Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσφυγή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο ΣτΕ για τον Φορέα Λειτουργίας

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσφυγή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο ΣτΕ για τον Φορέα Λειτουργίας

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Το μεγάλο ΣΔΙΤ των 292 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ  , για τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενδέχεται να φρενάρει μπροστά σε νέο εμπόδιο, αν γίνει δεκτή η προσφυγή της «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου και πρόκειται να συζητηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2023.

Το θέμα έχει ως τώρα κρατηθεί χαμηλά, από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, δηλαδή από την προσφεύγουσα εταιρεία αλλά και από την «Aττικό Μετρό Α.Ε»., που διενεργεί τον διαγωνισμό με τον οποίο για πρώτη φορά, στα χρονικά της χώρας μας, ιδιωτικός οικονομικός φορέας, μέσω ΣΔΙΤ, θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση δικτύου μετρό.

Το έργο αναμφίβολα είναι σημαντικό και αφορά περίοδο 11 ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, γι’ αυτό δε και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες που διαθέτουν τεχνική εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία συστημάτων μετρό, driverless, με τα χαρακτηριστικά του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και από πλευράς μεγάλων ελληνικών τεχνικών εταιρειών που έχουν εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα.

Παράταση στην κατάθεση προσφορών

Η ανακοίνωση της 9ης Δεκεμβρίου της «Αττικό Μετρό Α.Ε.», επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του GRTimes.gr της 28/11/2022, το οποίο προέβλεπε ότι η κατάθεση προσφορών από πλευράς ενδιαφερομένων σχημάτων, θα παραταθεί καθώς υπήρξαν σχετικά αιτήματα. Έτσι, πράγματι, η Εταιρεία, μετά από αιτήματα των «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ» και «ΑΚΤΩΡ ΑΕ», μετέθεσε την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για τις 16/1/2023 και όρισε την ημερομηνία αποσφράγισης στις 20/1/2023.

Οι προσφυγές της ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Όπως όμως αποκαλύπτει το GRTimes.gr, η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», έχει ήδη προσφύγει κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.Σ.Υ./  πρώην ΑΕΠΠ) ζητώντας να ακυρωθεί το τμήμα του όρου   2.2.8.1 της Διακήρυξης, που δεν επιτρέπει τη στήριξη (σ.σ. των υποψηφίων) στις ικανότητες άλλων φορέων για την πλήρωση του κριτηρίου που αφορά στην εμπειρία στη λειτουργία δικτύων μετρό, όπως εξειδικεύεται στον όρο 2.2.6.1 της παρούσας.

Σημειώνεται ότι στον όρο 2.2.8.1. «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων», αντιθέτως, επιτρέπεται η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων για την πλήρωση του κριτηρίου που αφορά στην εμπειρία στη συντήρηση δικτύων μετρό, όπως εξειδικεύεται στον όρο 2.2.6.2 της παρούσας».

Όπως γνωρίζει το GRTimes.gr η προσφυγή της «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» E.A.ΔΗ.Σ.Υ. δεν έγινε δεκτή, οπότε η επόμενη κίνηση της τεχνικής εταιρείας ήταν να προσφύγει στο ΣτΕ.

Έχει επισημανθεί επανειλημμένως ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, θα λειτουργεί δίχως οδηγούς και πως τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, είναι απαιτητικά.

Η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» πάντως υποστηρίζει ότι ο όρος της διακήρυξης του διαγωνισμού που προσέβαλλε είναι «παράνομος και ακυρωτέος επειδή παραβαίνει το άρθρο 78 (σ.σ. δάνεια ικανότητα) του ν.4412/2016 (σ.σ. δημοσίων συμβάσεων) και το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ –Παραβιάζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας, καθώς και του ανοίγματος της διαγωνιστικής διαδικασίας στον ανταγωνισμό».

Να σημειωθεί ότι ο διεθνής διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ΣΔΙΤ , που προκηρύχθηκε στις 2/9/2022 από την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», έχει τα εξής αντικείμενα: α) παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τηλειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς  και (β) προμήθεια,  εγκατάσταση και  θέση σε λειτουργία συναφούς πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη του Διαγωνισμού.

Τα κριτήρια του διαγωνισμού

Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη, το κλειδί στο διαγωνισμό το κρατούν οι operators, γιατί τα κριτήρια που τέθηκαν από την Αττικό Μετρό Α.Ε., που διενεργεί και το διαγωνισμό, πολύ συγκεκριμένα απαιτούν από τους υποψηφίους:

Tριετή εμπειρία κατά τα τελευταία 10 έτη σε σύστημα μετρό με τα εξής χαρακτηριστικά:
– Το μήκος γραμμής/ών σε ένα έργο είναι τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα
-Τουλάχιστον 10 σταθμοί είναι υπόγειοι.
-Tο μέγεθος στόλου να είναι τουλάχιστον 20 συρμοί.
-Η επιβατική κίνηση να είναι τουλάχιστον 12.000 επιβάτες κατ’ ελάχιστον ανά ώρα και ανά κατεύθυνση.
– ΚΑΙ λειτουργία του συνόλου του δικτύου του έργου με πλήρως αυτόματο σύστημα χωρίς οδηγό επί του συρμού, με σύστημα ελέγχου συρμών τύπου CBTC, περιλαμβανομένης και της λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων.

Η παραπάνω εμπειρία μπορεί να προκύπτει από προηγούμενη συμμετοχή σε ένωση οικονομικών φορέων, αλλά η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Τα παραπάνω ισχύουν όχι μόνο για τη λειτουργία του συστήματος αλλά και για τη συντήρηση του δικτύου.

Στο δια ταύτα

Το θέμα πλέον είναι, ότι τα χρονικά περιθώρια για τη  διενέργεια του διαγωνισμού και την προετοιμασία του φορέα λειτουργίας που θα επιλεγεί, είναι εξαιρετικά στενά, αν ληφθεί υπόψη ότι η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία τέλος του 2023, όπως έχει η κυβέρνηση δεσμευτεί.

Παρασκηνιακά έχει επανειλημμένως συζητηθεί ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα αναγκασθεί εκ των πραγμάτων να αναζητήσει μία ενδιάμεση λύση όσον αφορά το operation του Μετρό, πιθανώς μέσω μίας βραχύβιας απευθείας ανάθεσης.

Το θέμα θα πρέπει να απαντηθεί νομικά από τους αρμοδίους, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ν.4412/2016) αλλά και για τα έργα ΣΔΙΤ. Βεβαίως, υπάρχει και το μέγα ζήτημα της εξυπηρέτησης των αστικών μετακινήσεων και των τυχόν παρεκκλίσεων που μπορούν να γίνουν δεκτές χάριν αυτής.

Προς το παρόν, αυτά που διαπιστώνονται σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι τα εξής: Δόθηκε λύση στην τεράστια εκκρεμότητα της κατασκευής του σταθμού «Βενιζέλου». Τρέχουν κυριολεκτικώς οι εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής των σταθμών παρ’ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επέφερε ορισμένες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών.

Για το κρίσιμης σημασίας ζήτημα του Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό, θα πρέπει να περιμένουμε την κατάθεση των προσφορών και τις όποιες άλλες εξελίξεις προκύψουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι Έλληνες, οι ξένοι και η παράταση για το ΣΔΙΤ λειτουργίας

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top