Υπολογισμός Ημερών Εργασίας

Υπολογισμός Ημερών Εργασίας

Α. Ασφαλισμένοι Αμειβόμενοι με Μηνιαίο Μισθό

1. Εργαζόμενοι με Πλήρη Απασχόληση: Αναγνωρίζονται 25 Ημέρες Ασφάλισης τον μήνα . Εκτός και αν αποδεδειγμένα απασχολήθηκαν και αργίες (Κυριακές, εορτές)

2. Εργαζόμενοι με Μερική Απασχόληση (απασχόληση από ι/ι και άνω του νομίμου ωραρίου): Αναγνωρίζονται στην ασφάλιση οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης (για κάθε 3 ημέρες απασχόλησης και πάνω την εβδομάδα αναγνωρίζεται επιπλέον μία ημέρα ασφάλισης)

3. Εργαζόμενοι με Μειωμένη Απασχόληση: Στην περίπτωση αυτή διαιρείται ο μισθός δια του Τεκμαρτού Ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης και αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από τις ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης. Αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μικρότερο από τις πραγματικές ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και το πηλίκο.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρ. 3 ν. 2112/20 « ως τακτικαί αποδοχαί υπαλλήλου θεωρούνται ο μισθός, ως και πάσα άλλη παροχή, εφόσον δίδεται αντί μισθού, οίον παροχαί σε είδος, προμήθεια κ.λ.π.»

Β. Ασφαλισμένοι Αμειβόμενοι με Ημερομίσθιο

1. Εργαζόμενοι με Πλήρη Απασχόληση: Αναγνωρίζονται Ημέρες Ασφάλισης τον μήνα όσες και οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης (26,27 κ.λ.π).

2. Εργαζόμενοι με Μερική Απασχόληση (πλήρες ωράριο): Αναγνωρίζονται στην ασφάλιση οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης (για κάθε 3 ημέρες απασχόλησης και πάνω την εβδομάδα αναγνωρίζεται επιπλέον μία ημέρα ασφάλισης)

3. Εργαζόμενοι με Μειωμένη Απασχόληση: Στην περίπτωση αυτή διαιρείται ο μισθός δια του Τεκμαρτού Ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης και αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από τις ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης. Αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μικρότερο από τις πραγματικές ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και το πηλίκο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : Για απασχόληση μισθωτού σε περισσότερους από ένα (και μέχρι τρείς) εργοδότες, μέσα στην ίδια ημέρα αναγνωρίζονται στο ΙΚΑ μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (εκτός και εάν απασχολήθηκε στις αργίες). Στην πέραν του ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση δεν αναγνωρίζονται περισσότερες ημέρες εργασίας.

4η βάρδια για εργασία Σάββατο και Κυριακή συνολικά 24 ώρες πλήρη; απασχόλησης αναγνωρίζονται 6 ημέρες την εβδομάδα.
Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές αναγνωρίζονται 25 ημέρες τον μήνα (εκτός και πραγματικά απασχολήθηκαν και στις αργίες)

ΕΡΓΟΣΗΜΟ : Οι ασφαλισμένοι με «Εργόσημο» αναγνωρίζουν τόσες ημέρες ασφάλισης όσες προκύπτουν από την διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος δια του ποσού των εισφορών που αντιστοιχεί στο Ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/3 2/2(3! 1 (33,57Ε) και όχι πάνω από 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα ή 300 το χρόνο.

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: Αναγνωρίζονται μέχρι 25 ημέρες τον μήνα από την ημερομηνία αναγγελίας για έναρξη απασχόλησης μέχρι την ημερομηνία αναγγελίας διακοπής. Αποκλειόμενης της αναδρομικής ασφάλισης. Ασφάλιση με Εργόσημο από 1/12013.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Στους μισθωτούς που δικαιούνται να λάβουν αποδοχές από τον εργοδότη για τις ημέρες αποχής από την εργασία τους λόγω ασθενείας (1 μήνα για όσους έχουν απασχοληθεί πάνω από ένα έτος ιΑ μήνα για όσους έχουν απασχοληθεί λιγότερο από 1 έτος) αναγνωρίζεται χρόνος αυτός ως χρόνος ασφάλισης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ο χρόνος αδείας για τον οποίο καταβάλλονται αποδοχές θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης . Ενώ δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης το Επίδομα Άδειας και η αποζημίωση άδειας.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: Αν είναι δικαιολογημένη η απουσία λόγω ανωτέρας βίας και ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχές τότε ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος ασφάλισης για σύνταξη.

ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ: Δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης.

ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ: Ο χρόνος που δικαιούται ο μισθωτός να λάβει αποδοχές θεωρείται χρόνος ασφάλισης.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Αν δεν τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις της απόλυσης τότε συνεχίζεται η ασφάλιση των μισθωτών.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι μισθωτοί που δικαιούνται να λάβουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του χρόνου που διαρκεί η επίσχεση εργασίας τότε ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης για σύνταξη.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους με καταβολή των εισφορών από τον ΟΑΕΔ στην περίπτωση που τους υπολείπονται 5 χρόνια για να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ: Από ΟΑΕΔ, προγράμματα ΕΣΠΑ που ασφαλίζονται μόνο για ασθένεια σε είδος . Ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ο χρόνος απασχόλησης για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές μόνο για ΑΚΑΓΕ (10%) δεν λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: Ο χρόνος ασφάλισης των λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ: Ο χρόνος ασφάλισης των λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη (Οι ημέρες και οι εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τις αποδείξεις πληρωμής.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ: Ο χρόνος απασχόλησής των δεν λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ: Φορτοεκφορτωτές, Λεμβούχοι ,Πωλητές Λαϊκών Αγορών κ.λ.π.1 Ο χρόνος απασχόλησης των θεωρείται χρόνος ασφάλισης για σύνταξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: Από 1/1/2017 Υπάγονται για κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Εξαιρούνται για 1 έτος από την πρόσληψή τους από τον ΕΦΚΑ.

ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Α.Π. Υπάγονται στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ):

1. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ και λαμβάνουν αμοιβή. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη.

2. Οι Διαχειριστές στις ΕΠΕ αν παίρνουν μισθό. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη.

3.0 διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές . Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη. (Άθρ. 38 ν. 4387/16)

4. Τα μέλη ΑΣ αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη. (Άθρ. 38 ν. 4387/16)

5. Τα μέλη ΑΣ των ΑΕ και των ΕΠΕ με ποσοστό 3% και κάτω και λαμβάνουν αποδοχές Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: Από 1/1/2017 για απασχόληση των σαν καθηγητές, εκπαιδευτές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ(ΕΦΚΑ). Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να παραδώσουν ορισμένο έργο χωρίς τα γνωρίσματα της εξαρτημένης εργασίας (τόπος, μισθός, χρόνος κ.λ.π.) ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ(ΙΚΑ) για τον κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας (εξαιρούνται ΟΑΕΔ κ.λ,π.). Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου στο Δημόσιο ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ν. 1892/90, ν. 1305.82). Ο χρόνος απασχόλησής των θεωρείται συντάξιμος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

07:3924/09

Ακτή Μιαούλη: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα της ΔΕΗ Κοινωνία

07:3024/09

ΚΑΘ: Στο ΕΠΑνΕΚ για αναβάθμιση με επένδυση 10 εκατ. ευρώ Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:2024/09

Διακοπές ρεύματος στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

07:1024/09

Διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

07:0024/09

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5923/09

Αναστασιάδης: Η αλληλεγγύη της ΕΕ να μετουσιωθεί σε πράξεις Διεθνή

23:5523/09

Έτοιμος για τους ομίλους ο Ολυμπιακός, 2-0 τη Ομόνοια στο Φάληρο Αθλητισμός

23:5023/09

Ινδία-Covid-19: Πάνω από 5,6 εκατομμύρια κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4323/09

Βουλή: Ευρύτατη συναίνεση για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων Βουλή

23:4023/09

Εκατοντάδες φάλαινες παγιδευμένες σε ακτή στην Τασμανία (ΦΩΤΟ) Περιβάλλον

23:3523/09

Συναγερμός για την επιβάρυνση των ΜΕΘ Κορωνοϊός ,Σημαντικά

23:3023/09

Κορωνοϊός – Ιταλία: 1.640 τα νέα κρούσματα, 20 θάνατοι Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2023/09

Ζεεχόφερ: «Καλή βάση» για διαβουλεύσεις η πρόταση της Κομισιόν για το άσυλο Διεθνή

23:1023/09

Η επανάληψη του σεξ μετά από έμφραγμα βελτιώνει την επιβίωση Επιστήμη ,Υγεία

23:0923/09

Θεσ/νικη: Με αυστηρά μέτρα η συναυλία της Ν. Θεοδωρίδου (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

23:0023/09

Η ορκωμοσία Λουκασένκο έβγαλε στον δρόμο τους Λευκορώσους (VIDEO) Διεθνή

22:5023/09

Ρωσία: Aπαγορεύει την είσοδο σε περισσότερους αξιωματούχους της ΕΕ Διεθνή

22:4323/09

Μετρό: Συνεδρίαση αγωνίας στο ΚΑΣ για το σταθμό «Βενιζέλου» Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

22:4223/09

Μ. Σχοινάς: Ιστορική η συμφωνία για το Άσυλο Πολιτική

22:4023/09

Αργεντινή-Covid-19: Ρεκόρ θανάτων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3423/09

Οι ειδικοί του Τουρισμού προσφέρουν τεχνογνωσία Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

22:3023/09

Γκόουβ: Η Βρετανία ήρε 175 εμπορικούς περιορισμούς Διεθνή

22:2023/09

«Οικειότητα: Μια σύγχρονη τυραννία» στο 61ο ΦΚΘ Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

22:1623/09

Τσόλακ: Να κάνω τους ΠΑΟΚτσήδες να φωνάζουν το όνομά μου Αθλητισμός

22:1023/09

Η ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο του Μηταράκη Πολιτική

22:0023/09

Η Γαλλία θα δεχθεί 500 ανήλικους από τη Μόρια Διεθνή

22:0023/09

Γιατρός κατηγορείται πως νάρκωνε και βίαζε ασθενείς του Διεθνή

21:5223/09

Κορωνοϊός: Η λίστα με τα κλειστά σχολεία λόγω κρουσμάτων Κορωνοϊός ,Παιδεία ,Σημαντικά

21:5223/09

ΠΑΟΚ: Προπόνηση με πολλές απουσίες ενόψει Πανιωνίου Αθλητισμός

21:5023/09

Πέθανε η φωνή της Γαλλίας, Ζιλιέτ Γκρεκό Διεθνή

21:4423/09

ΠΑΟΚ: Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και τεστ για κορωνοϊό Αθλητισμός ,Κορωνοϊός

21:4023/09

Ο Τραμπ θα αποτίσει φόρο τιμής στη δικαστή Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ Διεθνή

21:3023/09

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμιών δηλώσεων μισθώσεων ακινήτων Οικονομία

21:2923/09

Άρης: Συνεχίζει προετοιμασία για ΠΑΣ – Εγχειρίστηκε ο Σάκιτς Αθλητισμός

21:2023/09

Γερμανός λοιμωξιολόγος: Η πανδημία ξεκινά μόλις τώρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:1223/09

TIME: Ο Αντετοκούνμπο στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους για το 2020! Αθλητισμός

21:1023/09

Και πάλι σε έκτακτη ανάγκη το Ουισκόνσιν Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0723/09

Ανακοίνωσε Καλαϊτζίδη και Χαριτόπουλο ο Άρης Αθλητισμός

21:0023/09

Κορωνοϊός: Περισσότερα από 5 εκατ. τα κρούσματα στην Ευρώπη Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5023/09

Κοτανίδου: Το 30% των ΜΕΘ στην Αττική είναι ελεύθερες για ασθενείς Ελλάδα ,Κορωνοϊός

20:4023/09

Χαρίτσης: Σε εντελώς λάθος κατεύθυνση η κυβερνητική πολιτική Οικονομία

20:3123/09

Μητσοτάκης: Θετικό βήμα οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας Πολιτική ,Σημαντικά

20:3023/09

Διαβατά: Σύσκεψη για τα κτηριακά προβλήματα σχολείων Δήμοι ,Παιδεία

20:2023/09

ΥπΑΑΤ- «Ιανός»: Συμψηφίζονται τα τέλη εκτίμησης ΕΛΓΑ για τους πληγέντες αγρότες Οικονομία

20:1823/09

Συνοψίζει τα δεδομένα για τον κορωνοϊό ο καθηγητής Μόσιαλος Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

20:1023/09

Προσφυγικό: Αυτό είναι το σχέδιο της Κομισιόν ΕΕ ,Κοινωνία

20:0223/09

UEFA: Νόιερ, Λεβαντόφσκι και Ντε Μπρόινε για το βραβείο του κορυφαίου (VIDEO) Αθλητισμός

20:0023/09

Γεννηματά: Ολοκληρωμένο σχέδιο για τις περιοχές που επλήγησαν (VIDEO) Πολιτική

19:5023/09

Μάθε «Που Ανακυκλώνεις» στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Δήμοι ,Περιβάλλον

19:4923/09

Στόλτενμπεργκ: Τουρκία και Ελλάδα πολύτιμοι σύμμαχοι για το ΝΑΤΟ Διεθνή

19:4023/09

Δίπλα στις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Θεσ/νίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:3823/09

Καταδρομική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Νότη Μηταράκη Πολιτική

19:3023/09

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο οι νοσοκομειακοί γιατροί Ελλάδα

19:2023/09

Δυο ακτινογραφίες ασθενή με κορωνοϊό με 7,5 ώρες διαφορά Κορωνοϊός

19:1823/09

Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν πρέπει να σπαταλήσει την ευκαιρία που της δίνουμε Διεθνή ,Σημαντικά

19:1623/09

Καμένα Βούρλα: Διαμαρτυρία για άφιξη προσφύγων- Κλειστή η Ε.Ο. Ελλάδα ,Κοινωνία

19:1023/09

Αναστασιάδης: Ενημερώνει Γκουτέρες-ΕΛΚ για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας Διεθνή

19:0023/09

Τηλεργασία: Μέχρι πότε η δήλωση του 40% των εργαζόμενων Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4023/09

Μιχαηλίδου: Έχουμε τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας στην Ευρώπη Κορωνοϊός ,Πολιτική

18:3023/09

Σε καραντίνα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:2823/09

Κορωνοϊός: Που εντοπίστηκαν τα 358 νέα κρούσματα Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:2023/09

Στη Ρώμη μεταφέρονται εκατοντάδες πρόσφυγες από τη Λέσβο Διεθνή ,Κοινωνία

18:1323/09

Κορωνοϊός: 358 κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός

18:0223/09

ΠΣΑΤ: Αρχίζει αύριο και με ελεύθερη πρόσβαση το 7ο Διεθνές Αθλητικό Σχολείο Αθλητισμός

18:0023/09

Τίμησαν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού υπουργείο Παιδείας και ΓΓΑ Αθλητισμός ,Πολιτική

18:0023/09

Μηταράκης: Η δομή του Καρά Τεπέ θα είναι προσωρινή Ελλάδα ,Κοινωνία

17:5023/09

Google: Περιοριστικά μέτρα για ανήλικους χρήστες του YouTube Διάφορα

17:4023/09

Περιφέρειες της Ευρώπης σχεδιάζουν υπηρεσίες για επιχειρηματίες Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

17:3023/09

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κέρκυρα (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2523/09

Ρωμανός σε ΣΥΡΙΖΑ: Πολύ σωστά τα λέτε… στον καθρέφτη σας! Πολιτική

17:2023/09

Κορωνοϊός: Ακόμα ένας νεκρός στη χώρα μας- Συνολικά στους 357 Κορωνοϊός

17:1723/09

Αθήνα: Τεστ κορωνοϊού σε όλους τους μετέχοντες στο Final-8 του BCL (VIDEO) Αθλητισμός ,Κορωνοϊός

17:1023/09

Βίασαν και άφησαν την ανήλικη αδερφή τους έγκυο! Διεθνή

17:0023/09

Εκτός μη επιστρεπτέας επιχορήγησης οι ζαχαροπλάστες Επιχειρήσεις ,Κορωνοϊός

16:5023/09

Καρδίτσα: «Βράζαμε νερό από το ρέμα για να πιούμε» (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

16:4623/09

Αναβιώνει στο Εφετείο η άγρια δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα Ελλάδα

16:4023/09

Κομπίνα με «σελίδα» πώλησης κινητών τηλεφώνων Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:3023/09

Άγιο Όρος: Συνολικά 13 κρούσματα – Σκέψεις για ολικό lockdown Ελλάδα ,Κορωνοϊός

16:2023/09

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για τον κορωνοϊό Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Χωρίς κατηγορία

16:1723/09

Θεσ/νίκη: Κρούσματα κορωνοϊού σε ακόμη δύο σχολεία Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:1323/09

Αυγενάκης: Τα κριτήρια για την απόδοση των 12 εκατ. στα ερασιτεχνικά σωματεία (VIDEO) Αθλητισμός ,Πολιτική

16:1023/09

Tα έξι μέτρα για τις πληγείσες περιοχές λόγω Ιανού Κοινωνία ,Σημαντικά

16:0623/09

Μειωμένο τζίρο προβλέπει για το 2020 το 51% των επιχειρήσεων Ελλάδα ,Οικονομία

16:0423/09

Ξανά στα χέρια του Γιαννακόπουλου οι μετοχές του Παναθηναϊκού Αθλητισμός

16:0323/09

Τρ. Πειραιώς και ΕΣΕΕ για το «Ψωνίζω στη γειτονιά» Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

16:0023/09

Με το 1.83 στο Φάληρο και τα γκολ στο Βέλγιο Αθλητισμός

15:5823/09

Συνεργασία ΤΙΤΑΝ και ΑΠΘ για την εκπαίδευση φοιτητών Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

15:5023/09

Θ. Καράογλου: Ισχυροποιείται το «MADE IN GREECE» Επιχειρήσεις

15:4523/09

Λήξη συναγερμού! Άνοιξε ο Πύργος του Άιφελ Διεθνή

15:4023/09

Μ. Σχοινάς: «Στο τραπέζι» η πρόταση για το νέο Σύμφωνο Διεθνή ,ΕΕ

15:3723/09

Ρεκόρ δωρεών στο ΑΧΕΠΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

15:3623/09

Ακόμα ένας νεκρός από κορωνοϊό στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:3023/09

Διατροφή για τα εγγόνια θα πληρώνουν και οι παππούδες! Κοινωνία

15:2523/09

Εκβίαζαν ανήλικο και τον κρατούσαν παρά τη θέλησή του Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:2223/09

Ευρώπη: Μια σύγχρονη πρόκληση ή μια χαμένη ευκαιρία; Άρθρα

15:2023/09

«Πυρά» Τσαβλή σε Νοτοπούλου: Επιθυμείτε προσωπική προβολή Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

15:1523/09

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Πολιτική

15:1223/09

Ρωμανός: Μετά από πόσες «εργάσιμες ημέρες» πήγε ο Τσίπρας στη Μάνδρα; Πολιτική

15:1023/09

Κορωνοϊός: Πάνω από 37.700 έλεγχοι για εφαρμογή μέτρων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:0523/09

Καρδίτσα: Πανελλαδικό κύμα συμπαράστασης – Ανάγκη για τρόφιμα Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

15:0323/09

Θεοδωρικάκος: Άμεσα στο «Α. Τρίτσης» έργα από περιοχές της Θεσσαλίας Πολιτική

15:0023/09

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη Κοινωνία

14:5523/09

Τηλεδιάσκεψη Δένδια με ΥΠΕΞ του Κοσόβου Πολιτική

14:5023/09

Τον… αγχώνουν! Η παράδοση του Ολυμπιακού με κυπριακές ομάδες Αθλητισμός

14:4523/09

Σταϊκούρας: Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς η 7η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών Οικονομία ,Πολιτική

14:4023/09

Κρούσματα κορωνοϊού στην Σχολή Ικάρων Ελλάδα ,Κορωνοϊός

14:3023/09

Θετική στον κορωνοϊό μητέρα στην Κω Ελλάδα ,Κορωνοϊός

14:2423/09

Σεισμική δόνηση ανοιχτά της Ζακύνθου Ελλάδα ,Κοινωνία

14:2023/09

Τραγωδία με νεκρό πυροσβέστη στον Αλμυρό Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

14:2023/09

Επανομή: Νησίδα ασφαλείας στον δρόμο-καρμανιόλα (ΦΩΤΟ) Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

14:1023/09

ΣΤΑΣΥ: Μεμονωμένες οι εικόνες μεγάλου συνωστισμού στo Μετρό Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:0323/09

Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώθηκε ο Πύργος του Άιφελ Διεθνή

14:0023/09

Κορωνοϊός: Θετική έγκυος από το ΚΥΤ Σάμου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:4523/09

Πέτσας: Έτσι θα δοθούν τα χρήματα για τις ζημιές στην Καρδίτσα Πολιτική

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ