Οι προτάσεις των επιμελητηρίων για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Οι προτάσεις των επιμελητηρίων για τον νέο αναπτυξιακό νόμο
Ειδήσεις, Οικονομία   | 17/09/2019 | 15:27

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε υπόμνημα με τις προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας στον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη προτείνοντας μια σειρά παρεμβάσεων που μπορούν να βοηθήσουν τις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου και τις επενδύσεις εν γένει.

Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα:

«Σε συνέχεια της θέσεως σε διαβούλευση του Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.

Καλωσορίζουμε τις πολλές και θετικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου που θεωρούμε πως θα επιταχύνουν μία σειρά από διαδικασίες και με τη σειρά μας προτείνουμε μία σειρά παρεμβάσεων που θεωρούμε πως θα βοηθήσουν τις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου και τις επενδύσεις εν γένει.

Τροποποιήσεις στα περί Υποβολών του Ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

i . Διάρκεια Υποβολών Επενδυτικών Προτάσεων

Προτείνεται τροποποίηση σύμφωνα με την οποία ο Νόμος (και τα επιμέρους καθεστώτα του), θα είναι «ανοιχτός» για υποβολή επενδυτικών προτάσεων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και θα καθορίζονται δύο κύκλοι αξιολογήσεων που θα ξεκινούν 1η Ιουνίου (για τα έργα που υποβάλλονται από 01/12 έως 30/05) και την 1η Δεκεμβρίου (για τα έργα που υποβάλλονται από 01/06 έως 30/11, αντίστοιχα.

Με το σύστημα αυτό, το οποίο θα είναι πολύ πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό σε σχέση με το ισχύον, αφενός δεν θα δημιουργούνται προβλήματα καθυστερήσεων όπως και πληρότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων και αφετέρου θα δίνεται η ευχέρεια καλύτερου προγραμματισμού στις υπηρεσίες υποδοχής των προτάσεων και στο ΠΣΚΕ. Θα πάψει δε και το φαινόμενο των διαδοχικών παρατάσεων που καθυστερούν επί της ουσίας τη διαδικασία αξιολόγησης και λειτουργούν και τρόπο τινά «τιμωρητικά» προς τους συνεπείς επενδυτές

ii . Διεύρυνση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων

Προτείνεται διεύρυνση (προσθήκη) των επιλέξιμων αντικειμένων επενδυτικών σχεδίων με όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες δεν τίθενται περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, , οι λιμένες, τα μικρά αεροδρόμια, οι εγκαταστάσεις ιατρικού τουρισμού, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες εναλλακτικού & θαλάσσιου τουρισμού (πχ σκάφη περιήγησης, θαλάσσια & καταδυτικά πάρκα, κ.ά)

Προτείνεται επίσης ο εμπλουτισμός των επιλέξιμων δαπανών  για ξενοδοχειακές μονάδες με στοιχεία εξοπλισμού εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων (κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα) με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και επιμήκυνση της μέσης διάρκειας διαμονής.

Επίσης προτείνεται η προσθήκη ως επιλέξιμων προς ενίσχυση, των δαπανών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ των παρ. 6 έως 9, αρθ. 9 του Ν.4399/16 οι οποίες (παράγραφοι) παραμένουν ανενεργές δεδομένου ότι ουδέποτε εκδόθηκε η ΚΥΑ που προβλέπεται στην παρ. 12 του άρθρου 9.

Τέλος, προτείνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων όλων των επιλέξιμων δραστηριοτήτων από όλες τις μορφές δικαιούχων του άρθρου 6. Στο ισχύον καθεστώς αναφέρονται – χωρίς προφανή αιτία – εξειδικεύσεις όπως π.χ. η ίδρυση εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού μόνο από clusters και η ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων (Hostels) μόνο από συνεταιρισμούς και Κοιν.Σ.Επ.

iii . Υποβολή Επενδυτικών Προτάσεων

Προτείνεται να καταργηθεί η διάταξη περί ύπαρξης μίας τουλάχιστον κερδοφόρας οικονομικής χρήσης.

Προτείνεται η επιλεξιμότητα των δαπανών για τις φορολογικές ενισχύσεις και ο έλεγχος της έναρξης εργασιών να ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης του μέτρου ενίσχυσης και όχι από την ημερομηνία υποβολής. Με βάση το άρθρο 6 του ΓΑΚ 651/2016, «Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 και 3, τα μέτρα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) με το μέτρο παρέχεται δικαίωμα για ενισχύσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την πλευρά του κράτους μέλους· και

β) το μέτρο εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ προτού αρχίσουν οι εργασίες για το ενισχυόμενο έργο ή δραστηριότητα, με εξαίρεση την περίπτωση διάδοχων φορολογικών καθεστώτων, εφόσον η δραστηριότητα είχε ήδη καλυφθεί από τα προηγούμενα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων.»

Προτείνεται, επίσης, να παρέχονται όλες οι μορφές ενισχύσεων στην μέγιστη δυνατή ένταση σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Να μπορεί να λαμβάνεται άμεση επιχορήγηση  έως το 100% του ποσοστού που προβλέπεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και επίσης να μπορεί να επιλεγεί από τον φορέα της επένδυσης κάθε είδος ή/και κάθε πιθανός συνδυασμός κινήτρων που συνάδει με την στρατηγική και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Τέλος, προτείνεται η αύξηση του ισχύοντος σήμερα (παρ. 3, άρθ. 11) ορίου για το συνολικό ποσό ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο από τα 5 εκατ. € στα 7,5 εκατ. € για τις ΜΜΕ (κάτι που άλλωστε θα εξισώνει το όριο αυτό με εκείνο που θέτει η Ε.Ε. μέσω του ΓΑΚ – αρθ. 4 του ΚΑΝ.651/2014), και η κατάργηση του συγκεκριμένου ορίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις με αντικατάστασή του από το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τον μηχανισμό που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20.

Τροποποιήσεις στις διαδικασίες αξιολογήσεων – εγκρίσεων και ελέγχων του Ν.4399/16

i . Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

Προτείνεται τροποποίηση σύμφωνα με την οποία ο Νόμος (και τα επιμέρους καθεστώτα του), θα παρέχει την δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων ήσσονος σημασίας (όπως πχ μία Υπεύθυνη Δήλωση που τυχόν παραλήφθηκε) ή ελλείψεις οφειλόμενες σε τεχνική αστοχία (όπως πχ  η μη θέση ηλεκτρονικής υπογραφής στο ερωτηματολόγιο), να προσκομίζονται ως συμπληρωματικά στοιχεία εντός δεσμευτικού χρονικού περιθωρίου μετά από σχετική παρατήρηση της υπηρεσίας. Έτσι δεν θα απορρίπτονται βιώσιμα και αξιόλογα για την ανάπτυξη της χώρας επενδυτικά σχέδια για λόγους τυπικούς και εντέλει χωρίς ουσία.

Άλλωστε με βάση τον ΓΑΚ 651/2014 «θεωρείται ότι οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση ενίσχυσης στο οικείο κράτος μέλος πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·

β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης·

γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου·

δ) κατάλογο των δαπανών του έργου·

ε) είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή, εισφορά κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο.»

 1. ii. Σχετικά με την στοιχειοθέτηση του κόστους της επένδυσης

Προτείνεται να καταργηθεί η υποχρέωση προσκόμισης αναλυτικών προσφορών για τις προβλεπόμενες δαπάνες εξοπλισμού (αφού άλλωστε ήδη παρέχεται η δυνατότητα αυτές να τροποποιηθούν κατά την υλοποίηση) και να αρκεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου να έχει στοιχειοθετηθεί ανά κατηγορία δαπανών από Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας με την εκάστοτε ενότητα (Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών για τα κτιριακά και την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Μηχανολόγου για τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις ειδικές εγκαταστάσεις, αρχιτέκτονα για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό κλπ).

iii. Προσθήκη επιλέξιμων δαπανών

Προτείνεται η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών με ενίσχυση και της απόκτησης από τις επιχειρήσεις μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιούνται για δραστηριότητα οδικών μεταφορών αλλά για την υποστήριξη της επιλέξιμης κατά περίπτωση δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός κλπ) όπως πχ η απόκτηση φορτηγών ψυγείων από μονάδες παραγωγής ή/και τυποποίησης τροφίμων, μικρά φορτηγά ψυγεία για μεταφορά πρώτων υλών η/και υλικών ή μικρά φορτηγά μεταφοράς απορριμάτων από ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ

 1. iv. Τροποποίηση ποσοστώσεων επιλέξιμων δαπανών

Προτείνεται η εξομοίωση του επιλέξιμου ορίου  των κτιριακών δαπανών για τον κλάδο της μεταποίησης με εκείνο που ισχύει για τον κλάδο του τουρισμού, ήτοι από 45% του συνολικού προϋπολογισμού σε 60%.

 1. v. Χορήγηση Προκαταβολής Επιχορήγησης

Προτείνεται η θέσπιση δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής έως το 50% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης για όλα τα επενδυτικά έργα που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν στα πλαίσια όλων των καθεστώτων ενισχύσεων του Ν.4399/16 , έναντι κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων και συνεπώς ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας.

 1. vi. Ενδιάμεσες εκταμιεύσεις ενισχύσεων – Δικαιολογητικά

Προτείνεται η χορήγηση του 50% της ενίσχυσης να γίνεται χωρίς επιτόπιο έλεγχο αλλά μόνο με διοικητικό που θα περιλαμβάνει την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των παραστατικών αγορών – κατασκευών και των αντίστοιχων πληρωμών. Προτείνεται παράλληλα η Κατάργηση δικαιολογητικών που μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα όπως είναι τα πιστοποιητικά πρωτοδικείου και οι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με σκοπό επίσης την μείωση της γραφειοκρατίας.

vii. Ενδιάμεσες εκταμιεύσεις ενισχύσεων – Δικαιολογητικά

Προτείνεται η εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης των όρων της απόφασης υπαγωγής, να γίνεται κατά συγχώνευση στο στάδιο του τελικού ελέγχου & ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και η εξέτασή τους συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα προς τροποποίηση στοιχεία δεν θα έχουν ενισχυθεί με τις ενδιάμεσες δόσεις της επιχορήγησης. Επίσης προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 η οποία κάνει περιοριστική καταγραφή των περιπτώσεων στις οποίες είναι δυνατή και επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής, για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί στα καθεστώτα του Ν.4399/2016. Όπως αναδεικνύεται μέσα από την πράξη, η περιοριστική καταγραφή και καθορισμός των περιπτώσεων στις οποίες και μόνο επιτρέπεται υποβολή αίτησης για τροποποίηση, δημιουργεί πολλά ερμηνευτικά ζητήματα, αγκυλώσεις και εμπόδια στην ομαλή πορεία υλοποίησης και χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου.

viii. Τροποποίηση Χρηματοδοτικού Σχήματος

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 78 του ν.4399/2016, δόθηκε η δυνατότητα στα έργα που είχαν υπαχθεί στον Ν.3299/04 υπό προϋποθέσεις να μειώσουν το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής εφόσον το ποσοστό της μείωσης καλυφθεί με λήψη δανείου.

Κρίνεται σκόπιμο η αλλαγή αυτή να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των έργων του Ν.3908/2011  και εφόσον η μείωση αυτή οδηγεί σε ποσοστό ιδίας συμμετοχής μικρότερο του 25%, τότε να επιβάλλεται η κατάθεση αιτήματος τροποποίησης.

Παρόμοια αντιμετώπιση θα πρέπει να υπάρχει και για τα έργα που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και ιδιαίτερα στα έργα για τα οποία έχει επιλεγεί ως ενίσχυση το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του τρόπου κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από ΑΜΚ (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) με μετρητά των μετόχων, σε χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, χωρίς την υποβολή αιτήματος τροποποίησης.

Τροποποιήσεις στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο

i . Τροποποιήσεις που αφορούν σε όλους τους Αναπτυξιακούς Νόμους (3299/04  – 3908/11 & 4399/16)

 • Τροποποίηση του Νόμου 4608/2019 ΦΕΚ Α66/25-4-2019 και εναρμόνιση ισχύος σε όλους τους Νόμους (3299-3908) στα περί νομιμοποιήσεων ως εξής «Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α΄33) είτε του ν. 4178/2013 (Α΄174) είτε του ν. 4495/2017 (Α΄167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής ή σε ενδεχόμενο αίτημα τροποποίησης.  Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20  (και των λοιπών άρθρων για τους Νόμους 3299 και 3908) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον στο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές για τις οποίες  δεν έχει πληρωθεί το 30% του αναλογούντος προστίμου κατά την φάση της προκαταβολής του 25% και της εκταμίευσης του 50% και η οριστική περαίωση διαδικασίας ρύθμισης κατά το 100%. Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου επί του οποίου γίνεται η επένδυση, να μην υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης σε αποπληρωμή και περαίωση της διαδικασίας για την πληρωμή και ολοκλήρωση του έργου που ο φορέας κάνει στο μισθωμένο αυτό ακίνητο.
 • Εκ νέου υπολογισμός των προστίμων και εξ ορθολογισμός αυτών. Πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση η αθέτηση της όποιας υποχρέωσης και συνεπώς δεν θα πρέπει να εξισώνεται μια ενδεχόμενη αλλαγή μετοχικής σύνθεσης για την οποία δεν ενημερώθηκε η υπηρεσία και η οποία τροποποιεί μόνο κατ’ ελάχιστον τη σύνθεση του φορέα, ή είναι άνευ αντικτύπου στο μέγεθος του, σε σχέση με μία ουσιώδη μεταβολή.
 • Απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και τροποποίηση του Οδηγού Ελέγχου Επενδύσεων.
 • Τροποποίηση ΦΕΚ 4191Β/30-11-2017 και εναρμόνιση όλων των Νόμων ως προς το παράβολο αιτημάτων τροποποίησης ως εξής «για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής ή και ολοκλήρωσης, το ένα πέμπτο (1/5) του αρχικώς καταβληθέντος παράβολου (ήτοι του παράβολου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου». Προτείνεται η εξαίρεση καταβολής παράβολου για τα αιτήματα αλλαγής των όρων της Απόφασης Υπαγωγής που αφορούν αλλαγές στοιχείων του Φορέα (επωνυμία, διακριτικός τίτλος)
 • Δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος τελικού ελέγχου να λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού́ σχέδιού, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης εφόσον ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου έργου.
 • Οι υποβολές αιτημάτων τελικού ελέγχου να λαμβάνουν χώρα έως και 6 μήνες μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης όπως αυτή αναγράφεται είτε στην αρχική είτε στην τροποποιημένη απόφαση υπαγωγής και όχι σε 60 μέρες όπως αναγράφεται στο Νόμο 4399/2016
 • Εναρμόνιση χρονικών διαδικασιών κατάθεσης αιτημάτων τροποποίησης, αιτημάτων τελικού ελέγχου και αιτημάτων κανονικής παράτασης και παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας του Νόμου 4399/2016 με τα οριζόμενα στο Νόμο 3908/2011
 • Η τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος όπως περιγράφεται στον Νόμο 4399/2016 (άρθρο 78 παράγραφος 5) να επεκταθεί και στο Νόμο 3908/2011 και στις περιπτώσεις κινήτρου φορολογικής απαλλαγής του Νόμου 4399/2016
 • Σχετικά με τη μείωση δυναμικότητας προτείνεται για όλους τους νόμους, έως ποσοστό 25% να μην απαιτείται αίτημα  τροποποίησης και από 25 έως 50% να γίνεται δεκτή κατόπιν αιτήματος τροποποίησης. Σε ποσοστό άνω του 50% προτείνεται ανάκληση  απόφασης υπαγωγής.
 • Να ισχύσουν και για τον 3908 τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 και 21 περί διανομής και κεφαλαιοποίησης της ενίσχυσης μόνο για την περίοδο έως και τη λήξη των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
 • Η έκδοση των όποιων αδειών λειτουργίας να είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων αλλά να μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την ημερομηνία λήξης του έργου όπως έχει καθοριστεί κάθε φορά στον επενδυτικό νόμο.
 • Να επανέλθει η αρχική διαδικασία σχετικά με την ενημέρωση για την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης (μόνο μια απλή επιστολή ενημέρωσης) και τα δικαιολογητικά που ζητούνται να υποβάλλονται μόνο μια φορά κατά την ολοκλήρωση του έργου.

 

 1. ii. Τροποποίηση διαδικασίας ελέγχου και πιστοποιήσεων

Τροποποίηση της απόφασης του ΦΕΚ 3929/Β/8-11-2017 Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

 • Αναδιάρθρωση του μητρώου ελεγκτών και ενίσχυση της ΓΔΙΕ με περισσότερο προσωπικό ώστε τουλάχιστον δύο μέλη του ΚΟΕ να προέρχονται από την ΓΔΙΕ.
 • Κατάργηση του «πλαφόν» των 2 ελέγχων ανά ελεγκτή.
 • Στοχοθέτηση και αξιολόγηση στα πρότυπα της ΑΑΔΕ των στελεχών της Διεύθυνσης Ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Η πληρότητα του αιτήματος ελέγχου να πραγματοποιείται με την κατάθεση του αιτήματος ελέγχου και τη λήψη του αριθμού πρωτοκόλλου.
 • Να καταργηθεί η πληρότητα της εκθέσεως ΚΟΕ σαν ανεξάρτητη ενέργεια και να ενσωματωθεί στην διαδικασία ολοκλήρωσης

Προτείνεται συνεπώς να ενδυναμωθεί η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και να γίνει και μερική χρήση του ΕΜΠΕ ούτως ώστε να ξεκολλήσουν οι λιμνάζουσες υποθέσεις ελέγχου και ολοκληρώσεων των επενδύσεων.

iii. Παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων ενταγμένων στον Ν.3908/11

Πλήθος έργων που είναι ενταγμένα στο Ν.3908/11 υλοποιούνται αυτή την στιγμή αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να εξασφαλίσουν δαπάνες ίσες με το 50% μέχρι 31/12/2019, ώστε να δικαιούνται παράτασης έως δύο (2) επιπλέον έτη. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται στις περιπτώσεις των επενδυτικών έργων που σχετίζονται με τον τουρισμό, αφού στην περίπτωση αυτή η επιτρεπόμενη κατασκευαστική περίοδος ανά έτος περιορίζεται σε μόλις 5-6 μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης του συνόλου των έργων του ν.3908/11 έως 31/12/2020 με υποχρέωση έως την ημερομηνία αυτή να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 50% της επένδυσης.

Κλείνοντας θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την  προωθούμενη ρύθμιση των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 2 του πολυνομοσχεδίου. Θεωρούμε πως η προωθούμενη ρύθμιση δεν θα φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς ο εκάστοτε υπόλογος πληρωμής ενός επενδυτικού σχεδίου δεν θα έχει μπορεί να βασιστεί σε μια έκθεση πιστοποίησης κάποιου τρίτου μη υπηρεσιακού παράγοντα με αποτέλεσμα την μεταφορά του προβλήματος των καθυστερήσεων στη διαδικασία των πληρωμών και εκταμιεύσεων.

Θεωρούμε πως μοναδική λύση για την επίλυση του ζητήματος των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων την ενίσχυση της Υπηρεσίας και του μητρώου ελεγκτών ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

22:1819/11

Γαλλία: Νεκρή έγκυος από επίθεση σκυλιών Διεθνή

22:0319/11

Ολλανδία: 25 μετανάστες σε φορτηγό Διεθνή

21:5219/11

Θύμα εκβιασμού ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

21:4019/11

Μέχρι 20 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης Ελλάδα ,Κοινωνία

21:2519/11

Viral ο Τσίπρας για την Κατοχή και την Deutsche Welle Παραπολιτικά

21:0619/11

Μητσοτάκης για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα Ελλάδα ,Πολιτική ,Σημαντικά

20:5919/11

ΚΕΔΕ: Τελευταία συνεδρίαση σε φορτισμένο κλίμα Δήμοι ,Ελλάδα ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

20:5219/11

Στουρνάρας: Σημαντικό βήμα για τα κόκκινα δάνεια το σχέδιο «Ηρακλής» Ελλάδα ,Οικονομία ,Σημαντικά

20:3419/11

Την Πέμπτη ξεκινά η θεραπεία του Παναγιώτη-Ραφαήλ Ελλάδα ,Κοινωνία

20:2019/11

ΕΠΑΛ Νεάπολης: Ατελιέ ανακύκλωσης και επίδειξη μόδας Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Περιβάλλον

20:0919/11

Τραμπ: Εξετάσεις ρουτίνας… τίποτε άλλο Διεθνή

19:5919/11

Χριστούγεννα με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:4819/11

Αυστηρός ο Θεοδωρικάκος με τις καταγγελίες διαφθοράς Ελλάδα ,Πολιτική

19:4019/11

Ioniki: Πιστοποιημένη ποιότητα από τρεις φορείς Επιχειρήσεις

19:3519/11

Αθήνα: Πάνω από 1.700 συλλήψεις το Νοέμβριο Ελλάδα ,Κοινωνία

19:2719/11

Ρουμανία: Τρεις νεκροί από τοξικά μυοκτονίας Διεθνή

19:1519/11

Η σοφία της ημέρας! Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

19:0419/11

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στις πτήσεις της Transavia Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

18:5519/11

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα καταφύγια αδέσποτων Πολιτική

18:4819/11

Αλβανία: Ταφή οστών 193 Ελλήνων πεσόντων του έπους του ’40 Ελλάδα

18:4419/11

Στέφανος Τσιτσιπάς: Από το Μιλάνο στο Λονδίνο (VIDEO) Αθλητισμός

18:3719/11

Αντίθετη η Μόσχα στο τουρκικό σχέδιο για νέα επιχείρηση στη Συρία Διεθνή

18:3119/11

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσουκάτος απηλλάγη λόγω παραγραφής και ΝΔ-ΚΙΝΑΛ αρνούνται να αλλάξει ο νόμος ... Πολιτική

18:2919/11

Ήταν ένα… χριστουγεννιάτικο καράβι Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

18:2519/11

Συλλήψεις δύο εφοριακών και ιδιώτη – Απαιτούσαν χρήματα για… διευθέτηση φορ... Ελλάδα ,Κοινωνία

18:1519/11

Αυξήθηκαν οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές ΗΠΑ – Ελλάδας Ελλάδα ,Παιδεία

18:1119/11

Μπακογιάννης: Βαθιά αναπτυξιακό και υλοποιήσιμο το τεχνικό πρόγραμμα Δήμοι

18:0619/11

Πηγές ΝΔ για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Στοίχημα του Κ. Μητσοτάκη που πολέμησε ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική

17:5019/11

Ομιλία Λάζαρου Κυρίζογλου στην Αθήνα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

17:4819/11

Διαμάχη Βρούτση – Αχτσιόγλου για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ Πολιτική

17:4719/11

Δήμος Θερμαϊκού: Καθαρίζονται τα «φονικά» ρέματα Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Περιβάλλον

17:4319/11

Συνάντηση Πρύτανη του ΑΠΘ με τον αριστούχο τυφλό φοιτητή Αργύρη Κουμτζή Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

17:3619/11

ΠΚΜ: Οδηγίες για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού Περιφέρειες

17:2919/11

Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του νησιού Ελλάδα

17:2019/11

Ιωάννινα – Το αυτοκίνητο του «ξεχείλιζε» από ναρκωτικά (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

17:1519/11

Από αύριο τα διόδια στο Ωραιόκαστρο Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

17:1319/11

Σ. Σιμόπουλος: Κράτος-πατερούλη η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική

17:0619/11

Κ.Χήτας: Είναι άσχετοι, δεν έχουν σχέδιο στο λαθρομεταναστευτικό! Κόμματα ,Πολιτική

17:0019/11

Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ο Ν. Δένδιας Πολιτική

16:5319/11

Ν. Μηταράκης: Πάγια θέση της κυβέρνησης για τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας Πολιτική

16:4619/11

Οι εκδηλώσεις στην Αθήνα για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδα

16:3919/11

Συνάντηση του πρύτανη ΑΠΘ με την πρέσβειρα της Μεγάλης Βρετανίας Θεσσαλονίκη

16:3019/11

Κυψέλη: Μια γιορτή από πρόσφυγες με άρωμα Αφρικής Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

16:2819/11

Επιχείρηση κατά του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές στο δήμο Κορδελιού- Ευόσμου (ΦΩΤΟ) Δήμοι

16:1019/11

Η Ζάλγκιρις, ο «εξάστερος» και… ο Ντομινίκ Αθλητισμός

15:5119/11

ΣΒΕ: Σεμινάριο στη Νάουσα για την κυκλική οικονομία Οικονομία

15:4619/11

Θεσσαλονίκη – Λεωφορείο εγκλωβίστηκε σε σταθμευμένα οχήματα (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη

15:4219/11

Η Eurobank καλύτερη στο private banking σε Ελλάδα και Κύπρο Επιχειρήσεις

15:3919/11

Εγκέφαλος σε κύκλωμα ναρκωτικών ο ποδοσφαιριστής Κόκε Αθλητισμός ,Διεθνή

15:3219/11

Θεσσαλονίκη: Μέχρι και 7 χρόνια η αναμονή στη λίστα για μεταμόσχευση νεφρού Θεσσαλονίκη ,Υγεία

15:2519/11

Υπουργείο Εσωτερικών: Αλλάζει το σύστημα μετατάξεων – αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων Ελλάδα

15:1719/11

Γ. Βρούτσης: Ιστορικό βήμα η συνταγματική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος Βουλή ,Πολιτική

15:0919/11

Η Γερμανία έτοιμη και με λογότυπο για την 85η ΔΕΘ Οικονομία ,Σημαντικά

15:0719/11

Αναβολή στη δίκη των συλληφθέντων σε ταράτσα στα Εξάρχεια Ελλάδα

15:0019/11

Περίπου 450 πρόσφυγες/μετανάστες έφτασαν στα νησιά του Β. Αιγαίου Ελλάδα

14:5119/11

Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην Κυψέλη – Ένας τραυματίας Ελλάδα ,Κοινωνία

14:4519/11

Θ. Καράογλου: Η Β.Ελλάδα εξελίσσεται σε χώρο υποδοχής εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας Πολιτική

14:3619/11

Περισσότερα πλαστικά από ψάρια στις θάλασσες έως το 2050 Κοινωνία ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

14:3619/11

Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν να επιστρέψουν 5.000 βιβλία στις βιβλιοθήκες! Θεσσαλονίκη

14:2819/11

Φυλάκιση 10 μηνών στον φοιτητή που εκσπερμάτισε στη συμφοιτήτρια Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

14:1719/11

Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος – Ποιους αφορά Ελλάδα

14:0819/11

Δίκη Siemens – Δήλωση Θ. Τσουκάτου μετά την απαλλαγή του Ελλάδα

13:5919/11

Σ. Αναστασιάδης: Κορυφαία Κοινοβουλευτική διαδικασία η Αναθεώρηση του Συντάγματος Πολιτική

13:5119/11

Αντικαπνιστικός νόμος: Σε λειτουργία η γραμμή 1142 Ελλάδα

13:4319/11

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση αναβιώνει πρακτικές από σκοτεινές εποχές Πολιτική

13:4219/11

Κ. Μητσοτάκης: «Εχθρός είναι ο καπνός. Όχι οι καπνιστές» Πολιτική

13:3319/11

Απαγχονισμένος άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά Ελλάδα

13:2519/11

Δίκη Siemens: Απαλλαγή του Τσουκάτου – Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι Ελλάδα

13:1419/11

Κατερίνη – Μεγάλη συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» της άτυχης μητέρας και κόρης Ελλάδα

13:0019/11

Οι Ρουμάνοι στέλνουν στην Ελλάδα τον Πάσσαρη Ελλάδα ,Κοινωνία

12:5019/11

Βουλή: Ο Μητσοτάκης απαντάει σε Τσίπρα & Γεννηματά την Παρασκευή Βουλή ,Κόμματα

12:4019/11

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού Ελλάδα

12:3319/11

Ο κτηνίατρος που «ανασταίνει» ζωάκια! (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

12:1519/11

Ο Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη του αντικαπνιστικού νόμου Κόμματα ,Πολιτική

12:0619/11

Νέο ΔΣ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ελλάδα

12:0119/11

Κανονικά λειτουργεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδεία

11:4519/11

Το «ΖΑΓΟΡΙ» ανακυκλώνει μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο Επιχειρήσεις

11:3719/11

Στο Κουβέιτ ο Νίκος Δένδιας Πολιτική

11:2619/11

Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης Περιφέρειες

11:1919/11

Λ. Κυρίζογλου: Nα λύσουμε το «γόρδιο δεσμό» των προβλημάτων που μας ταλανίζουν Δήμοι

11:1119/11

Τουρκία: Σύλληψη 133 στρατιωτικών – Για διασυνδέσεις με Γκιουλέν Βαλκάνια

11:0219/11

«Ασφυξία» στα νησιά λόγω μεταναστευτικού Ελλάδα ,Κοινωνία

10:5419/11

Λέμε όχι στα γκολ! Αθλητισμός

10:4619/11

ΑΣΟΕΕ: Επέστρεψαν στο υπόγειο οι αντιεξουσιαστές Ελλάδα ,Κοινωνία

10:3019/11

Δημήτρης Αντωνίου: Κόμικ για τα τροχαία ατυχήματα – Στην «18η Έκθεση Comic N̵... Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

10:1719/11

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:5519/11

ΕΕ: Αύξηση κονδυλίων σε κράτη-μέλη – Για κλίμα, ψηφιακή μετάβαση, Erasmus ΕΕ

09:4119/11

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία από αστυνομικούς για μεταναστευτικό (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:2619/11

Θεσσαλονίκη: Μαθητής δέχτηκε επίθεση με σιδερογροθιά σε σχολείο Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

09:0319/11

Χονγκ Κονγκ: Δεκάδες διαδηλωτές παραμένουν στο Πολυτεχνείο Διεθνή

08:5319/11

Ταύρος: Κάηκαν τρία αυτοκίνητα σε πυλωτή πολυκατοικίας Ελλάδα ,Κοινωνία

08:4419/11

Έκθεση για πρόσφυγες: «Άθλιες συνθήκες διαβίωσης» στην Ελλάδα Ελλάδα

08:3519/11

Ιθάκη: Πώς ο 54χρονος έφθασε στη δολοφονία του 40χρονου Ελλάδα ,Κοινωνία

08:2519/11

Στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα 61 πρόσφυγες Ελλάδα ,Κοινωνία

08:1719/11

Αθήνα: Νέο «ντου» με αυτοκίνητο σε κατάστημα Ελλάδα ,Κοινωνία

08:0919/11

Βουλή: Κατατέθηκε το ν/σ για τον ανανεωμένο θεσμό της Διαμεσολάβησης Βουλή

08:0019/11

Δένδρο καταπλάκωσε και σκότωσε 69χρονο Ελλάδα ,Κοινωνία

07:5019/11

Χαρμόσυνα νέα από τη Βοστώνη- Ξεκινά τη θεραπεία του ο Παναγιώτης – Ραφαήλ Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

07:4019/11

Κατερίνη: Σήμερα η κηδεία μάνας & κόρης Ελλάδα ,Κοινωνία

07:3019/11

Β.Αποστολόπουλος: Νέα επένδυση στο Διαβαλκανικό και κινήσεις εξαγορών (video) Leader ,Θέματα GR Times

07:2419/11

Μπακογιάννης: Θέλουμε ανοιχτά, δημοκρατικά, δημόσια σχολεία Δήμοι

07:1619/11

Σεισμική δόνηση στο Ιράν Ελλάδα ,Κοινωνία

07:0919/11

Βουλή – Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι ενότητες που θα συζητηθούν σήμερα Βουλή ,Σημαντικά

07:0019/11

Ο καιρός σήμερα Τρίτη Ελλάδα ,Σημαντικά

06:3019/11

Η Ρούλα Ρέβη δίπλα στους γονείς με πρόωρα μωρά Ελλάδα ,Κοινωνία

06:0019/11

Η έλλειψη βαρύτητας επηρεάζει την υγεία των αστροναυτών Επιστήμη ,Υγεία

05:3019/11

Έξυπνες ιδέες αποθήκευσης κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη! Διάφορα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ