Υπολογισμός Ημερών Εργασίας

Υπολογισμός Ημερών Εργασίας

Α. Ασφαλισμένοι Αμειβόμενοι με Μηνιαίο Μισθό

1. Εργαζόμενοι με Πλήρη Απασχόληση: Αναγνωρίζονται 25 Ημέρες Ασφάλισης τον μήνα . Εκτός και αν αποδεδειγμένα απασχολήθηκαν και αργίες (Κυριακές, εορτές)

2. Εργαζόμενοι με Μερική Απασχόληση (απασχόληση από ι/ι και άνω του νομίμου ωραρίου): Αναγνωρίζονται στην ασφάλιση οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης (για κάθε 3 ημέρες απασχόλησης και πάνω την εβδομάδα αναγνωρίζεται επιπλέον μία ημέρα ασφάλισης)

3. Εργαζόμενοι με Μειωμένη Απασχόληση: Στην περίπτωση αυτή διαιρείται ο μισθός δια του Τεκμαρτού Ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης και αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από τις ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης. Αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μικρότερο από τις πραγματικές ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και το πηλίκο.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρ. 3 ν. 2112/20 « ως τακτικαί αποδοχαί υπαλλήλου θεωρούνται ο μισθός, ως και πάσα άλλη παροχή, εφόσον δίδεται αντί μισθού, οίον παροχαί σε είδος, προμήθεια κ.λ.π.»

Β. Ασφαλισμένοι Αμειβόμενοι με Ημερομίσθιο

1. Εργαζόμενοι με Πλήρη Απασχόληση: Αναγνωρίζονται Ημέρες Ασφάλισης τον μήνα όσες και οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης (26,27 κ.λ.π).

2. Εργαζόμενοι με Μερική Απασχόληση (πλήρες ωράριο): Αναγνωρίζονται στην ασφάλιση οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης (για κάθε 3 ημέρες απασχόλησης και πάνω την εβδομάδα αναγνωρίζεται επιπλέον μία ημέρα ασφάλισης)

3. Εργαζόμενοι με Μειωμένη Απασχόληση: Στην περίπτωση αυτή διαιρείται ο μισθός δια του Τεκμαρτού Ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης και αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από τις ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης. Αν το πηλίκο που προκύπτει είναι μικρότερο από τις πραγματικές ημέρες απασχόλησης τότε αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης όσες και το πηλίκο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : Για απασχόληση μισθωτού σε περισσότερους από ένα (και μέχρι τρείς) εργοδότες, μέσα στην ίδια ημέρα αναγνωρίζονται στο ΙΚΑ μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (εκτός και εάν απασχολήθηκε στις αργίες). Στην πέραν του ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση δεν αναγνωρίζονται περισσότερες ημέρες εργασίας.

4η βάρδια για εργασία Σάββατο και Κυριακή συνολικά 24 ώρες πλήρη; απασχόλησης αναγνωρίζονται 6 ημέρες την εβδομάδα.
Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές αναγνωρίζονται 25 ημέρες τον μήνα (εκτός και πραγματικά απασχολήθηκαν και στις αργίες)

ΕΡΓΟΣΗΜΟ : Οι ασφαλισμένοι με «Εργόσημο» αναγνωρίζουν τόσες ημέρες ασφάλισης όσες προκύπτουν από την διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος δια του ποσού των εισφορών που αντιστοιχεί στο Ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/3 2/2(3! 1 (33,57Ε) και όχι πάνω από 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα ή 300 το χρόνο.

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: Αναγνωρίζονται μέχρι 25 ημέρες τον μήνα από την ημερομηνία αναγγελίας για έναρξη απασχόλησης μέχρι την ημερομηνία αναγγελίας διακοπής. Αποκλειόμενης της αναδρομικής ασφάλισης. Ασφάλιση με Εργόσημο από 1/12013.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Στους μισθωτούς που δικαιούνται να λάβουν αποδοχές από τον εργοδότη για τις ημέρες αποχής από την εργασία τους λόγω ασθενείας (1 μήνα για όσους έχουν απασχοληθεί πάνω από ένα έτος ιΑ μήνα για όσους έχουν απασχοληθεί λιγότερο από 1 έτος) αναγνωρίζεται χρόνος αυτός ως χρόνος ασφάλισης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ο χρόνος αδείας για τον οποίο καταβάλλονται αποδοχές θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης . Ενώ δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης το Επίδομα Άδειας και η αποζημίωση άδειας.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: Αν είναι δικαιολογημένη η απουσία λόγω ανωτέρας βίας και ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχές τότε ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος ασφάλισης για σύνταξη.

ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ: Δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης.

ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ: Ο χρόνος που δικαιούται ο μισθωτός να λάβει αποδοχές θεωρείται χρόνος ασφάλισης.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Αν δεν τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις της απόλυσης τότε συνεχίζεται η ασφάλιση των μισθωτών.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι μισθωτοί που δικαιούνται να λάβουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του χρόνου που διαρκεί η επίσχεση εργασίας τότε ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης για σύνταξη.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους με καταβολή των εισφορών από τον ΟΑΕΔ στην περίπτωση που τους υπολείπονται 5 χρόνια για να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ: Από ΟΑΕΔ, προγράμματα ΕΣΠΑ που ασφαλίζονται μόνο για ασθένεια σε είδος . Ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ο χρόνος απασχόλησης για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές μόνο για ΑΚΑΓΕ (10%) δεν λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: Ο χρόνος ασφάλισης των λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ: Ο χρόνος ασφάλισης των λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη (Οι ημέρες και οι εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τις αποδείξεις πληρωμής.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ: Ο χρόνος απασχόλησής των δεν λαμβάνεται υπόψη για σύνταξη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ: Φορτοεκφορτωτές, Λεμβούχοι ,Πωλητές Λαϊκών Αγορών κ.λ.π.1 Ο χρόνος απασχόλησης των θεωρείται χρόνος ασφάλισης για σύνταξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: Από 1/1/2017 Υπάγονται για κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Εξαιρούνται για 1 έτος από την πρόσληψή τους από τον ΕΦΚΑ.

ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Α.Π. Υπάγονται στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ):

1. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ και λαμβάνουν αμοιβή. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη.

2. Οι Διαχειριστές στις ΕΠΕ αν παίρνουν μισθό. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη.

3.0 διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές . Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη. (Άθρ. 38 ν. 4387/16)

4. Τα μέλη ΑΣ αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη. (Άθρ. 38 ν. 4387/16)

5. Τα μέλη ΑΣ των ΑΕ και των ΕΠΕ με ποσοστό 3% και κάτω και λαμβάνουν αποδοχές Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: Από 1/1/2017 για απασχόληση των σαν καθηγητές, εκπαιδευτές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ(ΕΦΚΑ). Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος για σύνταξη

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να παραδώσουν ορισμένο έργο χωρίς τα γνωρίσματα της εξαρτημένης εργασίας (τόπος, μισθός, χρόνος κ.λ.π.) ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ(ΙΚΑ) για τον κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας (εξαιρούνται ΟΑΕΔ κ.λ,π.). Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου στο Δημόσιο ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ν. 1892/90, ν. 1305.82). Ο χρόνος απασχόλησής των θεωρείται συντάξιμος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:5902/07

ΓΓΠΠ: Ένα ακόμη Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών Κοινωνία

23:5202/07

Ο Luke Elliot στην Ελλάδα Ελλάδα ,Πολιτισμός

23:5002/07

Κίνα: Στην τρίτη φάση δοκιμών τρία εμβόλια για τον κορωνοϊό Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4502/07

Φλόριντα: Νέο ρεκόρ με 10.000 κρούσματα κορωνοϊού σε μία μέρα! Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4002/07

Μέρκελ: «Πηγαίνω στις Βρυξέλλες για να πετύχω συμφωνία» Ειδήσεις

23:3502/07

Ν. Σύψας: Ανησυχώ για τα κρούσματα στη Β. Ελλάδα Κορωνοϊός ,Σημαντικά ,Υγεία

23:3002/07

«Ελ. Βενιζέλος»: Πάνω από 20.000 αφίξεις την 1η Ιουλίου Τουρισμός

23:2002/07

Προς λουκέτο οδεύουν τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» Παιδεία

23:1002/07

Συνάντηση Θεοχάρη – Αρναουτάκη Πολιτική ,Τουρισμός

23:0602/07

Χαλκιδική: Δύο λουόμενοι νεκροί σε Φούρκα και Ν. Καλλικράτεια Θεσσαλονίκη

23:0502/07

Στον Προμαχώνα εκτάκτως ο γ.γ. Δημόσιας Υγείας Κοινωνία ,Κορωνοϊός

23:0002/07

Διαδικασία για εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας Ναυτιλία

22:5302/07

Οι «Μοδίστρες Άμεσης Ανάγκης» υποψήφιες για Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:4002/07

Ελλάδα – Κύπρος: Συμμαχία και στην Παιδεία Ελλάδα ,Παιδεία ,Πολιτική

22:3502/07

Επαγγελματίες Έβρου: Να «ανοίξουν» τρεις συνοριακοί σταθμοί Κοινωνία

22:3002/07

Ήρα Κατσουδά: Το stand-up comedy φτάνει στην Θεσ/νίκη Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

22:2502/07

Έκρυβε λαθραία τσιγάρα στο ταμπλό του αυτοκινήτου! Ελλάδα ,Κοινωνία

22:2002/07

Ξάνθη: Εισέβαλαν στο νοσοκομείο για να πάρουν ασθενή με κορωνοϊό! Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1002/07

Στην τελετή έναρξης των εργασιών στο Ελληνικό ο Μητσοτάκης Πολιτική

22:0502/07

Πειραιάς: Προσαγωγές και δύο αστυνομικών για κύκλωμα εκβιαστών Κοινωνία

22:0002/07

Αίγυπτος-Covid-19: Τις 70.000 φτάνουν τα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5002/07

Αρπαγή ανήλικης:Τι κατέθεσε η 10χρονη στους αστυνομικούς Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

21:4002/07

Γαλλία: Να παραμείνει ανοιχτή για όλους η Αγία Σοφία Διεθνή

21:3002/07

Θεσσαλονίκη: Πορεία κατά του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

21:3002/07

Οι επτά βασικοί πυλώνες στρατηγικής για ψηφιακό μετασχηματισμό Πολιτική

21:2002/07

Αναδρομικά συνταξιούχων: Από μέρα σε μέρα η απόφαση Ειδήσεις

21:1002/07

Αύριο απολογείται η 26χρονη για τον θάνατο του Βούλγαρου οπαδού Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

21:0002/07

Χανιά: Όπλα, πυρομαχικά και λαθραία τσιγάρα σε ταχύπλοο Ελλάδα ,Κοινωνία

20:5002/07

Ρόδος: Αναστάτωση με πτήση από Σουηδία – Τι είπε ο υπουργός Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Τουρισμός

20:4002/07

Χρυσοχοΐδης: Ο νόμος για τις συναθροίσεις θα εφαρμοστεί Βουλή

20:3002/07

Κορωνοϊός: Επιβράδυνση της διάδοσής του στα τέλη Ιουνίου Κοινωνία ,Κορωνοϊός

20:2002/07

Παράταση προθεσμίας υποβολής e-αιτήσεων στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Παιδεία

20:1002/07

Σερβία- Covid-19: 359 νέα κρούσματα από χθες Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:0502/07

Ζέρβας: Βγάζουμε τα Δημοτικά ΜΜΕ από την αφάνεια Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

20:0002/07

ΠΟΥ-Covid-19: Κοινά μέτρα αξιολόγησης της έκβασης της νόσου Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:5002/07

Μενδώνη για Αγία Σοφία: Σημαντικό μνημείο, να παραμείνει μουσείο Πολιτική ,Πολιτισμός

19:4302/07

Βουλή: «Ναι» επί της αρχής στο ν/σ για τις συναθροίσεις Βουλή

19:4002/07

Δ. Μιχαηλίδου: Επίσκεψη στην «Κιβωτό του Κόσμου» Κοινωνία

19:3002/07

Σαν… παραμύθι. Η έμπειρη Βέρντερ και η πρωτάρα Χάιντενχαϊμ Αθλητισμός

19:2702/07

Δ. Θεσσαλονίκης: Πιστοποιητικά «με ένα κλικ» – Νέα πλατφόρμα Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

19:2002/07

Αμαζόνιος: Ο υψηλότερος αριθμός πυρκαγιών τα τελευταία 13 χρόνια Διεθνή ,Περιβάλλον

19:1002/07

Άνοιγμα τουρισμού: Μόλις δύο θετικά τεστ ταξιδιωτών Κορωνοϊός ,Τουρισμός

19:0702/07

Τρ. Πειραιώς: Κύριος ανάδοχος του ομολογιακού δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Επιχειρήσεις

19:0002/07

Βρετανία – Covid-19: Για ποιους χαλαρώνουν τα μέτρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:5102/07

Ζέρβας για ποδηλατόδρομους: Διαβούλευση με τους πολίτες Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

18:5002/07

Κορωνοϊός: Θετική η σύζυγος του 74χρονου από την Κάρπαθο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:4302/07

Ζέρβας: Έχουμε στρατηγική και σχέδιο Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

18:4002/07

Κατερίνη: Έρχεται το The Long Beach Festival Δήμοι ,Κοινωνία ,Πολιτισμός

18:3002/07

Πολύωρη διακοπή νερού την Παρασκευή (3/7) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:2602/07

Κορωνοϊός: 28 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:2002/07

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα από «μαύρο πρόβατο» έγινε θετικό παράδειγμα Κόμματα ,Πολιτική

18:1002/07

Συνάντηση Δημάρχου Θεσσαλονίκης με Πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

18:0002/07

Σαλαμίνα: Τραυματισμός εργαζόμενου σε ναυπηγείο Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0002/07

Διημερίδα για την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού Αθλητισμός ,Κοινωνία

17:5402/07

Kleemann: Δωρεά 21 κλινών ΜΕΘ στο ΕΣΥ Επιχειρήσεις

17:5002/07

Ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Προμαχώνα Σημαντικά ,Τουρισμός

17:4002/07

Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Μπουλά Κοινωνία

17:3002/07

Επίθεση με βιτριόλι: Πιθανή η εμπλοκή κι άλλου ατόμου Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2002/07

Αναπαραγωγή φλαμίνγκο στην Ελλάδα Περιβάλλον

17:1002/07

Συνάντηση Κ. Σακελλαροπούλου με Γ. Αγγελοπούλου Ελλάδα

17:0702/07

Συνεργασία της AXA Ελλάδος με την Uber Επιχειρήσεις

17:0302/07

Ryanair: Προσφορές 19,99 ευρώ για πτήσεις από Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

17:0002/07

Διπλό ποντάρισμα στα under Αθλητισμός

16:5302/07

ΓΣΕΒΕΕ: Στο υπ. Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Οικονομία ,Παιδεία

16:5002/07

Συντάξεις: «Καμπανάκι» θεσμών για 250.000 εκκρεμείς αιτήσεις Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

16:4902/07

Συνελήφθη η γυναίκα που έβρισκε τα θύματα του Επστάιν Διεθνή

16:4402/07

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ξανά τα δρομολόγια Αθήνα- Λειανοκλάδι-Στυλίδα Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

16:4002/07

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χιλιάδες δικαιούχοι για εξισωτική αποζημίωση Κοινωνία ,Οικονομία

16:3002/07

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Πότε θα καταβληθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

16:2602/07

Κάρυστος-Φωτιά: Φόβοι για εμπρησμό – Ισχυροί άνεμοι στο σημείο Ελλάδα ,Κοινωνία

16:2502/07

Ηχηρό «όχι» των εκπαιδευτικών στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Παιδεία

16:2002/07

Συνάντηση Καράογλου με τον πρέσβη της Αυστραλίας Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

16:1002/07

Ταμείο Ανάκαμψης: Έκτακτη συνάντηση των επικεφαλής των θεσμών Διεθνή ,ΕΕ

16:0002/07

Πέτσας: Η Αγία Σοφία είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδα ,Πολιτική

15:5002/07

Μενδώνη: Επιθετική η κίνηση Ερντογάν για την Αγία Σοφιά Ελλάδα ,Πολιτική ,Πολιτισμός

15:4402/07

Κορωνοϊός: Παράταση της καραντίνας στην Ξάνθη Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

15:4002/07

Θεσ/νίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεναγών Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Τουρισμός

15:3302/07

Κρήτη: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κνωσό Ελλάδα ,Κοινωνία

15:3002/07

Στοίχημα: Ματς ζωής για την Βέρντερ! Αθλητισμός

15:2002/07

Πέτσας: Τι είπε για την άφιξη του πατέρα του Τζόνσον στην Ελλάδα Ελλάδα ,Πολιτική

15:1002/07

Επίδομα 800 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

15:0102/07

Στ. Καλαφάτης: Καμιά απαγόρευση συναθροίσεων Βουλή ,Ελλάδα ,Κοινωνία

15:0002/07

MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 18,2% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

14:5002/07

Η πρόταση του ΥΠΕΝ για την ηγεσία της ΡΑΕ Ελλάδα ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις

14:4402/07

Κρήτη: Φωτιά δίπλα στην Κνωσό – Απειλούνται σπίτια Ελλάδα ,Κοινωνία

14:4002/07

Επαναλειτουργεί το The Met Hotel Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

14:3002/07

Τι συζήτησαν Τζιτζικώστας -Σχοινάς στις Βρυξέλλες Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Περιφέρειες

14:2002/07

Πέτσας: Η Ελλάδα έχει ήδη ανοίξει τις πύλες της στον κόσμο Ελλάδα ,Πολιτική

14:1602/07

Φωτιά-Κάρυστος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

14:1002/07

Στην Κέρκυρα ο Αλέξης Τσίπρας (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Πολιτική

14:0002/07

Τσαβούσογλου: Η Γαλλία να ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό στη Μεσόγειο Διεθνή

13:5002/07

Χατζηδάκης για Μάτι: Στόχος η επούλωση των πληγών Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Πολιτική

13:4002/07

Καμμένος: Κάποιοι έχουν στήσει διαλόγους που με εμπλέκουν Ελλάδα ,Κόμματα ,Πολιτική

13:3002/07

Μήνυμα Κ. Μητσοτάκη στους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει του Ευρ. Συμβουλίου Διεθνή ,ΕΕ ,Ελλάδα

13:2002/07

Σημαντικές βελτιώσεις φέρνει το σχέδιο νόμου του ΥπΑΑΤ Αγροτικά ,Αγροτική Οικονομία ,Ελλάδα

13:1002/07

Βρετανία: Καμία καραντίνα για ταξιδιώτες από 75 χώρες Διεθνή

13:0002/07

Πάτρα: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Ελλάδα ,Κοινωνία

12:5002/07

Θεοχάρης: Πολύ σημαντικές οι μέρες που διανύουμε για τον τουρισμό Ελλάδα

12:4902/07

Εύβοια: Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο Ελλάδα ,Κοινωνία

12:4402/07

Θεσ/νίκη: Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις -Επιθεώρηση Ζέρβα (ΦΩΤΟ+VIDEO) Δήμοι ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

12:4002/07

Σκιάθος: Έφτασαν τα πρώτα αεροπλάνα (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

12:3402/07

Ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον Σ. Πέτσα (VIDEO) Ελλάδα ,Πολιτική

12:3002/07

Νέα υπόθεση απάτης με τη μέθοδο του «ενδιάμεσου» Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

12:2602/07

Πανελλαδικές-ΓΕΛ: Τα θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο Ελλάδα ,Παιδεία

12:2002/07

Κοινωνικός Τουρισμός: Παράταση αιτήσεων για τα τουριστικά καταλύματα Ελλάδα ,Τουρισμός

12:1002/07

«Συνεργασία»: Με τρεις τρόπους η δήλωση των μειωμένων ωρών εργασίας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

12:0602/07

Μήνυση στην κοκκινομάλλα από τον πρώην σύζυγό της (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:0002/07

Δ. Ωραιοκάστρου: Ψήφισμα για τις ακυρωμένες σχολικές εκδρομές Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

11:5702/07

Κορωνοϊός: Αρνητικά τα πρώτα 250 τεστ τουριστών Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

11:5002/07

Στην Ελλάδα για διακοπές ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον Διεθνή ,Ελλάδα

11:4002/07

Επίσκεψη Θ. Καράογλου σε Βεργίνα- Δίον Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

11:3002/07

Στεφανής για Αγιά Σοφιά: Αναμενόμενη η απόφαση-Δίνει χρόνο στον Ερντογάν Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

11:2002/07

Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά την Πέμπτη Ελλάδα ,Κοινωνία

11:1302/07

ΟΛΘ: Στα 1,1115 ευρώ/μετοχή το καθαρό μέρισμα Επιχειρήσεις

11:1002/07

Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

11:0202/07

«Μαλαματίνας»: Πέντε μη δεσμευτικές προσφορές για αγορά Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Σημαντικά

11:0002/07

Τρίκαλα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο Ελλάδα ,Κοινωνία

10:5002/07

ΦΣΘ: Διαδικτυακή εκδήλωση για την κοιλιοκάκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:4502/07

Θεσ/νίκη: 28 συλλήψεις για παρεμπόριο τον Ιούνιο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:3002/07

Παράταση για την εξ αποστάσεως εργασία Ελλάδα ,Κοινωνία

10:2702/07

Τουρκία: Εντός 15 ημερών η απόφαση για την Αγία Σοφία Διεθνή ,Σημαντικά

10:1502/07

Λάρισα: 30χρονη διακινούσε ηρωίνη και κοκαΐνη με το ΚΤΕΛ (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

10:1202/07

ΒΕΘ: «Φρένο» στις διαγραφές επιχειρήσεις το α’εξάμηνο 2020 Οικονομία

10:0002/07

Είσοδος στα φαρμακεία με ηλεκτρονικό εισιτήριο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

09:4502/07

Τι αλλάζει στη δόμηση κατοικιών με τον νέο οικοδομικό κανονισμό Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

09:3002/07

Ινδία-κορωνοϊός: Ξεπέρασαν τις 600.000 τα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

09:1502/07

Κοινωνικός Τουρισμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία των αιτήσεων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Τουρισμός

09:0002/07

Μεξικό: Μακελειό με 24 νεκρούς- Τους «γάζωσαν» σε κέντρο απεξάρτησης (ΒΙΝΤΕΟ) Διεθνή

08:4502/07

Παγώνη: Ανησυχούμε για τα πάρτι όχι για τα νησιά Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:3002/07

Σήμερα αποφασίζει η Τουρκία για την Αγία Σοφία Διεθνή ,Ελλάδα

08:1502/07

Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:0202/07

Θεσ/νίκη: Απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ Χωρίς κατηγορία

07:5002/07

Κορωνοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ Διεθνή ,Κορωνοϊός

07:3902/07

Θεσ/νίκη: Έκλεψαν 28 οχήματα σε 4 μήνες! Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:2002/07

Πολύωρη διακοπή ρεύματος σε περιοχή της Χαλκιδικής Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

07:0902/07

Οι flexitarians, οι vegans και η ελληνική βιομηχανία τροφίμων Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

07:0002/07

Cigaret Cycle: Ήρθε η ώρα για ανακύκλωση των αποτσίγαρων! Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Περιβάλλον

07:0002/07

Κινηματογραφική αποφοίτηση…με «πρεμιέρα» Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ