Πανελλήνιες Εξετάσεις: 10 Σημαντικά Σημεία & Αλλαγές

Πανελλήνιες Εξετάσεις: 10 Σημαντικά Σημεία & Αλλαγές

Του Δρ Ταουσάνη Χρήστου, Συμβούλου Σταδιοδρομίας & Επιστημονικού Διευθυντή EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Χθες ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας το Σχέδιο Νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» το οποίο και ετέθη σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές όπως η βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, το ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ η Ομάδα Προστασίας των Πανεπιστημίων κ.λπ.

Ακολούθως παρατίθενται τα βασικότερα σημεία που αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τους μαθητές.

1. Τι αλλάζει και πότε με τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού;

Από τις πανελλήνιες του 2022, το μηχανογραφικό δεν είναι πλέον ένα και μοναδικό. Έχουμε:

– Το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης: Οι υποψήφιοι (Γ.Ε.Λ. & ΕΠΑΛ) που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου για τους Μαθητές των ΓΕΛ και το 20% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου τομέα για τους Μαθητές των ΕΠΑΛ

– Το μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου, επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση πάντα βέβαια με την ύπαρξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) όπως θα έχει διαμορφωθεί. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από το μηχανογραφικό της Α’ Φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο όπως αυτό περιγράφεται ακολούθως

– Το Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο: Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή αυτού διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ.. Η ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ

2. Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), πότε θα εφαρμοστεί και ποιους αφορά;

Θα ισχύει από τις φετινές Πανελλήνιες, αφορά ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους και είναι ένα νέο δεδομένα στις Πανελλήνιες του 2021. Ειδικότερα, για την εισαγωγή στα τμήματα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά τμήμα.

Η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε τμήμα και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο τύπος που θα εξάγεται η ΕΒΕ είναι ο εξής
ΜΟ = (ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4) /4

3. Στα τμήματα που είναι κοινά σε 2 ή περισσότερα επιστημονικά πεδία πως θα «βγει» η Ελάχιστη Βάση εισαγωγής;

Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

4. Στα δημόσια ΙΕΚ θα μπαίνει κάποιος μόνο με Πανελλήνιες;

Όχι. Για συγκεκριμένες ειδικότητες και θέσεις, θα μπορεί κάποιος υποψήφιος να καταθέσει παράλληλο μηχανογραφικό και θα εισάγεται με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου. Θα συνεχίσει να υπάρχει και ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στα ΙΕΚ.

5. Οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινώνονται πάλι τέλη Αυγούστου;

Όχι. Οι βάσεις θα ανακοινώνονται ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Α φάσης, μόλις ολοκληρωθούν οι Πανελλήνιες και η βαθμολόγηση των υποψηφίων. Στη συνέχεια, θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Α μηχανογραφικού και οι κενές θέσεις αν και όπου υπάρχουν. Για τις κενές θέσεις, θα γίνεται προς τα τέλη Αυγούστου, το Μηχανογραφικό Β’ φάσης και θα βγαίνουν και οι αντίστοιχες βάσεις.

6. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τα δυο μηχανογραφικά;

Όχι. Το δεύτερο μηχανογραφικό θα μπορούν να το συμπληρώσουν μόνο όσοι δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΕΙ κατά τη διαδικασία του Α’ Μηχανογραφικού.

7. Με τα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας αλλάζει κάτι;

Στις φετινές Πανελλήνιες μένουν ως έχουν, ενώ από τις Πανελλήνιες του 2022 η Κοινωνιολογία δίνει τη θέση της στα Λατινικά και πλέον οι συντελεστές (μαθήματα αυξημένης βαρύτητας) θα ορίζονται από τα ίδια τα ΑΕΙ. Ο συντελεστής βαρύτητας που θα αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Σχολές που ανήκουν σε περισσότερα επιστημονικά πεδία αποδίδουν ίδιο συντελεστή βαρύτητας για τα κοινά μαθήματα των επιστημονικών πεδίων.

8. Το Μηχανογραφικό για το 10% (απόφοιτοι προηγουμένων ετών) θα αλλάξει;

Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου μπορούν:
α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,

γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου ΕΠΑ.Λ. και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους.

Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

9. Τα τμήματα με ειδικά μαθήματα επηρεάζονται;

Και στα τμήματα με ειδικά μαθήματα θα εφαρμοστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

10. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας;

Σαφώς και ναι, καθώς αναμένεται αρκετά τμήματα, να προσελκύσουν πολύ μικρό ενδιαφέρον και αριθμό υποψηφίων.

Σύνταξη: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top