχι το55ο έτος της ηλικίας.

Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας ο επιζών σύζυγος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται μόλις συμπληρωθεί η τριετία και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Για όσους χήρους ή χήρες δεν έχουν συμπληρώσει το 52ο έτος, η σύνταξη καταβάλλεται για μία τριετία και δεν επαναχορηγείται.

Σε περίπτωση όμως που ο επιζών σύζυγος έχει τέκνα κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζουν ή είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου/24ου έτους της ηλικίας ή ο ίδιος είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας με ποσοστό 67% και άνω, και για όσο χρόνο πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η σύνταξη λόγω θανάτου συνεχίζει να καταβάλλεται, ανεξάρτητα εάν βάσει των ανωτέρω προκύπτει είτε οριστική διακοπή της, είτε διακοπή και επαναχορήγησή της με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Σημειώνεται, ότι αν ο επιζών σύζυγος δεν συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια της τριετίας, αλλά εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου και πέραν της τριετίας λόγω ύπαρξης ανήλικων ή τέκνων που σπουδάζουν ή ανίκανων για εργασία τέκνων, εφόσον έως τη λήξη της
ανηλικότητας ή των σπουδών ή της ανικανότητας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, τότε ναι μεν η σύνταξη θα διακοπεί με την παύση ισχύος των ως άνω προϋποθέσεων (ανηλικότητα, σπουδές, ανικανότητα), θα επαναχορηγηθεί, ωστόσο, όταν ο επιζών συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος έχει κριθεί ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας με ποσοστό 67% . (Έγγρ. Φ80000/οικ. 60272/2196/23-12-2016)

Επίσης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση:

α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη,

β) κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,

γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο,

δ) Σε περίπτωση που ο θανών ελάμβανε κατά την τέλεση του γάμου σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος, πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την τέλεση του γάμου εκτός αν στην περίπτωση αυτή συντρέχει ένας από τους ανωτέρω λόγους. (Εγκ, ΕΦΚΑ 6/2018)

Δεν τίθεται εξαίρεση από την προϋπόθεση της πενταετίας για όσους κατά την τέλεση του γάμου ήταν συνταξιούχοι και ο θάνατος επήλθε από εργατικό ατύχημα ή μη.

Σύμφωνο συμβίωσης-Ανασύσταση γάμου

Καθορίζεται ως ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης μεταξύ του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και του επιζώντος συζύγου/ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης από τη σύναψή του μέχρι την ημερομηνία θανάτου τα πέντε έτη. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ελέγχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας (κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους τ. φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., πρόκειται για τις περιπτώσεις ατυχήματος που χαρακτηρίζεται εργατικό) ή σε ανθρωποκτονία.
β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, ανηλικότητας ή των σπουδών ή της ανικανότητας αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο. Σύμφωνα με το όλο πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 1463 του Α.Κ. και επ.» πλήρης εξομοίωση του γεννημένου χωρίς γάμο τέκνου με τέκνο γεννημένο σε γάμο επιτυγχάνεται όταν παράλληλα με την αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) συναφθεί και γάμος των γονέων.
γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
δ) Συντρέχει η περίπτωση ανασύστασης προϋπάρξαντος γάμου. Ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως γάμος, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, πρέπει να έχουν διαρκέσει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη, ο δε εξ ανασυστάσεως πρέπει να είχε διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών. (παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, Εγκ. ΕΦΚΑ 6/2018)

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΖΩΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟ

Η σύνταξη στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται μειωμένη {από 1% έως 5%} σε περίπτωση που υπήρχε διαφορά ηλικίας μεγαλύτερη από 10 έτη και ο γάμος συντελέστηκε μετά τη χορήγηση σύνταξης γήρατος του θανόντος.

Συγκεκριμένα η μείωση που επέρχεται αφαιρουμένων των ετών της έγγαμης συμβίωσης θα είναι:
1% για 10 έως 20 έτη,
2% για 21 έως 25 έτη,
3 % για 26 έως 30 έτη,
4% για 31 έως 35 έτη και 5% για 36 έτη και πάνω.

Όσον αφορά το δικαιούμενο ποσό σύνταξης αυτό για την πρώτη τριετία λήψης της σύνταξης καταβάλλεται ολόκληρο.

Μετά το πέρας της τριετίας αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται η λάβει ή λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή προβλέπεται μείωση κατά 50% του ποσού της σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος. Το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο μεταβιβάζεται στα δικαιούχο τέκνα.

Από τους περιορισμούς καταλαμβάνονται εκτός από τους συνταξιούχους που συνεχίζουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη απασχόληση και οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν αυτοαπασχολούμενοι.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή με τις διατάξεις του Ν. 3163/55 (καθεστώς όμοιο με αυτό του Δημοσίου) με εξαίρεση όσους λαμβάνουν και εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο ή πολεμική σύνταξη γενικά με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/90 και 1977/91(παθόντες από τρομοκρατική ενέργεια), καθώς και όσους υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθ. 8 του ν. 2592/98 Εγκ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 71/2010

Σημείωση; Στους επιζώντες συζύγους που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται ολόκληρο σε κάθε περίπτωση. Ειδικά για το Δημόσιο προβλέπεται πως και το μέρισμα των δικαιούχων συντάξεων χηρείας καταβάλλεται με βάση τα παραπάνω όρια ηλικίας.

Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο μειωμένη, (μειώσεις λόγω διαφοράς ηλικίας συζύγων πέραν των δέκα ετών, ανάληψη εργασίας από τον επιζώντα σύζυγο κλπ) το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα.

Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο.

Αναγνώριση 50 ημερών ασφάλισης για την συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων

Προκειμένου να συμπληρωθούν οι 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία (ειδικός ασφαλιστικός δεσμός ),στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες 1500 ημέρες ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου, τα δικαιοδόχα πρόσωπα μπορούν σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, να αναγνωρίσουν μέχρι και 50 ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωσή τους. Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες ημέρες συνυπολογίζονται και για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων, όπου αυτές απαιτούνται.

Στην περίπτωση λήψης σύνταξης θανάτου, μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που έχουν μεν συμπληρωθεί οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις (εν προκειμένω οι 1500 ημέρες ασφάλισης), πλην όμως ελλείπουν ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων.

Τα ανωτέρω, γίνονται δεκτά και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στις οποίες έχουν μεν συμπληρωθεί οι 1500, όχι όμως και οι 600 ημέρες ασφάλισης κατά την τελευταία πενταετία.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης, τα παραπάνω ισχύουν και για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας σε δεύτερη φάση (1000 ημέρες εργασίας από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία) του άρθρου 14 του Ν. 1902/90. Εγγρ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Σ40-4/45-4-2010

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ